Kapitola 3.2
Metodiky pre prírodovedné predmety

Metodika 1
Cieľ: poukázať na nerovnosť žien v prístupe na vedúce a manažérske pozície; vertikálna segregácia

Oblasť: prírodovedná
Čas: 50 minút
Materiál: kópia grafu, ktorý znázorňuje vedúce pozície
Postup:
Učiteľka alebo učiteľ vysvetlí znenie úlohy žiačkam a žiakom v štvorčlenných skupinkách. Žiačky a žiaci potom budú:

 • interpretovať význam tabuliek, pričom vypracujú rôzne hypotézy, ktorými by sa dala vysvetliť nízka účasť žien na riadení, vo vysokých a vedúcich pozíciách;
 • označia oblasť, v ktorej majú ženy najväčšie zastúpenie a v ktorej majú najmenšie zastúpenie;
 • vo veľkej skupine vysvetlia vopred dané hypotézy a pokúsia sa vysvetliť, čo znamená sklený strop a čo ho zapríčiňuje.


Graf č. 14

Rozdelenie predsedníckych miest a miest v správnych radách v spoločnostiach podľa pohlavia od IBEX35 (35 najvýznamnejších spoločností v Španielsku)


Metodika 2
Cieľ: prispieť k uvedomeniu si nerovností medzi ženami a mužmi v odmeňovaní
Oblasť: prírodovedná
Čas: 50 minút
Materiál: kópia textu
Postup:
Žiačky a žiaci si samostatne prečítajú text a diskutujú o ňom vo veľkej skupine. Odpovedajú pri tom na tieto otázky:

 • Prečo existujú rozdiely medzi ženami a mužmi v odmeňovaní?
 • Myslíš si, že je to správne?


Učiteľka alebo učiteľ podporuje diskusiu na tému článku.

Ženy zarábajú o 34 % menej ako muži
17. januára 2005 Barcelona

Nerovnosť v odmeňovaní je v Španielsku výraznejšia v súkromnom sektore, v ktorom ženy zarábajú o 50 % menej ako muži. Vo verejnom sektore sa nerovnosť v odmeňovaní medzi ženami a mužmi znižuje na 10,7 %. Táto nerovnosť sa zvyšuje v prospech mužov, ktorí majú väčšie skúsenosti na pracovnom trhu a majú nižšiu odbornú kvalifikáciu. Naopak, nerovnosť v odmeňovaní sa znižuje priamo úmerne s rastom zodpovednosti zamestnancov a zamestnankýň. Sektor služieb vykazuje najvyššiu nerovnosť v odmeňovaní medzi ženami a mužmi, zatiaľ čo oblasť stavebníctva vykazuje najmenšie rozdiely. Najnižšie nerovnosti v odmeňovaní medzi ženami a mužmi sú v spoločnostiach a firmách s 20 až 49 zamestnancami.

Ženy zarábajú o 34,7 % menej ako muži
Rodové nerovnosti v odmeňovaní sú vo všetkých štatistikách týkajúcich sa práce tým najnápadnejším údajom. V skutočnosti ženy zarábajú o 34,7 % menej ako muži. Tento rozdiel je viditeľnejší v súkromnom sektore, kde sú platy žien v priemere o 50 % nižšie ako platy mužov; vo verejnom sektore sa rozdiel v odmeňovaní znižuje na 10,7 %. Taký je jeden z hlavných záverov Pracovného Indexu Manpower, ktorý v najnovšom vydaní analyzuje rôzne faktory, podmieňujúce nerovnosti v odmeňovaní medzi ženami a mužmi v Španielsku.

V roku 2001 dosahovala priemerná mesačná hrubá mzda žien v súkromnom sektore len 992 eur, čo je o 50 % menej ako u mužov.
Zatiaľ čo priemerná mesačná hrubá mzda ženy v Španielsku bola 1143 eur, u mužov dosiahla 1539 eur, čo je o 34,7 % viac. Podľa údajov z roku 2001 boli nerovnosti v odmeňovaní medzi zamestnancami a zamestnankyňami vo verejnom sektore len na úrovni 10,7 %, v súkromnom sektore bola priemerná hrubá mesačná mzda u mužov 1480 eur a u žien 50 % menej. Tendencie na pracovnom trhu sa ani na začiatku roku 2005 príliš nezmenili.

Rozdiel v odmeňovaní v súkromnom sektore v prípade pozícií, na ktorých sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie, predstavuje 44 %.
Podľa údajov Pracovného Indexu Manpower sa podľa dosiahnutej vzdelanostnej úrovne a pri väčšej kvalifikovanej odbornosti rozdielnosti v odmeňovaní v súkromnom sektore znižujú. Znamená to teda, že v prípade pozícií, na ktorých sa vyžaduje vysoká odbornosť, sú rozdiely na úrovni 44 %, kým pri pozíciách, na ktorých sa vyžaduje nižšie vzdelanie, tieto rozdiely dosahujú až 56 %.

Nerovnosť v odmeňovaní narastá úmerne dĺžke odpracovaných rokov.
Skúsenosti na pracovnom trhu sú ďalším faktorom, ktorý má dopad na nerovnosť v odmeňovaní medzi mužmi a ženami. Rozdiely rastú po dvadsaťdeväťročnej pracovnej skúsenosti: kým nerovnosť v odmeňovaní žien a mužov s pracovnými skúsenosťami od 5 do 29 rokov predstavuje 12 % až 28 %, po dvadsiatich deviatich odpracovaných rokoch sa táto nerovnosť zvyšuje na 73 % v prospech mužov. Tento rozdiel vysvetľuje skutočnosť, že je len veľmi málo vysoko kvalifikovaných žien, ktoré zotrvajú na pracovnom trhu viac ako 30 rokov. Treba však dodať, že tieto rozdiely kolíšu podľa toho, či ide o súkromný, alebo verejný sektor:

 • Vo verejnom sektore neexistujú výrazné rozdiely v odmeňovaní medzi ženami a mužmi, pričom tieto rozdiely sa stávajú relevantnými až po 30 odpracovaných rokoch, vtedy dosahujú rozdiely medzi mužmi a ženami v odmeňovaní 41 %.
 • V súkromnom sektore sú rozdiely oveľa výraznejšie, v rozmedzí odpracovaných 30 - 34 rokov dosahujú 87 % a od 35. roku pracovných skúseností dosahujú až 130 %.


Odmeňovanie žien a mužov sa líši aj podľa počtu odpracovaných hodín. Rozdiely sa zvyšujú smerom ku krajným hodnotám, teda narastajú, keď majú ženy a muži odpracovaných menej hodín, ale aj vtedy, keď majú odpracovaných viacej hodín, než je priemerný pracovný čas.

Odpracované hodiny sú ďalšou premennou, ktorá ovplyvňuje platové rozdiely. Údaje Pracovného Indexu Manpower ukazujú, že najnižšie platové rozdiely sa vyskytujú pri 35- až 39-hodinovom pracovnom čase. V tomto prípade je priemerný hrubý mesačný plat mužov o 16,7 % vyšší ako plat žien, a to vo všetkých oblastiach ekonomiky Španielska. Verejný sektor je jedinou oblasťou, v ktorej ženy pri takomto počte odpracovaných hodín zarábajú o 7 % viac ako muži. Zato v súkromnom sektore nerovnosť v odmeňovaní žien a mužov dosahuje 62 % v neprospech žien.

Nerovnosti v odmeňovaní sú vyššie, ak má pracovný týždeň viac ako 45 hodín, vtedy muži zarábajú v priemere o 55 % viac ako ženy, a ak má pracovný týždeň menej ako 30 hodín, muži zarábajú v priemere o 45 % viac ako ženy. Aj tu však platí, že rozdiely vo verejnom sektore sú podstatne nižšie ako v sektore súkromnom.
V prípade funkcií spojených s výkonnou mocou sa nerovnosť v odmeňovaní znižuje na 15 %.

Podľa Pracovného Indexu Manpower je nerovnosť v odmeňovaní tým menšia, čím väčšia je zodpovednosť. Platí to aj opačne, čím je pracovná zodpovednosť menšia, tým je väčšia nerovnosť v odmeňovaní. Zo správy Pracovného Indexu Manpower teda vyplýva, že muži bez kvalifikácie zarábajú v priemere dvojnásobne viac ako ženy, pričom toto percento sa znižuje na 25 % v prípade mužov a žien s kvalifikáciou. Na pracovných miestach s vyššou zodpovednosťou, ako sú napríklad vedúce pozície, dosahujú nerovnosti v odmeňovaní 15 % v prospech mužov.

Nerovnosť v odmeňovaní podľa typu zmluvy je vcelku stabilná. Kým ženy zamestnané na dobu neurčitú zarábajú v priemere o 34 % menej ako muži, toto percento sa znižuje na 32 % v prípade žien, ktoré majú iný druh zmluvy.
V sektore stavebníctva zarábajú ženy o 6,6 % viac ako muži.
Najväčšie rodové rozdiely v odmeňovaní sú v sektore služieb, pričom zárobok mužov v tomto sektore predstavuje viac ako dvojnásobok zárobku žien. V sektore priemyslu zarábajú muži v priemere o 65 % viac ako ženy, pričom toto percento sa znižuje na 57 % v sektore služieb.

Podľa údajov Pracovného Indexu Manpower v sektore stavebníctva ženy zarábajú v porovnaní s mužmi o 6,6 % viac. Tento fakt možno vysvetliť tým, že v tomto sektore pracuje veľmi málo žien a ak, tak majú veľmi vysokú profesionálnu odbornosť a zodpovednosť (napr. architektky).

Platové rozdiely sú väčšie v malých a vo veľkých firmách a spoločnostiach.
Z hľadiska veľkosti firmy sú nerovnosti v odmeňovaní najmenšie v spoločnostiach s 20 až 49 zamestnancami; muži v takýchto firmách alebo spoločnostiach zarábajú v priemere o 13,8 % viac ako ženy, kým v spoločnostiach s počtom zamestnancov a zamestnankýň od 100 do 499 sú rodové nerovnosti v odmeňovaní najväčšie: muži tu zarábajú v priemere o 50 % viac ženy. V malých firmách a podnikoch do 5 osôb zarábajú muži o 47 % viac ako ženy.

Heterogénnosť pracovného trhu determinuje platové rozdiely.
Podľa údajov z Pracovného Indexu Manpower v súkromnom sektore muži pracujú v priemere o 13 % hodín viac ako ženy a vo verejnom sektore o 10,3 % hodín viac. Na postoch, ktoré si vyžadujú vysokú vzdelanosť, pracujú muži o 11 % viac hodín ako ženy, kým na pracovných pozíciách, ktoré si vyžadujú nízku vzdelanosť, sa toto percento zvyšuje až na 15 %, čím sa čiastočne dá vysvetliť napríklad aj rodová nerovnosť v odmeňovaní na pracovných miestach bez kvalifikácie.

Pri zohľadnení všetkých týchto údajov sa predkladaná správa snaží analyzovať tie faktory, ktoré ovplyvňujú skutočnosť, že mzdové ohodnocovanie na základe rodu je veľmi heterogénne, pretože trh práce nie je v tomto ohľade homogénny. Je teda zrejmé, že okrem samotnej nerovnosti v odmeňovaní žien a mužov zohráva v tomto ohľade významnú úlohu aj fakt, že štruktúra povolaní vykonávaných ženami je veľmi odlišná od štruktúry povolaní vykonávaných mužmi, a práve tento faktor môže ovplyvňovať výšku rodovej nerovnosti v odmeňovaní. Dá sa tvrdiť, že ženy v priemere pracujú menej, dosahujú vyššiu odbornú úroveň než muži, ale na pracovnom trhu sú menší počet rokov. Vo verejnom sektore je väčšie zastúpenie žien a väčšina zamestnankýň v súkromnom sektore sa nachádza na nekvalifikovaných pracovných pozíciách sektoru služieb. Všetky tieto premenné sčasti vysvetľujú nerovnosť v odmeňovaní medzi mužmi a ženami.

Viac informácií na www.manpower.com

Metodika 3
Cieľ: zviditeľniť segregáciu v príprave na povolanie a jej neskorší dopad na pracovný trh; všímať si, ako sa na základe rôznych možností vzdelávania a prípravy na povolanie vytvárajú rodovo stereotypné zoskupenia povolaní
Oblasť: prírodovedná
Čas: maximálne 50 minút
Materiál: tabuľka s počtami študentov a študentiek zapísaných na školy podľa typu odbornej prípravy na budúce povolanie
Postup:
Pracuje sa v štvorčlenných až päťčlenných skupinách; učiteľ alebo učiteľka rozdá žiačkam a žiakom tabuľku a potom spolu pracujú v skupine a hľadajú odpovede na otázky:

 • Pozri si tabuľku a povedz, čo ťa na nej na prvý pohľad najviac upútalo.
 • Zhodujú sa údaje v tabuľke s realitou, ako ju poznáš zo svojho pozorovania? Prečo je to podľa teba tak?
 • Zhodujú sa tvoje profesionálne ambície s tým, čo ukazuje tabuľka?
 • V príprave na aké povolania je väčšie zastúpenie žien? A kde je viac mužov? Prečo je to podľa teba tak?


Učiteľ alebo učiteľka pomôže rozvinúť diskusiu, ktorá bude vychádzať z údajov uvedených v tabuľke.

Tabuľka s počtami študentov a študentiek zapísaných na školy podľa typu odbornej prípravy na budúce povolanie:


Údaje: Prieskum ekonomicky aktívneho obyvateľstva. Národný štatistický úrad, Španielsko, údaje za rok 2005.


Metodika 4

Cieľ: všímať si faktory, ktoré vedú k horizontálnej segregácii
Oblasť: prírodovedná
Čas: 50 minút
Materiál: kópie cvičenia; zamestnania zoradené na tabuli alebo inej veľkej ploche
Postup:
Študenti a študentky sa rozdelia do dvojíc a potom komentujú závery vo veľkej skupine; študenti a študentky majú pred sebou tabuľu s informáciami a dozvedia sa, že táto tabuľa s uvedenými povolaniami pochádza z obchodnej zmluvy v konkrétnom hoteli; študenti a študentky vidia na tabuli:

 • počet a percento povolaní, ktoré sú uvedené v ženskom rode, a tie, ktoré sú uvedené v mužskom rode
 • povolania rozdelené na percentá podľa toho, či sa vyskytujú v mužskom, alebo v ženskom rode
 • počet a percento povolaní, ktoré súvisia s riadiacimi funkciami (manažér - manažérka), uvedených v mužskom a ženskom rode.

Pracovné pozície podľa pracovných zmlúv:


Metodika 5

Cieľ: odhaliť diskrimináciu, ktorá vedie k platovým nerovnostiam
Oblasť: prírodovedná
Čas: 50 minút
Materiál: platová tabuľka
Postup:
Každý študent a študentka bude individuálne odpovedať na nasledujúce otázky:

 • V ktorej profesii je najnižšie platové ohodnotenie?
 • Vykonávajú tieto povolania zväčša muži, alebo ženy? Prečo?
 • Aký je platový rozdiel v porovnaní s pracovnou pozíciou, ktorá sa nachádza bezprostredne nad opísanou pozíciou s nižším príjmom? Prečo podľa vás vznikol tento rozdiel? (Ak sa v odpovedi uvedie ako príčina typ úlohy, ktorý treba v rámci tejto práce vykonávať, hľadajte odpoveď na otázku, aké úlohy sa v konkrétnych povolaniach vykonávajú.)
 • Aké dôsledky môžu mať tieto platové rozdiely? Kto nimi najviac trpí?


Platová tabuľka podľa zmluvy:
Metodika 6
Cieľ: zaznamenať rozdiely v spoločenskom hodnotení povolaní z rodovej perspektívy
Oblasť: prírodovedná
Čas: 50 minút
Materiál: kópia priloženého materiálu
Postup:
Žiaci a žiačky si vyberú rôzne povolania a hodnotia ich tak, že im prisudzujú známky od najnižšej (1) po najvyššiu známku (5).

 • Ktoré povolania sú najvyššie hodnotené?
 • Ktoré sú hodnotené najnižšie?
 • Existuje súvislosť medzi nízkym spoločenským ohodnotením a zamestnaniami uvedenými v ženskom rode? Prečo?


Metodika 7
Cieľ: uvedomiť si úlohu, akú zohrávajú médiá pri šírení rodových stereotypov a diskriminácie
Oblasť: prírodovedná
Čas: 50 minút
Materiál: noviny
Postup:
Práca v štvorčlenných skupinách, každá skupina dostane noviny; úlohou bude:

 • ukázať, koľko správ sa týka mužov a koľko žien;
 • ukázať, koľko správ uvádza ženy v titulkoch;
 • určiť, o ktorých oblastiach sa v týchto správach píše.


Všetky tieto aspekty sa následne analyzujú v skupinách a potom spoločne.

Metodika 8
Cieľ: analyzovať štatistiky z Kanárskych ostrovov tak, aby si študentky a študenti všimli prípady diskriminácie žien na pracovnom trhu
Oblasť: prírodovedná
Čas: 50 minút
Materiál: štatistiky z Kanárskych ostrovov
Postup:

Účastníčky a účastníci vytvoria menšie skupiny; každá skupina si pozorne prezrie tabuľky so štatistikami a hľadá odpovede na tieto otázky:

 • V akých povolaniach sa väčšinou uzatvárajú zmluvy so ženami? V akých s mužmi?
 • Existujú rozdiely v uzatváraní zmlúv so ženami a s mužmi?
 • Nájdi tri dôvody, ktoré by prípadné nájdené rozdiely vysvetlili.
 • Analyzuj pracovné a sociálne dôsledky týchto rozdielov.


Na záver sa môže rozprúdiť diskusia o odpovediach na uvedené otázky.

Súpis pracovných zmlúv, ktoré boli na Kanárskych ostrovoch uzatvorené v októbri 2005 - zamestnania, v ktorých v tomto období pracovala väčšina zamestnaných mužov:Zdroj: Vláda Kanárskych ostrovov, Ministerstvo práce a sociálnych vecí

Súpis pracovných zmlúv, ktoré boli na Kanárskych ostrovoch uzatvorené v októbri 2005 - zamestnania, v ktorých v tomto období pracovala väčšina zamestnaných žien:
Metodika 9

Cieľ: analyzovať štatistiky z Autonómnej oblasti Kanárske ostrovy a všímať si diskrimináciu žien na pracovnom trhu
Oblasť: prírodovedná
Čas: 50 minút
Materiál: štatistiky nezamestnanosti v Autonómnej oblasti Kanárske ostrovy
Postup:
Skupina sa rozdelí na menšie skupiny; tie si pozorne prečítajú štatistiky nezamestnanosti v Autonómnej oblasti Kanárske ostrovy; hľadajú odpovede na otázky:

 • Ktoré pohlavie vykazuje vyšší index nezamestnanosti? Od čoho sa podľa vášho názoru táto situácia odvíja?
 • Aká je súvislosť medzi pohlavím a vekom nezamestnaných osôb?
 • Aké riešenia by sa dali navrhnúť, aby sa odstránili rozdiely v miere nezamestnanosti žien a mužov?
 • Ak by ste mali možnosť rozprávať sa s nejakým politikom alebo političkou, aké riešenia smerujúce k odstráneniu diskriminácie žien v oblasti trhu práce by ste navrhli?


Napokon o týchto otázkach diskutuje celá skupina.

Štatistiky nezamestnanosti v Autonómnej oblasti Kanárske ostrovy
November 2005

Žiadatelia a žiadateľky o prácu podľa pohlavia a veku:Zdroj: Vláda Kanárskych ostrovov – Ministerstvo práce a sociálnych vecí
Zdroj: OBECAN – november 2005


Metodika 10
Cieľ: pozitívnou formou zviditeľniť prínos žien do oblastí poznania, v ktorých nemajú dostatočné zastúpenie (veda, technika atď.)
Oblasť: prírodovedná
Čas: 50 minút
Materiál: životopis Caroline Herschelovej (priložený text); internet a dokumentácia z rôznych zdrojov (CD-ROM Ružový a modrý svet)
Postup:
Žiačky a žiaci si majú zistiť informácie o Caroline Herschelovej; trieda sa rozdelí na menšie skupiny; učiteľ alebo učiteľka vysvetlí triede, že autorkami mnohých vedecko-technických vynálezov boli v histórii ženy, ako napríklad Caroline Herschelová; celá trieda si spoločne prečíta životopis Caroline Herschelovej; trieda sa rozdelí na menšie skupiny, tie budú hľadať ženy, ktoré vynikli v oblasti prírodných vied, ako napríklad v matematike, prírodných vedách, fyzike, chémii, technike; každá skupina predstaví triede nájdený materiál a navzájom si vymenia informácie; diskusia o tom, prečo sú ženy a ich výsledky v priebehu histórie v tejto oblasti prehliadané a zneviditeľňované.

Životopis Caroline Herschelovej
Marta Rodriguezová Boladová

Narodila sa v nemeckom meste Hannoveri v početnej muzikantskej rodine, ale nedostalo sa jej štandardného vzdelania, pretože podľa jej matky jej malo stačiť vzdelanie len na to, aby vedela, ako sa dobre postarať o domácnosť a o svojich súrodencov. Jej dvaja bratia William a Alexander pôsobili ako hudobníci v Anglicku a keď mala Caroline dvadsaťdva rokov, odišla za nimi študovať spev. Aj keď bola úspešnou sopranistkou, kvôli nedostatočnému vzdelaniu bola na bratovi Williamovi natoľko závislá, že dokázala spievať len vtedy, keď dirigoval on. Keď William nechal hudbu, aby sa venoval astronómii (bol vymenovaný za kráľovského astronóma), aj Caroline zanechala dráhu sopranistky a ako bratova asistentka sa začala venovať astronómii. Najprv ju učil brat a postupne sa začala vzdelávať sama. Usilovne pracovala, v noci pozorovala hviezdy a počas dňa sa venovala matematickým výpočtom a písaniu vedeckých prác. Pomáhala bratovi pri konštrukcii väčších a výkonnejších teleskopov, ktoré im umožnili pozorovať aj vzdialenejšie nebeské telesá než Mesiac a blízke planéty.

Keď mala Caroline 32 rokov, brat jej daroval malý teleskop, ktorý jej umožňoval pracovať nezávisle aj bez brata. V lete 1786 mala Caroline už svoje vlastné malé observatórium.
Keď mala Caroline tridsaťsedem rokov, pridelil jej kráľ Juraj III. plat ako Williamovej asistentke, takže sa stala ekonomicky nezávislou. O rok neskôr sa jej brat oženil a odsťahoval sa zo spoločnej domácnosti.
Nasledovali jej najproduktívnejšie roky, keď sa oslobodená od domácich prác mohla naplno venovať astronómii a stala sa z nej známa vedecká osobnosť. Podieľala sa spolu s bratom na objave tisícok dvojhviezd, ktoré boli dôkazom binárnych systémov, a teda aj gravitácie mimo slnečnej sústavy. Od svojich päťdesiatich ôsmich rokov sa musela štyri roky starať o svojho brata Dietricha. Po prvý raz musela riešiť konflikt medzi výchovou, ktorá ju viedla k obetavej starostlivosti o bratov, a astronomickým výskumom, ktorému sa venovala aj na úkor spánku. Keď zomrel jej brat William, Caroline odišla z Anglicka a vrátila sa do Hannoveru. Kráľovská astronomická spoločnosť jej udelila zlatú medailu a vymenovala ju za svoju čestnú členku. Bola vymenovaná aj za členku Kráľovskej írskej spoločnosti a pruský kráľ jej udelil zlatú medailu za vedu. Zomrela vo veku deväťdesiatsedem rokov. Väčšinu života bola len pomocníčkou svojho brata a trpela nedostatkom sebavedomia, čo vyplývalo z veľmi silných predsudkov voči ženám. Jej práca bola uznaná až na sklonku jej života, no Caroline Herschelová bola bez pochýb ženou, ktorá v celej histórii najviac prispela k rozvoju astronómie.
Zdroj: http://centros5.pntic.mec.es/

Metodika 11
Cieľ: pozitívnou formou zviditeľniť prínos žien do oblastí poznania, v ktorých nemajú dostatočné zastúpenie (veda, technika atď.)
Oblasť: vedecko-technická
Čas: 50 minút
Materiál: text životopisu Edny Paisanovej
Postup:
1. zistite si údaje o Edne Paisanovej
2. rozdeľte triedu na menšie skupiny
3. prečítajte si životopis Edny Paisanovej
4. dajte triede týždeň na to, aby si na internete zistila informácie o týchto témach:

 • prvá skupina: o indiánskej rezervácii Nez Percé (Sweetwater, Idaho)
 • druhá skupina: o Fort Lawton
 • tretia skupina: o pôvodných obyvateľoch Aljašky
 • štvrtá skupina: o Edne Paisanovej.

5.Každá skupina bude pred celou triedou prezentovať získané informácie a uvedie typické znaky obyvateľstva, ktoré prezentuje.
6. Problematike môžeme venovať ďalšiu hodinu tak, aby sme mohli podrobnejšie rozobrať niektorý z aspektov, ktorý trieda pokladala za zaujímavý.

Edna Paisanová
Adriana Castaňosová Garcíová

Edna Paisanová sa narodila v roku 1948 v indiánskej rezervácii Nez Percé vo Sweetwater, v Idahu. Študovala vo Washingtone, podobne ako jej matka, ktorá sa po štúdiu stala špeciálnou pedagogičkou na základnej škole a bola vyznamenaná Národnou asociáciou vzdelávania. Edna však študovala sociálnu prácu a zaoberala sa významom štatistiky, pretože bola presvedčená, že práve tento odbor by vo veľkej miere mohol zlepšiť situáciu pôvodného obyvateľstva.

Neskôr sa zamestnala v úrade pre sčítanie ľudu Spojených štátov, kam patrila aj problematika pôvodného obyvateľstva Aljašky; stala sa prvou ženou pochádzajúcou z pôvodného obyvateľstva, čo sa zamestnala v štátnej správe.
Po sčítaní ľudu v roku 1980 zistila, že niektoré geografické lokality sa dovtedy nebrali do úvahy, takže rozdelenie verejných fondov sa zakladalo na nesprávnych výsledkoch.

Edna využila na skvalitnenie sčítania ľudu nové štatistické metódy a s pomocou príbuzných oblastí, ako sú programovanie, demografia a štatistika, ukázala americkej spoločnosti, aké dôležité je zbieranie a spracovávanie dát.
Jej úsilie prinieslo ovocie, už v roku 1990 sa pri sčítaní ľudí prejavil nárast pôvodného amerického obyvateľstva o 38 %.

Zdroj: http://centros5.pntic.mec.es/