Predslov
Predpokladom odstránenia diskriminácie je odstránenie segregácie

Angažovať sa za rovnosť znamená angažovať sa za život. Aj keď takáto angažovanosť nie je jednoduchá a niekedy neprináša uspokojivé výsledky, verím, že je to tá najdôležitejšia úloha, pred akou stálo ľudstvo od začiatku 20. storočia.
Zdieľame rovnaký časopriestor, a tak nie vždy dokážeme vnímať rozdiely, ktoré medzi nami sú, hoci práve tieto rozdiely medzi jednotlivými ľudskými bytosťami by sme mali zakomponovať do nášho vnímania sveta. Ak sa ľudia navzájom posudzujú z rôznych „úrovní“, vždy to poškodzuje medziľudské vzťahy. Vzdelanie je v našom sociálnom prostredí akousi základňou, na ktorej možno meniť postoje. Ak sú ženy v spoločnosti náležite hodnotené, ak sa uznáva ich prínos a majú v spoločnosti svoje miesto, možno riešiť aj taký závažný problém ako násilie vo všetkých jeho podobách a kontextoch.

Prvoradým predpokladom odstránenia diskriminácie je odstránenie segregácie na všetkých úrovniach spoločnosti. Posilniť postavenie žien možno len prostredníctvom vzdelávania založeného na rovnosti. Vnútorné presvedčenie o vlastnej hodnote možno u žien dosiahnuť len za predpokladu, že sa nebude manipulovať s ich citmi a schopnosťami už od útleho detstva, a to platí aj u chlapcov. Treba vykoreniť nadvládu moci nad kreativitou a podporovať kritickosť, rešpekt voči rozdielom, úctu k participácii, solidarite a sociálnej spravodlivosti. Práve tieto aspekty treba v metodológii vzdelávania opätovne vyzdvihovať.

Táto príručka je veľmi užitočný nástroj, ponúkame ju profesionálom a profesionálkam, ktoré sa majú v budúcnosti angažovať v zmene foriem vyučovania. Vypracovali ho Ženské výbory odborových organizácií v spolupráci s Generálnym riaditeľstvom pre vzdelávanie, s Diecéznou charitou na Tenerife (mimovládna organizácia, ktorá pracuje s imigrantskými skupinami) a s Kanárskym inštitútom pre ženy v rámci projektu EQUAL ARIADNA. Táto práca je založená na participácii, vychádza z predstavy o praktickej metodológii a o sociálnej realite a je realizovaná inštitúciami, ktoré sa sústavne zaoberajú situáciou žien v pracovnom procese na Kanárskych ostrovoch. Pracujme teda spoločne na tom, aby sme dosiahli náš cieľ: viac spravodlivosti a väčšiu rovnosť na Kanárskych ostrovoch.

María Nieves Hernández Gómez
Riaditeľka Kanárskeho inštitútu pre ženy