Kapitola 3.1
Metodiky pre spoločenskovedné predmety

Metodika 1
Cieľ: reflexia procesu segregácie v politickej reprezentácii
Oblasť: spoločenskovedná
Čas: 50 minút
Materiál: výstrižky z novín, na ktorých sú skupinovo vyobrazení ľudia z oblasti politiky, ilustrácie, obrázky
Postup:
Skupina bude komentovať obrazový materiál a pokúsi sa pritom odpovedať na otázky:

 • Čo je na obrázku najnápadnejšie?
 • Prečo si myslíš, že je to práve takto?
 • Myslíš si, že ženy sa nechcú aktívne podieľať na politike?
 • Myslíš si, že to má niečo spoločné s rozdelením priestoru? Alebo aj s rozdelením času?
 • Aký vplyv môžu mať podľa teba ženy, ktoré sa nezúčastňujú aktívne na politickom živote?
 • Dodržiavajú sa tie články Ústavy, ktoré sú citované ďalej?

Paritná demokracia: Kde sú ženy?
Ústava Španielskeho kráľovstva
„Všetci občania majú právo na rovnaké podmienky pri vstupovaní do politických funkcií a pozícií, a to v súlade s požiadavkami, ktoré sú upravené v konkrétnom zákone.“ Čl. 23 2
„Verejné ustanovizne sú povinné vytvoriť podmienky, ktoré zabezpečia slobodu a rovnosť jednotlivcov i skupín, budú odstraňovať prekážky, ktoré bránia alebo sťažujú možnosť naplno a bez obmedzení využívať účasť všetkých občanov na politickom, ekonomickom, kultúrnom a sociálnom živote.“ Čl. 9 2

Metodika 2
Cieľ: odhaliť diskriminačné procesy v jazyku
Oblasť: spoločenskovedná
Čas: 25 minút
Postup:
Každý študent a študentka dostane metodiku a v priebehu vopred stanoveného času ju vyplní; po ukončení práce bude skupina na danú tému diskutovať.
V nasledujúcich výrazoch treba rozlíšiť rozdiely vo význame slov podľa toho, či dané slová označujú osobu ženského alebo mužského rodu. Skúste nájsť aj ďalšie slová, ktoré majú rovnaký slovný základ a majú v ženskom a mužskom rode odlišný význam:
profesionál - profesionálka
pobehaj - pobehlica
uličník – uličnica
čarodejnica - čarodejník

viď tiež: Hra so slovami (CD-ROM Ružový a modrý svet)

Metodika 3
Cieľ: zistiť rozdiely v rodovej deľbe práce, a to v súkromnej aj verejnej sfére
Oblasť: spoločenskovedná
Čas: 50 minút
Materiály: fotokópia tabuľky, ktorá je podkladom pre túto metodiku (viď nižšie uvedený vzor tabuľky)
Postup:
Účastníkom a účastníčkam sa rozdá tabuľka, do ktorej potom vpisujú práce vykonávané v domácnosti a čas vynakladaný na tieto práce.
Neskôr sa vo veľkej skupine vymenujú aktivity, ktoré vykonávajú osoby zodpovedné za starostlivosť o chlapcov a dievčatá. Na veľkú tabuľu sa napíšu závery.
Otázky, na ktoré účastníčky a účastníci hľadajú spolu odpoveď:

 • Kto vykonáva viac prác v domácnosti?
 • Myslíš si, že niekto má na tieto práce lepšiu kvalifikáciu?
 • Čo by sme mohli urobiť, aby bolo rozdelenie týchto prác spravodlivé?


Metodika 4

Cieľ: ukázať diskrimináciu žien na vysokých postoch
Oblasť: spoločenskovedná
Čas: 50 minút
Materiál: text Ústavy Španielskeho kráľovstva, papier a ceruzky
Postup:
Trieda sa rozdelí na zmiešané štvorčlenné až päťčlenné skupiny. Môže poslúžiť ako príklad situácie, aká sa bežne vyskytuje pri snahe žien o dosiahnutie vyšších, zodpovednejších a prestížnejších miest. Študentom a študentkám poskytneme návody, ako analyzovať niektoré aspekty Ústavy Španielskeho kráľovstva:

 • Prečítajte si a prerozprávajte článok 23 Ústavy.
 • Prečítajte si a prerozprávajte článok 35 Ústavy.
 • Prečítajte si a prerozprávajte články 57.1 a 57.2 Ústavy.

Požiadajte študentov a študentky, aby si navrhované články Ústavy pozorne prečítali a napísali, čo sa im na ich obsahu zdá najnápadnejšie.
Podrobte analýze nesúlad medzi analyzovanými článkami a článkom Ústavy 57, ktorý sa týka práva na nástupníctvo trónu.
Napokon sa v diskusii venujte článku 35.

Ústava Španielskeho kráľovstva
Článok 23

1
„Občania majú právo podieľať sa na verejných záležitostiach, a to priamo alebo prostredníctvom zástupcov slobodne zvolených v pravidelných voľbách v súlade s hlasovacím právom.“
2
„Majú tiež právo uchádzať sa za rovnakých podmienok o verejné funkcie a posty v súlade s podmienkami stanovenými v zákone.“

Článok 35
1 „Všetci Španieli majú povinnosť pracovať a právo pracovať v slobodne zvolenom povolaní, majú právo na postup v práci a na náležitú odmenu, aby tak mohli uspokojovať svoje potreby a potreby svojich rodín. Za žiadnych okolností nesmú byť diskriminovaní na základe pohlavia.“
„Štatút zamestnancov je stanovený v zákone.“

Článok 57
„Španielsku korunu môžu zdediť len nástupcovia Jeho Veličenstva Juana Carlosa I. Bourbonského, legitímneho dediča historickej dynastie. Nástupníctvo na trón sa riadi zásadou prvorodenstva a zastúpenia, pričom staršia vetva rodu má prednosť pred mladšou; v rámci rovnakej vetvy má prednosť bližšie príbuzenstvo pred vzdialenejším; na rovnakom stupni má prednosť muž pred ženou a v prípade rovnakého pohlavia má prednosť osoba staršia pred osobou mladšou.“
„Korunný princ od narodenia, alebo odkedy nadobudne možnosť uplatňovať si tento nárok, je držiteľom titulu Princ Astúrie, ako aj ďalších titulov, ktoré tradične prináležia následníkom španielskeho trónu.“

Metodika 5

Cieľ: uvedomiť si situácie, v ktorých dochádza k diskriminácii žien v rôznych sociálnych prostrediach
Oblasť: spoločensko-vedná
Čas: 50 minút
Materiál: text Princezná zosadená z trónu
Postup:
Metodika je určená na prácu v malej skupine. Prečítajte si text a odpovedajte na nasledujúce otázky:

 • Myslíš si, že ženy a muži v Japonsku sú si navzájom rovní? Prečo?
 • Pohľadaj informácie o situácii žien v Japonsku a odpovedaj na otázku: Majú ženy a muži rovnaké zastúpenie vo všetkých oblastiach?
 • Porovnaj situáciu v Japonsku so situáciou v Španielsku.

Princezná zosadená z trónu
V novembri v roku 2005 sa v Japonsku konala svadba Sayaky Kurodi s Yoshikim Kurodom. Táto svadba by nebola o nič významnejšou udalosťou než akákoľvek iná svadba, keby nevestou nebola dcéra japonskej cisárovnej Akihity a cisára Michika.
Sayako bola dva roky tajne zasnúbená s Yoshikim, štátnym úradníkom z Tokia, a to ju priviedlo k závažnému rozhodnutiu týkajúcemu sa jej života princeznej. Bola si vedomá, že ak svoje zasnúbenie zverejní, bude sa musieť vzdať všetkých svojich práv a privilégií, vyplývajúcich z jej príslušnosti k cisárskemu rodu, bude dokonca musieť opustiť palác, v ktorom žila od detstva. Sayako sa ako slobodná žena rozhodla vydať a čeliť všetkým dôsledkom svojho rozhodnutia.
A tak Sayako a Yoshiki uzavreli manželstvo bez všetkých cisárskych ceremónií a okázalostí, a tým sa Sayako stala obyčajnou japonskou občiankou a stratila všetky práva princeznej.
Z princeznej Nori, ako ju poznali v paláci, sa tak stala Sayako Kuroda, mala teda nové meno a priezvisko a novú trvalú adresu zapísanú na príslušnom miestnom úrade. Okrem toho po svadbe prišla o všetky svoje cisárske privilégiá, musela opustiť palác, vzdať sa statusu cisárskej princeznej a presťahovať sa do svojho domu, kde musela prevziať starostlivosť o domácnosť (tieto povinnosti sú v Japonsku ešte stále výlučne záležitosťou žien). Navyše sa zamestnala ako ornitologička na čiastkový pracovný úväzok v provincii Chiba. Najzaujímavejšia na tomto príbehu je práve zmena životných podmienok, ktorú princeznej svadba priniesla, „kým jej bratia (ako Naruhito) si mohli ponechať svoj cisársky status, hoci sa obaja oženili s plebejskými ženami“.
(Cristina de Xulián: Sayako prestane byť princeznou, keď sa vydá z lásky. Pronto Magazin, č. 1751, 2005).

Metodika 6
Cieľ: poznať históriu žien a ich účasti na trhu práce
Oblasť: spoločenskovedná
Čas: 50 minút
Materiál: fotokópia metodiky; fotokópia textu 8. marec: Medzinárodný deň žien
Postup:
Metodika je určená na individuálnu prácu. Prečítajte si text a odpovedajte na tieto otázky:

 • Čo sa oslavuje 8. marca? Prečo sa vybral práve tento deň?
 • Čo si myslíš o tom, že tragická udalosť, týkajúca sa mnohých žien, viedla k tomu, že si pripomíname práve tento deň?
 • Myslíš si, že je v súčasnosti potrebné aj naďalej si pripomínať Medzinárodný deň žien?
 • Nájdi nejakú informáciu o Kláre Zetkinovej (1857 - 1933).

8. marec - Medzinárodný deň pracujúcich žien
V tento deň si ženy a muži celého sveta pripomínajú úsilie o dosiahnutie spravodlivosti a rovnosti príležitostí pre ženy.
Tento dátum má pre pracujúce ženy a mužov zvláštny význam, pretože práve v tento deň si pripomíname boj za zlepšenie pracovných podmienok, do ktorého sa v roku 1908 pustilo asi 40 000 žien (šičiek v New Yorku), keď vyhlásili štrajk, v ktorom žiadali lepšie platy, skrátenie pracovného času na desať hodín, čas na dojčenie, ďalšie zvyšovanie odbornosti, zákaz detskej práce a právo stať sa členkou odborového združenia. Počas štrajku 129 žien zomrelo pri požiari v továrni na výrobu bavlneného textilu (Cotton Textile Factory) v New Yorku na Washingtonovom námestí, pretože majitelia ich zatvorili v halách, aby ich prinútili pracovať a zabránili im pripojiť sa k štrajku.
16. novembra 1977 Generálne zhromaždenie OSN navrhlo všetkým členským štátom, aby v súlade so svojimi historickými tradíciami a národnými zvykmi vyhlásili jeden deň v roku za „Deň OSN za práva žien“. OSN vyzvalo štáty, aby prispievali k vytváraniu vhodných podmienok na odstraňovanie diskriminácie žien a podporovali účasť žien na spoločenskom rozvoji (rezolúcia 32/142). Toto rozhodnutie bolo prijaté aj vďaka tomu, že rok 1975 OSN vyhlásilo za Medzinárodný rok žien a obdobie od roku 1976 do roku 1985 za Dekádu žien. Neskôr sa na Svetovej konferencii o ľudských právach, ktorá sa konala vo Viedni roku 1993, vydalo vyhlásenie, v ktorom sa hovorí, že „ľudské práva žien a dievčat sú neoddeliteľnou súčasťou univerzálnych ľudských práv“. Hoci uplynulo takmer storočie od udalostí, ktoré si v tento deň pripomíname, v súčasnosti sú ľudské práva, predovšetkým pracovné práva, ustavične porušované. Situácia je ešte závažnejšia v prípade žien, lebo aj keď je zrejmé, že pod ľudskými právami sa vo všeobecnosti rozumejú práva mužov aj žien, faktom zostáva, že medzinárodné prostriedky a mechanizmy na dodržiavanie ľudských práv zneviditeľňujú potreby, želania a požiadavky žien, pretože neberú do úvahy ich osobitné postavenie. Z uvedeného vyplýva, že 8. marec ako sviatok, ktorý si každoročne pripomíname, by mal prispieť k naplánovaniu takých odborárskych stratégií, ktoré budú zárukou ľudských práv pracujúcich žien.
Zdroj: http://www.ugt.es/Mujer/origen8marzo.html

Metodika 8
Cieľ: zviditeľniť falošné predstavy o ženách v pracovnom prostredí
Oblasť: spoločenskovedná
Čas: 50 minút
Materiál: text s falošnou predstavou, ktorá sa bude analyzovať, odôvodnenie falošnej predstavy
Postup:
Metodika je určená na prácu vo veľkej skupine. Skupina sa rozdelí na dve podskupiny; obe dostanú materiál s falošnými predstavami o ženách v pracovnom prostredí. Určí sa podskupina, ktorá bude tieto predstavy obhajovať, a druhá im bude protirečiť. Nasleduje asi tridsaťminútová diskusia, ktorú bude moderovať učiteľka alebo učiteľ. Každá skupina sa musí snažiť obhajovať svoj názor. Po skončení diskusie učiteľka alebo učiteľ prečíta argumenty, ktoré vyvracajú zadané falošné predstavy.

Falošná predstava 1
Ženy sú častejšie neprítomné v práci ako muži, pretože sa musia starať o svoje deti.
Prečo je táto predstava falošná?
„Aj v prípade, že ženy pri hľadaní zamestnania uspejú, narážajú na väčšie ťažkosti, «pretože v spoločnostiach a vo firmách panuje názor, že vzhľadom na to, že ženy majú deti, venujú práci menej času a ich práca je menej produktívna».“
„Alicia De Vicenteová* chcela tento názor vyvrátiť, a tak predviedla účastníčkam a účastníkom seminára nasledovaniahodný príklad. V spoločnosti CajaGranada sa zrealizoval výskum na zistenie počtu hodín, ktorý zamestnanci a zamestnankyne vo všeobecnosti neodpracovali. Z výsledkov vyplynulo, že ženy pracujú rovnako ako muži alebo ešte viac, hoci sa bral do úvahy aj čas, ktorý strávili na materskej dovolenke.“

(*Alicia de Vicente: Akademické úspechy žien s ukončeným univerzitným vzdelaním v Španielsku. Požiadavky pracovného trhu a zapojenie sa do pracovného prostredia. Dopady politiky rovnosti príležitostí na národnej úrovni a na úrovni autonómnych oblastí. Zdroj: www.mujernueva.org/articulos/articulo.phtml?id=4230&td=5&td=NOT)

Falošná predstava 2
Firmy nechcú prijímať do zamestnania ženy, lebo ak v spoločnosti dôjde k zmenám a treba flexibilne prejsť na inú pozíciu, ženy nie sú ochotné tieto zmeny prijať.
Prečo nie je táto predstava pravdivá?
„Firmy vedú diskriminačnú politiku voči ženám tým, že ich stavajú do situácie, keď sú nútené rozhodnúť sa, či ísť z dažďa pod odkvap alebo nie, to znamená, že ich nútia vybrať si medzi profesionálnym a rodinným životom.“
„Keď sa nejaká spoločnosť rozhodne presunúť na iné miesto, či dokonca do inej krajiny, vyberie sa na príslušnú funkciu vždy muž, pretože manažéri si myslia, že ženy sa na takéto pozície nehodia kvôli svojim rodinným «povinnostiam».
Správa vypracovaná Inštitútom feministických výskumov navrhuje niekoľko riešení: «Treba začať meniť zmýšľanie zamestnávateľov a prinútiť ich, aby videli, že ženy sú naozaj schopné zastávať akékoľvek miesto... Treba meniť aj zmýšľanie v rámci rodín, a to tak, aby si všetci a všetky uvedomili, že ženy nie sú povinné starať sa o deti a staršie osoby len preto, že sú ženy. Podeliť sa o povinnosti musia aj partneri. A, samozrejme, bolo by treba viac investovať do sociálnych služieb a do oblasti služieb, ktoré pomáhajú zabezpečovať starostlivosť o rodinu.»“

(*Alicia de Vicente: Akademické úspechy žien s ukončeným univerzitným vzdelaním v Španielsku. Požiadavky pracovného trhu a zapojenie sa do pracovného prostredia. Dopady politiky rovnosti príležitostí na národnej úrovni a na úrovni autonómnych oblastí.
Zdroj: http://www.mujernueva.org/articulos/articulo.phtml?id=4230&td=5&td=NOT)

Metodika 8
Cieľ: identifikovať rodovú diskrimináciu v pracovných ponukách uverejnených v tlači
Oblasť: spoločensko-vedná
Čas: 50 minút
Materiál: inzertná časť novín, v ktorej sú uverejnené pracovné ponuky
Postup:
Metodika je určená na individuálnu prácu. Nájdite v inzertných častiach denníkov päť pracovných ponúk a vyplňte v priloženej tabuľke (viď nižšie uvedený vzor) podrobné údaje o tom, aké miesto sa ponúka, v akej oblasti, na koho sa táto ponuka obracia, aká príprava, resp. vzdelanie sa vyžaduje na obsadenie konkrétneho miesta a čo sa pri obsadení miesta ponúka.
Odpovedajte na otázky:

 • Ako sú charakterizované pracovné miesta ponúkané ženám? Ako sú charakterizované pracovné miesta ponúkané mužom?
 • Sú rozdiely v odbornej príprave, ktorá sa požaduje pre obsadenie ponúkaných pracovných miest?
 • Aké pracovné podmienky sa ponúkajú ženám? Aké sa ponúkajú mužom?
 • Myslíš si, že proces výberu poskytuje rovnaké podmienky pre ženy a pre mužov? Prečo?

Metodika 9

Cieľ: dozvedieť sa o tom, čo ženy dosiahli v priebehu histórie, a uvedomiť si, ako málo sa o tom hovorí
Oblasť: spoločenskovedná
Čas: 50 minút
Materiály: kópia textu životopisu Francisky de Gazmiraovej; prístup k internetu: www.premiostaburiente.com/personajes
Postup:
Metodika je určená na prácu v malých skupinkách. Prečítajte si životopis Francisky de Gazmiraovej a odpovedajte na otázky:

 • Vieš o existencii tejto ženy z Kanárskych ostrovov?
 • Koľko žien z učebnice histórie poznáš? Aké percento predstavujú tieto ženy v porovnaní s mužmi?
 • Myslíš si, že význam žien pre históriu je rovnaký ako význam mužov?
 • Prečítaj si informáciu na odporúčanej webovej stránke a uveď rozdiely medzi životopismi mužov a žien.

Francisca de Gazmiraová
(La Palma 15. a 16. storočie)

Sľuby, ktoré dal miestodržiteľ Alonso Fernández de Lugo obyvateľom La Palmy za pomoc pri podrobovaní územia a ktoré mali zaručiť nedotknuteľnosť ich životov a príbytkov, víťazi systematicky porušovali; vo svojej chamtivosti nielen konfiškovali ľuďom hospodárske zvieratá, ale samotných obyvateľov brali do otroctva, čo zdôvodňovali nepravdivými tvrdeniami o tom, že sa búria proti vrchnosti. Činnosť Francisky de Gazmiraovej je zdokumentovaná od roku 1494, keď táto žena verejne odsúdila pred kráľovským dvorom príkoria, ktoré sa páchali na pôvodnom obyvateľstve. Okrem iných skutočností zverejnila aj fakt, že dvadsaťpäť chlapcov a dievčat z rôznych oblastí sa stalo rukojemníkmi kráľovského dvora a neskôr ich predali do otroctva. O päť mesiacov neskôr sa to isté stalo ďalšej asi stočlennej skupine, nehovoriac o tom, že miestne obyvateľstvo bolo ustavične sužované rabovačkami, pri ktorých im brali najmä dobytok. Kráľ si vypočul správy, ktoré predniesla Francisca de Gazmiraová, a na jeho popud sa začali tieto prípady prešetrovať, čo napokon viedlo v roku 1500 k tomu, že sa v Jerez de la Frontera podarilo nájsť a následne oslobodiť skupinu otrokov, v ktorej boli ľudia z ostrovov Gran Canaria, Gomera a domorodí obyvatelia Kanárskych ostrovov - guanchovia, ako aj niekoľkí ľudia z ostrova La Palma, teda z oblasti, v ktorej žila aj Gazmiraová.
Zdroj: www.premiostaburiente.com/personajes

Metodika 10
Cieľ: zvýšiť povedomie o úsilí žien zlepšiť svoje pracovné podmienky
Oblasť: spoločenskovedná
Čas: 50 minút + sledovanie filmu
Materiál: film Bread and Roses (Chlieb a ruže) britského režiséra Kena Loacha.
Film vznikol v roku 2000, zaoberá sa problematikou slabo platených upratovačiek v Los Angeles a ich snahy o dosiahnutie lepších pracovných podmienok, ako aj práva organizovať sa v odboroch. Film je kritikou systému zdravotného poistenia v USA.
Postup:
Metodika je určená na prácu vo veľkej skupine. Po premietnutí filmu účastníčky a účastníci tejto aktivity hľadajú odpovede na otázky:

 • Prečo má tento film názov Chlieb a ruže?
 • Čo si myslíte o požiadavkách týchto žien?
 • Považujete ich požiadavky za oprávnené?
 • Poznáte situáciu imigrantiek vzhľadom na ich možnosti zamestnať sa?
 • Viete, aká je úloha odborov vo firmách a inštitúciách?


Metodika 11

Cieľ: reflektovať rôzne typy rodovej diskriminácie, ktoré sa objavujú v oblasti práce
Oblasť: spoločenskovedná
Čas: 50 minút
Materiál: správa z tlače
Postup:
Metodika je určená na individuálnu prácu. Každý a každá si pozorne prečíta text a jednotlivo hľadá odpovede na otázky:

 • Čo sa prihodilo robotníčke obchodného reťazca Mercadony?
 • Prečo táto situácia vznikla?
 • Poznáš nejakú ženu, ktorú neprávom prepustili? Vysvetli, čo sa stalo.

Správa z tlače:
Rozsudok Najvyššieho súdu v Castilla-La Mancha uznal porušenie základného práva a vyhlásil prepustenie pracovníčky Mercadony za neplatné z dôvodu diskriminácie na základe pohlavia.

Madrid 24. júla 2005 (UGT - Všeobecná únia zamestnancov).
Najvyšší súd v Castilla-La Mancha vyhlásil výpoveď, ktorú dostala pracovníčka Mercadony v Tarancóne (Cuenca), za neplatnú z dôvodu diskriminácie na základe pohlavia, pretože pracovníčka bola prepustená z pracovného pomeru počas skúšobnej doby z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti v dôsledku rizikového tehotenstva. Podľa rozsudku aj keď nie je nutné zdôvodňovať ukončenie pracovného pomeru počas skúšobného obdobia, táto zásada neplatí, ak by vážne porušila základné právo, ako tomu bolo v tomto prípade, ktorého sa ujal odbor Právnych služieb Všeobecnej únie zamestnancov (UGT).
Sociálny odbor Najvyššieho súdu v Castille-La Mancha vyhlásil výpoveď pracovníčky Mercadony, ktorú spoločnosť prepustila s tým, že sa údajne neosvedčila počas skúšobnej lehoty, za neplatnú. Podľa rozsudku v tomto prípade došlo k diskriminácii na základe pohlavia, z čoho vyplýva, že spoločnosť vážne porušila základné právo, a to aj napriek tomu, že prepustenie v rámci skúšobnej doby nie je nutné odôvodňovať.
Pracovníčka supermarketu spoločnosti Mercadona v Tarancone (Cuenca) bola od júla práceneschopná kvôli komplikovanému priebehu tehotenstva. V novembri ju hospitalizovali, vyvolali jej pôrod a následne potratila. Do decembra zostala práceneschopná. To znamená, že v tom období jej plynula šesťmesačná skúšobná lehota v rámci pracovnej zmluvy uzavretej na dobu neurčitú, ktorú podpísala v marci.
Spoločnosť jej 19. novembra poslala list s oznámením o rozviazaní pracovného pomeru s platnosťou od tohto dátumu. Pracovníčka toto rozhodnutie odmietla a označila ho za diskriminačné, takže spoločnosť výpoveď stiahla a označila ju za neplatnú. Pracovníčka, ktorej poradila Právna služba Všeobecnej únie zamestnancov, obvinila spoločnosť z diskriminačných praktík a spoločnosť sa nepokúsila o zmier. V rozsudku sa uvádzalo, že spoločnosť vedela o ženinom tehotenstve, o jej práceneschopnosti aj o tom, že potratila, takže príčinou jej prepustenia bola dlhodobá práceneschopnosť, ktorá súvisela s jej komplikovaným tehotenstvom, čo len dokazuje diskriminujúci charakter tejto výpovede.

Metodika 12
Cieľ: reflexia rodovej diskriminácie, ktorá sa vyskytuje v pracovnom prostredí
Oblasť: spoločenskovedná
Čas: 50 minút
Materiál: text Hotelu Taurito Princess bola vyrubená pokuta za diskriminačné praktiky
Postup:
Metodika je určená na individuálnu prácu. Všetci si pozorne prečítajú text a potom skupina spolu hľadá odpovede na otázky:

 • Čo je rodová diskriminácia?
 • Čo sa stalo v hoteli Taurito Princess?
 • Prečo došlo k tejto situácii?
 • Myslíš si, že ide o ojedinelý prípad, alebo sa takéto veci dejú bežne?
 • O akej rodovej diskriminácii vieš? Uveď nejaké príklady.

Hotelu Taurito Princess bola vyrubená pokuta za diskriminačné praktiky
Pracovná inšpekcia v Las Palmas vyrubila spoločnosti South Paradise, a.s. (Hotel Taurito Princess), patriacej do skupiny Hotely Princess, pokutu za rodovú diskrimináciu v odmeňovaní.
FECCOHT-CC.OO. Kanárske ostrovy vznieslo obžalobu na členov predstavenstva výboru spoločnosti Hotel Taurito Princess, člena odborových zväzov, z rodovej diskriminácie vzhľadom na to, že spoločnosť vyplácala personálu Hotela Taurito Princess „pohyblivé prémie“ v hodnote od 63,83 do 631,25 EUR s výnimkou žien, ktoré pracovali ako predavačky a chyžné. Dôsledkom tejto žaloby bolo i. o. aj to, že Pracovná inšpekcia v Las Palmas vydala správu, v ktorej sa konštatuje:
1 Profesie zahrnuté do 4. mzdovej kategórie, ktorá je stanovená Krajskou generálnou mzdovou zmluvou pre oblasť hotelierstva v Las Palmas, čiže také profesie ako kuchár, kuchárka, čašník, čašníčka, plavčík, plavčíčka, údržbár, údržbárka, ktoré sa v tejto spoločnosti vyskytujú, sú odmeňované pohyblivou prémiou, ktorej výšku stanovuje spoločnosť v sume od 63,83 do 631,25 EUR.
2 Do rovnakej odmeňovacej úrovne sú zaradené aj také rozmanité zamestnania, ako napríklad predavačka a chyžná, ktoré sú zväčša obsadzované ženami, a tým uvedené prémie neboli vyplatené.
3 Pozoruhodné je, že mužom, ktorí patrili do 5. mzdovej kategórie s nižším platovým ohodnotením než predavači a predavačky a chyžné, boli spomenuté odmeny vyplatené.
4 Podľa uvedenej správy je takýto prístup poburujúci a porušuje normy a predpisy právneho poriadku:
* Články 4.2 c) 17, 24.2 a 28 Ustanovenia Kráľovskej legislatívy 1/1995 z 24. marca, ktoré bolo podkladom pre schválenú novelu Zákonníka práce (Vestník 29);
* články 14 a 35, ktoré sa vzťahujú na článok 9.2. Ústavy Španielskeho kráľovstva z roku 1978.
Prístup pracovnej inšpekcie hodnotia odborové zväzy veľmi pozitívne a pre nás je podnetom na to, aby sme sa ešte intenzívnejšie usilovali o potlačenie všetkých foriem diskriminácie, a to nielen v odmeňovaní, ale aj v súvislosti s kariérnym postupom, stálosťou zamestnania a pod.
Zdroj: http://www.fecoht.ccoo.es/

Metodika 13

Cieľ: podporovať solidaritu a úctu voči iným kultúram cez vzájomné spoznávanie
Oblasť: spoločenskovedná
Čas: 50 minút
Materiál: knihy, časopisy, noviny, internet...
Postup:
Túto metodiku možno realizovať len v istých časových obdobiach, napríklad, keď sa blížia niektoré regionálne, ostrovné a miestne sviatky, aby sa dali porovnať so sviatkami iných kultúr. Skupinu rozdelíme na niekoľko menších podskupín. Každej skupine sa pridelí iná krajina. Žiačky a žiaci si budú o konkrétnej krajine zisťovať tieto skutočnosti:

 • názov krajiny
 • najdôležitejšie tradičné sviatky
 • Čo sa počas týchto dní oslavuje?
 • Aké aktivity sa organizujú na oslavu týchto udalostí?

Nasleduje spoločná prezentácia prostredníctvom obrazového materiálu.
Zdroj: Program pre ženy Diecéznej charity na Tenerife

Metodika 14
Cieľ: posilňovať vzájomnú solidaritu a úctu voči iným kultúram prostredníctvom vzájomného poznania; kultúra a šport
Oblasť: spoločenskovedná
Čas: 50 minút
Materiál: knihy, časopisy, noviny, internet...
Postup:
Študenti a študentky sa najprv pripravia na ďalšiu metodiku:
- Rozdeľte skupinu na menšie skupiny.
- Zadajte každej skupine konkrétnu krajinu.
- Rozoberte tému športu z týchto hľadísk:
a. názov krajiny
b. názov pôvodného športu danej krajiny
c. Patrí tento šport medzi individuálne, alebo kolektívne športy?
d. Zúčastňujú sa ho muži, alebo ženy?
e. Kde sa tento šport dá vykonávať?
f. Pestuje sa tento šport v súčasnosti?
- Spoločná prezentácia a diskusia.
Zdroj: Program pre ženy Diecéznej charity na Tenerife

Metodika 15
Cieľ: začleniť do prípravy na povolanie poznatky o diskriminačných praktikách v pracovnom prostredí a stratégie ich prekonávania
Oblasť: spoločenskovedná
Čas: 50 minút
Materiál: internet, text článku Nielen imigrantka, ale aj žena
Postup:
Aktivita je určená pre malú aj pre veľkú skupinu. Prečítajte pred celou triedou článok Nielen imigrantka, ale aj žena; rozdeľte triedu na menšie skupiny, ktoré budú na internete vyhľadávať informácie o situácii imigrantiek v pracovnom prostredí.
Otázky pre žiačky a žiakov:

 • Vedeli ste o tom, že u nás imigrantky zažívajú v pracovnom prostredí diskrimináciu?
 • Niektoré diskriminačné situácie sú opísané v článku. Poznáte aj iné podobné situácie, o ktorých by sa dalo hovoriť?
 • Prečo podľa vás tieto ženy akceptujú také pracovné podmienky?
 • Aké iné možnosti majú?
 • Ako by sa podľa vás dalo skoncovať s týmto typom diskriminácie?
 • Vedeli ste, že mnohé ženy posielajú peniaze svojej rodine? Čo myslíte, čo to znamená, keď človek musí časť svojho zárobku posielať iným osobám?
 • Keď žiačky a žiaci zodpovedia na tieto otázky v skupinách, urobí sa spoločná prezentácia pred celou triedou a odpovede a námety sa napíšu na tabuľu.

Nielen imigrantka, ale aj žena
Väčšina imigrovaných žien z tretieho sveta sa venuje takým prácam, ktoré sú sociálne najnižšie hodnotené: starajú sa o starších ľudí, robia domáce práce a poskytujú sexuálne služby. Bez ohľadu na to, či je ich pobyt legalizovaný alebo nie, ich snom je zvyčajne ušetriť zo svojho zárobku čo najviac a posielať peniaze svojim rodinám do krajín, odkiaľ prišli. (...)
Štatistiky v Španielsku, ktoré sa týkajú imigrantiek, sú neúplné a provizórne, no aj tak z nich vyplýva niekoľko informácií: viac ako 50 % zo svojho aj tak nízkeho platu imigrantky posielajú svojim príbuzným; viac ako 30 % všetkých oznámení o zlom zaobchádzaní pochádza práve od imigrantiek. Tieto ženy si veľmi dobre uvedomujú svoju diskrimináciu. Aj keď mnohé z nich zostávajú v Španielsku navždy, je pre ne veľmi ťažké profitovať z toho, čo ženám prinieslo ženské hnutie v 20. storočí v tzv. krajinách prvého sveta a zapojiť sa do tohto hnutia v súčasnosti, pretože musia riešiť oveľa zásadnejšie problémy vlastného prežitia.
Zdroj: Cristina Peri Rossi: Nielen imigrantka, ale aj žena. In: El Mundo 29. augusta 2003, ročník XV, číslo 5.014.

Metodika 16
Cieľ: podporovať vzájomnú komunikáciu medzi kultúrami, a to tak, že do tejto aktivity zapojíme imigrantky a imigrantov, ktorí chodia do danej triedy
Oblasť: spoločenskovedná
Čas: 50 minút
Materiál: mapa sveta a symboly všetkých krajín, z ktorých imigranti a imigrantky pochádzajú
Postup:
Každý žiak a žiačka sa jednotlivo predstaví pred celou skupinou podľa tejto schémy:
a. meno a priezvisko
b. pôvodný jazyk
c. krajina pôvodu – ukáže na mape
d. najtypickejší symbol krajiny a regiónu, z ktorého pochádza
e. typický pozdrav, používaný v krajine pôvodu
Žiačky a žiaci v skupine sa zoradia do dvojíc a budú sa vzájomne zdraviť, takže sa naučia svoje pozdravy.
Získanú skúsenosť potom zhrnú a spoločne prezentujú.
Zdroj: Program pre ženy Diecéznej charity na Tenerife

Metodika 17
Cieľ: priblížiť študentom a študentkám iniciatívy žien, ktoré viedli k pozitívnym zmenám v krajine ich pôvodu
Oblasť: spoločenskovedná
Čas: 50 minút
Materiál: text článku Peru – ženy a pohár mlieka
Postup:
Prečítajte text pred celou triedou; rozdeľte skupinu na menšie skupinky; zadajte otázky, na ktoré budú žiačky a žiaci odpovedať:

 • Vedeli ste, že je vo svete toľko biedy a hladu?
 • Považujete spôsob, akým túto situáciu riešia ženy v článku, za primeraný?
 • Viete o nejakom podobnom prípade na Kanárskych ostrovoch alebo v iných častiach sveta?

Peru – ženy a pohár mlieka
Peru leží v strede západnej časti Južnej Ameriky. Ženy tu tvoria 58,3 % celkového obyvateľstva. Dve tretiny obyvateľstva, ktoré žije na vidieku, zápasí s extrémnou chudobou.
Ženy v tejto krajine sa pokúšajú hľadať východiská z tejto kritickej situácie, a tak založili viaceré organizácie, ktorých cieľom je zabezpečiť základné životné potreby, akými sú jedlo a zdravie. Podľa viacerých odhadov existuje v celej krajine sedem- až osemtisíc stravovacích centier, ktoré fungujú na princípe svojpomoci a zabezpečujú stravu pre viac ako dva milióny ľudí.
V Lime tiež pôsobí okolo deväťtisíc organizácií, ktoré sa nazývajú Spolok pohára mlieka. Tri- až štyritisíc takýchto spolkov pôsobí na celoštátnej úrovni, pričom v týchto organizáciách pracuje asi stotisíc žien.
Spočiatku bolo cieľom týchto organizácií čeliť chudobe a poskytovať riešenia ekonomických problémov na miestnej a spolkovej úrovni, postupne sa však zmenili na organizácie, ktoré poskytujú priestor a kapacity pre rokovania a vyjednávania na rôznych úrovniach: s ústrednou vládou, regionálnou vládou a predovšetkým s miestnymi úradmi.
Ženy, ktoré v týchto spolkoch pracujú, si svojou prácou a postojmi v občianskom odpore voči terorizmu vyslúžili verejné uznanie ako šíriteľky a podporovateľky mieru. Mnoho žien v rámci tejto iniciatívy zomrelo mučeníckou smrťou. Vďaka týmto aktivitám sú tieto ženy známe, stali sa z nich líderky komunít, a tak sa neraz stávajú hovorkyňami a vyjednávačkami vo vnútri ľudového hnutia, ako aj pri formulovaní požiadaviek, ktoré toto hnutie nastoľuje, a to tak vo vzťahu k ústrednej vláde krajiny, ako aj na ostatných úrovniach štátnej moci.
Zdroj: http://www.penelopes.org

Metodika 18
Cieľ: navodiť situáciu, akoby si študenti a študentky mali naplánovať odchod do inej krajiny, a to tak, aby sa mohli pri príprave tejto cesty pokúsiť vžiť do situácie svojich imigrovaných spolužiačok a spolužiakov, ktorí takúto situáciu už zažili
Oblasť: spoločenskovedná
Čas: 50 minút
Materiál: kópia textu fiktívnej správy; papier a ceruzka
Postup:
Učiteľka alebo učiteľ prečíta nahlas text, v ktorom je opísaná vymyslená situácia, že Španielsko je v ekonomickej kríze a niektorí ľudia emigrujú do iných krajín. Žiačky a žiaci dostanú text a dotazník, aby mohli pracovať samostatne. Neskôr budú odpovedať na viaceré otázky súvisiace s prečítaným textom. Všetky otázky súvisia s plánovaním cesty a s problémami, ktorými sa imigranti musia nutne zaoberať pred tým, než odídu zo svojej krajiny. Žiačky a žiaci prečítajú svoje odpovede nahlas, čím sa vytvorí priestor na tvorivú diskusiu o odchode do inej krajiny, ale aj o tom, ako sa asi títo ľudia cítia, keď musia prijať takéto rozhodnutie, aby si zlepšili život.

Text (fiktívna správa)
A opäť musíme informovať o vážnej ekonomickej kríze, ktorá postihla Španielsko. Niektoré obchodné centrá boli opätovne vyplienené, pretože ľudia už nemajú doma žiadne zásoby potravín, a tak sa ich snažia získať takýmto spôsobom.
Viaceré banky vydali tlačové vyhlásenie, v ktorom informujú, že peniaze budú aj naďalej pozdržané, a to až do odvolania, takže ani tento mesiac sa nebudú môcť zamestnancom vyplácať výplaty.
Počet španielskych podnikov, ktoré sa museli zatvoriť, neustále rastie, čoraz viac zahraničných investorov opúšťa krajinu a s nimi odchádzajú aj finančné zdroje.
Francúzsko a Portugalsko požiadali európske krajiny o pomoc pri riešení situácie, ktorá nastala na ich hraniciach v súvislosti s masívnym príchodom španielskeho obyvateľstva, ktoré žiada o azyl; na hraniciach už začali budovať zátarasy, aby zabránili príchodu ďalších imigrantov do krajiny.
Viaceré tehotné ženy sa pokúsili prejsť španielske hranice a ubytovať sa v centrách pre utečencov s nádejou, že ak porodia svoje dieťa v inom štáte, získajú novú štátnu príslušnosť.

Predstavte si, že aj vy ste z tých, čo sa rozhodli opustiť svoju krajinu...
1 Aké príčiny vás k tomu donútili?
2 Aké iné dôvody podľa vás nútia ľudí opúšťať svoje pôvodné krajiny?
3 Do ktorej krajiny by ste išli? Prečo?
4 Čo by ste si so sebou vzali?
5 S kým by sa vám najťažšie lúčilo?
6 Čo by ste robili v posledný deň pred odchodom?
7 Čo by ste robili v prvý deň po príchode do krajiny, ktorú ste si vybrali?
Zdroj: Program pre ženy Diecéznej charity na Tenerife