Kapitola 3.3
Metodiky pre prípravu na pedagogické povolanie

Metodika 1
Cieľ: sprostredkovať žiačkam a žiakom vedomosti o iných kultúrach, sprostredkovať im úctu k týmto kultúram a informácie o možnostiach ich integrácie
Oblasť: príprava na pedagogické povolanie
Čas: 50 minút
Postup:
1.  Žiačky a žiaci najprv zhromaždia informácie k problematike, ktorej sa budú neskôr venovať.
2. Skupinu rozdelíme na menšie skupiny.
3. Každá skupinka si vyberie niekoho z príbuzenstva, prípadne nejakého kamaráta alebo kamarátku, ktorá emigrovala do inej krajiny. V priebehu týždňa požiadajú dotyčnú osobu, aby im odpovedala na otázky z dotazníka:

 • Kto emigroval?
 • Kam?
 • Kedy?
 • Z akého dôvodu?
 • Emigroval alebo emigrovala legálne, za prácou, z dôvodu pridelenia víza, spolu s rodinou?
 • Čo bolo podľa dotyčnej osoby najzaujímavejšie na celom procese emigrácie?
 • Ako sa cíti v súčasnosti?

4. Skupina sa podelí o skúsenosti, ktoré pri tejto práci získala.

Zdroj: Program pre ženy Diecéznej charity na Tenerife

Metodika 2
Cieľ: zamyslieť sa nad právami žien v minulosti
Oblasť: príprava na pedagogické povolanie
Čas: 50 minút
Materiál: papier, kópie textu
Postup:
Trieda sa rozdelí na dve skupiny, každá skupina dostane text a má 10 minút na to, aby ho prečítala.
Potom dostanú 20 minút na to, aby odpovedali na nasledujúce otázky:

 • Ktoré práva, obsiahnuté v týchto dvoch deklaráciách, dosiahli ženy až o niekoľko storočí neskôr? Ktoré ešte nedosiahli?
 • Prečo sa podľa teba ešte tie práva nedosiahli?

Nasleduje diskusia.

Deklarácia prijatá v Seneca Falls (1848)

Uznesenia:

Je zrejmé, že platí ono silné pravidlo prírody, a síce, že „človek bude sledovať svoje pravé a podstatné šťastie“. Blackstone vo svojich pamätiach píše, že tento zákon prírody je rovnako starý ako ľudstvo samo a jeho pôvodcom je sám Boh, a toto pravidlo je nad všetky povinnosti voči ostatným. Je záväzné na celej zemi, vo všetkých krajinách a vo všetkých časoch; žiaden ľudský zákon nemá nijakú hodnotu, ak je v rozpore s týmto zákonom, a všetky súčasné platné zákony odvodzujú svoju silu, platnosť a váhu od neho;

preto je zrejmé, že zákony, ktoré sú akýmkoľvek spôsobom v konflikte s týmto zákonom, sú zároveň v konflikte s pravým a podstatným šťastím ženy, a teda nie sú v súlade s hlavným zákonom prírody ani nemajú žiadnu váhu a platnosť, pretože tento záväzok je „nadradený“ všetkému ostatnému.

Je zrejmé, že všetky zákony, ktoré bránia žene, aby mohla zaujať v spoločnosti postavenie, aké jej prináleží podľa jej svedomia, alebo zákony, ktoré jej vnucujú nižšie postavenie, než je postavenie muža, sú v rozpore s hlavnými zásadami prírody, a preto nemajú žiadnu váhu ani silu.

Je zrejmé, že žena je rovná mužovi a že takto to zamýšľal už sám Stvoriteľ, takže najvyššie dobro ľudstva si vyžaduje, aby bola žena za takúto považovaná.

Je zrejmé, že ženy tejto krajiny majú poznať zákony, ktoré určujú ich život, aby sa nemuseli vystavovať ponižovaniu tvrdením, že im súčasná situácia vyhovuje, a ani dávať najavo svoju nevedomosť tvrdením, že majú všetky práva, ktoré požadujú.

Je zrejmé, že ak si muž prisudzuje intelektuálnu nadradenosť, má rovnako prisúdiť žene morálnu nadradenosť, takže je jeho prvoradou povinnosťou podporovať ju, aby mohla kázať a rečniť pri všetkých príležitostiach na všetkých náboženských zhromaždeniach.

Je zrejmé, že rovnako cnostné, jemné a kultivované správanie, aké sa vyžaduje v spoločnosti od ženy, treba vyžadovať aj od muža a že rovnaké priestupky majú mať za následok rovnako tvrdý trest tak pre muža, ako aj pre ženu.

Je zrejmé, že keď žena reční na verejnosti, považujú to za neslušné práve tí, ktorí ju ako diváci svojou prítomnosťou podporujú, keď vystupuje ako herečka alebo speváčka na javisku, na koncerte, alebo podáva akrobatický výkon v cirkuse.

Je zrejmé, že žena pridlho odpočívala uspokojená v predpísaných obmedzeniach, ktoré korumpovali jej zvyky a znemožnili jej zachovávať Písmo, ktoré platí aj pre ňu, a že nastal čas, aby vstúpila do slobodnejšieho priestoru, ktorý jej určil Stvoriteľ.

Je zrejmé, že je povinnosťou žien tejto krajiny, aby si zabezpečili svoje posvätné právo, teda občianske volebné právo.

Je zrejmé, že rovnosť ľudských bytostí bezpochyby plynie zo skutočnosti, že všetci ľudia majú rovnaké schopnosti a majú aj rovnakú zodpovednosť.

Je teda zrejmé, že Stvoriteľ udelil mužovi aj žene rovnaké schopnosti a rovnaké vedomie zodpovednosti, a tak je preukázateľne právom a povinnosťou ženy, aby podobne ako muž využívala poctivé prostriedky na riešenie každého spravodlivého prípadu, a to predovšetkým pokiaľ ide o morálku a náboženstvo, takže má rovnako ako aj jej brat právo zúčastňovať sa na ich riešení, a to v súkromí aj na verejnosti, písomne, ústne a všetkými vhodnými prostriedkami a na všetkých príslušných zhromaždeniach; čo je samozrejmou pravdou, vyplývajúcou z princípov, ktoré boli ľudskej prirodzenosti dané zhora, a aj keby proti týmto princípom stál akýkoľvek zvyk či autorita, či už súčasná alebo šedinami ozdobená, musí sa táto samozrejme považovať za falošnú a nepriateľskú ľudstvu.

Na záverečnom zasadnutí Lucretia Mott predniesla nasledovné rozhodnutie:
Je zrejmé, že na rýchle dosiahnutie úspechu v tejto našej záležitosti je potrebné horlivé a neutíchajúce úsilie mužov aj žien, aby sa podarilo zvrhnúť monopol kazateľníc a tribún vyhradených len mužom a aby ženy mohli mať rovnako ako muži účasť v rôznych povolaniach, profesiách a účasť na obchodných jednaniach.

Zdroj: www.geocities.com/Athens/Parthenon/8947/declaracin.htm
http://usinfo.state.gov/usa/infousa/facts/democrac/17.htm

Deklarácia práv ženy a občianky
Olympe de Gouges 1789

Má byť prijaté Národným zhromaždením na posledných rokovaniach alebo v nasledujúcom legislatívnom období.

Preambula
Matky, dcéry, sestry a predstaviteľky národa žiadajú, aby sa ustanovilo Národné zhromaždenie. Vzhľadom na to, že nedostatok vedomia o právach žien, podceňovanie týchto práv a ich opomínanie sú hlavnou príčinou verejného zla a korupcie vlád, ustanovili sme v slávnostnej Deklarácii za prirodzené, nepopierateľné a posvätné právo ženy, aby táto Deklarácia bola platná pre všetkých členov spoločnosti a neprestajne im pripomínala ich práva a povinnosti; aby sa tak moc žien, rovnako ako moc mužov, posudzovala na základe cieľov všetkých politických inštitúcií, a aby bola táto ich moc uznávaná, aby sa požiadavky občianok, založené odteraz na jednoduchých a nesporných princípoch, odvolávali na zachovanie ústavy, dobré mravy a šťastie všetkých.
V dôsledku tohto pohlavie nadradenejšie v kráse aj odvahe materinského utrpenia uznáva a vyhlasuje v prítomnosti a pod záštitou Najvyššej bytosti nasledujúce Práva ženy a občianky:

I.
Žena sa rodí slobodná a ostáva rovnocenná mužovi vo všetkých právach. Sociálne rozdiely sa môžu zakladať, len ak sú založené na všeobecnom úžitku.
II.
Cieľom akéhokoľvek politického združovania je zachovanie prirodzených a neodškriepiteľných práv ženy a muža. Sú to práva na slobodu, prosperitu, bezpečnosť a predovšetkým právo na odpor voči utláčaniu.
III.
Zdrojom všetkej zvrchovanosti je národ, čo však nie je ničím iným ako spoločenstvom ženy a muža; takže žiadna skupina ani žiaden jednotlivec nemôže požívať moc, ktorá by nevyplývala z vyššie uvedeného.
IV.
Sloboda a spravodlivosť spočíva v tom, že sa ľuďom vráti to, čo im patrí; takže jediným obmedzením pri uplatňovaní prirodzených práv ženy je ustavičná tyrania, ktorou ju muž obmedzuje; a toto obmedzenie treba vyrovnať zákonmi prírody a rozumu.
V.
Zákony prírody a rozumu zakazujú činnosti škodiace spoločnosti: ničomu, čo tieto múdre a božské zákony nezakazujú, nemožno brániť a nikoho nemožno nútiť robiť niečo, čo tieto zákony neprikazujú.
VI.
Zákon musí vyjadrovať všeobecnú vôľu: všetci občania a občianky bez rozdielu sa musia podieľať na jeho tvorbe, či už osobne alebo prostredníctvom svojich zástupcov. Zákon musí byť ten istý pre všetkých: občanov aj občianky bez rozdielu, všetci a všetky sú si pred ním rovné, musí byť rovnako záväzný pre všetky úrovne úradov, pre všetky pozície a pre verejných činiteľov, a to podľa ich schopností a bez rozdielu, s výnimkou rozdielu schopností a talentu.
VII.
Žiadnej žene nemá byť udelená výnimka: bude obvinená, zadržaná a uväznená v prípadoch, ktoré určuje zákon; ženy rovnako ako muži sa musia riadiť rovnako prísnym zákonom.
VIII.
Zákon musí presne a jasne stanoviť tresty a žiadna žena nesmie byť potrestaná viac, ako to stanovuje a vyhlasuje zákon.
IX.
Žena, ktorú uznajú vinnou, podlieha neobmedzenej prísnosti zákona.
X.
Nikto nemôže byť postihovaný za svoje názory, bez ohľadu na ich zásadnosť; ak má žena právo vystúpiť na popravisko, potom jej treba priznať aj právo vystúpiť na rečnícku tribúnu, ak jej prejavy nie sú v rozpore s verejným poriadkom stanoveným v zákone.
XI.
Slobodné vyjadrovanie myšlienok a názorov je jedným z najcennejších práv ženy, pretože táto sloboda ženám zaručuje, že môžu určiť otca svojich detí, a tak deťom zabezpečiť zákonného otca. Každá občianka teda môže slobodne vyhlásiť: som matkou dieťaťa, ktoré je tvoje, bez toho, aby bola nútená poprieť pravdu kvôli barbarským predsudkom; s výnimkou, keď musí niesť zodpovednosť za porušenie tejto slobody, určenej zákonom.
XII.
Zabezpečenie práv pre ženu a občianku prináša neodškriepiteľný úžitok; toto právo musí byť prístupné všetkým, a to nie kvôli ich osobným výhodám.
XIII.
Muži a ženy sa majú rovnakou mierou podieľať na podpore armády a administratívnych výdavkov; žena sa podieľa na všetkých prácach, ktoré požaduje zákon, na všetkých namáhavých úlohách; preto musí mať rovnaké právo uchádzať sa o úrad, zamestnanie, zodpovednosť, vysoké pozície a prácu.
XIV.
Občianky a občania majú právo overiť si priamo alebo prostredníctvom svojich zástupcov potrebnosť daní. Občianky berú na seba rovnaký diel pri zabezpečovaní verejných prostriedkov, ako aj v spravovaní vecí verejných a určovaní podielov, v zdaňovaní, vo vyberaní a trvaní daní.
XV.
Ženy hromadia majetok tým, že platia dane, a to rovnakou mierou ako muži, a tak majú právo požadovať od úradov odpočet spravovania vecí verejných.
XVI.
Spoločnosť, ktorá nezaručuje svojim občanom a občiankam ich práva a rozdelenie moci, nemá ústavu; ústava nie je platná, ak väčšina jednotlivcov, ktorí tvoria národ, nespolupracovala na jej znení.
XVII.
Vlastníctvo majetku prináleží obom pohlaviam, a to spolu aj oddelene; vlastníctvo je nedotknuteľným a posvätným právom každého a každej; nikomu sa nesmie toto právo uprieť, lebo je to prirodzené právo, iba ak by si to vyžadovala verejná potreba, ktorá má právne ukotvenie a je podložená konkrétnou potrebou, s podmienkou spravodlivého a vopred určeného odškodnenia.

Epilóg
Žena, prebuď sa! Hlas rozumu zaznieva nad našou zemeguľou, spoznaj svoje práva. Mocnú ríšu prírody už nebudú sužovať predsudky, fanatizmus, povery a klamstvá. Pochodeň pravdy rozohnala mraky hlúposti a uzurpátorstva. Ani s nasadením všetkých svojich síl nedokázal zotročený muž sám roztrhať svoje okovy. No len čo sa ocitol na slobode, zabudol na svoju družku a zachoval sa voči nej nespravodlivo. Och, ženy! Ženy, kedy sa skončí vaša zaslepenosť? Nože povedzte, aké výhody vám priniesla revolúcia? Stretávate sa s ešte hlbším opovrhnutím, ešte nepokrytejším znevažovaním.


Metodika 3

Cieľ: analyzovať vplyv hračiek na vytváranie rodových stereotypov v období predvianočných reklám
Oblasť: príprava na pedagogické povolanie
Čas: 50 minút
Materiál:  kópia reklamných letákov s hračkami pre deti a/alebo maskami pre deti
Postup:
Skôr než študenti a študentky začnú pracovať, pozrú si televízne reklamy z predvianočného obdobia, reklamné letáky a podobne. Študenti a študentky pracujú samostatne, odpovedajú na otázky:

 • Akými hračkami a hrami ťa v detstve a v dospievaní obdarúvali?
 • Boli v tvojom detstve nejaké rozdiely medzi hračkami, s ktorými sa hrávali dievčatá, a tými, s ktorými sa hrávali chlapci? Ako je to v súčasnosti?
 • Pozri si reklamné obrázky detských masiek. Aké sú rozdiely medzi maskami pre dievčatá a pre chlapcov?
 • Uveď tri vlastnosti alebo činnosti, ktoré sa dajú dať do súvislosti s dvoma dievčenskými maskami a s dvoma chlapčenskými.


Metodika 4
Cieľ: analyzovať obrazy žien v médiách a v reklame a ich vplyv na pracovné prostredie
Oblasť: príprava na pedagogické povolanie
Čas: 50 minút
Materiál: kópia metodiky; reklamné letáky, časopisy, nahrávky reklám...
Postup:
Študenti a študentky najskôr preskúmajú rôzne reklamy v tlači, v televízii a podobne. Aktivita prebieha v malých skupinách. Každá skupina si vyberie z tlače alebo z televízie päť reklám, v ktorých sú zobrazené ženy. Študenti a študentky v skupinách doplnia do tabuľky tieto informácie: výrobok; osoby, ktoré účinkujú v reklame; činnosti, ktoré sú v reklame vykonávané, alebo roly, ktoré sa v nej objavujú; vlastnosti, ktoré sa v reklame pripisujú ľuďom alebo produktom; správa alebo odkaz, ktorý reklama vysiela. Napokon odpovedajú na otázky:

 • Aký imidž majú v týchto reklamách ženy? A aký muži?
 • Sú podľa teba vlastnosti, ktoré sú im pripisované, reálne? Máš pocit, že sa s nimi môžeš identifikovať?
 • Predstav si, že ideš na výberový pohovor (rozhodni sa, na aké pracovné miesto). Myslíš, že by sa pri tomto pohovore hodnotili pozitívne vlastnosti žien a mužov tak, ako sú zobrazené v reklamách? Prečo?
 • Je nejaká súvislosť medzi obrazmi žien a mužov, prezentovanými v médiách alebo v reklame, a medzi pracovným trhom?
 • Navrhnite v malých skupinách reklamu, ktorá by nebola rodovo diskriminujúca.


Analýza reklám


Metodika 5
Cieľ: zviditeľniť rozdiely existujúce v priebehu životného príbehu medzi ženami a mužmi v oblasti rodiny, vzdelania a práce
Oblasť: príprava na pedagogické povolanie
Čas: dlhodobejšia výskumná práca, na ktorej študentky a študenti pracujú doma a ktorú neskôr prezentujú v triede
Materiál: rodostrom
Postup:
Žiačky a žiaci individuálne vyplnia do rodokmeňa meno, štúdium alebo povolanie. Potom jednotlivo odpovedajú na otázky:

 • Existujú rozdiely medzi tým, čo študujú a študovali ženy rôznych generácií?
 • Existujú rozdiely medzi tým, čo študujú a študovali muži rôznych generácií?
 • Porovnaj odbory, ktoré v tvojej rodine študovali ženy a ktoré muži. Existujú rozdiely? V čom spočívajú? Aké zmeny alebo aké podobnosti vidíš medzi jednotlivými generáciami?
 • Existujú rozdiely medzi zamestnaniami v rôznych generáciách žien? A medzi rôznymi generáciami mužov?
 • Porovnaj povolania, ktoré v tvojej rodine vykonávajú ženy a muži. Sú medzi nimi rozdiely? Prečo? Aké zmeny a aké podobnosti vidíš medzi jednotlivými generáciami?
 • Myslíš si, že v priebehu dejín sa vyskytovali rozdiely v tom, v akej situácii sa nachádzali pracujúce ženy? Prečo?
Metodika 6

Cieľ: predstaviť možnosti profesionálneho uplatnenia, ktoré zohľadňujú rôznorodosť osobných želaní jednotlivých dievčat a chlapcov
Oblasť: príprava na pedagogické povolanie
Čas: 50 minút
Postup:
Metodika je určená pre veľkú skupinu (je to druh rolovej hry)
1. časť:
Prihlásia sa dve dobrovoľníčky a dvaja dobrovoľníci.
Chlapci majú obhájiť, že chcú byť kozmetikmi.
Dievčatá majú obhájiť, že chcú byť automechaničkami.
Musia argumentačne zdôvodniť svoj postoj a vysvetliť postoj svojich rodín k tomuto rozhodnutiu.
2. časť:
Žiačky a žiaci odpovedajú na otázky:

 • Myslíte si, že si každý človek môže slobodne zvoliť povolanie, aké sa mu páči?
 • Rozhodujeme sa úplne slobodne, alebo nás pri našom rozhodovaní niečo ovplyvňuje?
 • Ako nás pri našom rozhodovaní ovplyvňujú naše rodiny, priateľstvá, médiá atď.?Metodika 7

Cieľ: identifikovať situáciu chudoby v iných krajinách a reálne možnosti imigrantov a imigrantiek u nás
Oblasť: príprava na pedagogické povolanie
Čas: 50 minút
Materiál: text článku "Yadira, mladá podnikateľka"
Postup:
Skupinu rozdelíme na menšie skupiny; prečítame si spolu text "Yadira, mladá podnikateľka".

Otázky pre žiačky a žiakov:

 • Aké boli Yadirine dôvody na emigráciu?
 • Čo zmenila Yadira po príchode do Španielska?
 • Myslíš si, že by ženy a muži mali mať rovnaké práva na emigráciu?
 • Myslíš si, že majú rovnaké príležitosti na emigráciu?
 • Myslíš si, že majú rovnaké možnosti emigrovať?


Vo veľkej skupine prebieha diskusia, v ktorej sa rozoberajú odpovede na tieto otázky.

Yadira, mladá podnikateľka
Kolumbijčanka Yadira je najstaršia zo štyroch súrodencov. Má 18 rokov a študovala, kým jej rodičia vážne neochoreli a rodina nezostala bez príjmu. Rozhodla sa, že niečo urobí, aby svojej rodine pomohla a postarala sa o ňu. Otec s jej odchodom nesúhlasí, aj keď Yadira chce odísť za prácou, pretože podľa neho by sa o tieto záležitosti mali postarať muži.

Yadira sa od kamaráta dozvedela, že jeho známy sa na Kanárskych ostrovoch zamestnal ako čašník, a tak sa Yadira takisto rozhodla odísť. Peniaze na cestu si požičala od tety, ktorá jej dala všetky svoje úspory pod podmienkou, že jej ich vráti hneď, ako to bude možné.

Ďalšie tri týždne sa Yadira pripravovala na cestu. Rozlúčila sa so svojimi kamarátmi a kamarátkami a vydala sa na cestu do Las Palmas na Gran Canaria. Bola poriadne vystrašená, lebo nikdy predtým necestovala za hranice svojej domoviny, a keď pristála na ostrove, mala v ruke len papier s telefónnym číslom Manua, ktorý si našiel prácu čašníka, chlapca, o ktorom jej rozprával Miguel.

Trvalo jej tri týždne, kým sa nejako vyrovnala s novou situáciou a našla si ubytovanie a prácu čašníčky. Jej pracovná doba je veľmi dlhá; začína o dvanástej hodine na poludnie a končí o šiestej večer a po hodinovej pauze sa opäť vracia do práce a končí až o druhej v noci. Yadira sa naučila všetko, čo treba v reštaurácii vedieť robiť: prestierať stoly, upratovať, umývať riady, a dokonca niekedy vypomáha v kuchyni.

Každý deň prichádza domov taká unavená, že vôbec nevládze vyjsť si na prechádzku, aby poznala tú časť mesta, v ktorej býva. Často sa cíti osamelá, no rozhodla sa, že sa nevzdá, aby mohla urobiť pre svoju rodinu všetko, čo bude potrebné, aby mali aspoň čo jesť a nejako sa udržali pri živote.

Zdroj: Diecézna charita na Tenerife