Prezentácia projektu EQUAL ARIADNA 2005 - 2008

Čo je EQUAL ARIADNA?

  • Tento projekt sa realizuje v rámci programu EQUAL a je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a Regionálnej vlády na Kanárskych ostrovoch (Inštitút pre ženy). Cieľom projektu je uviesť do života nové metódy na odstránenie všetkých foriem diskriminácie na pracovnom trhu, to znamená odstránenie diskriminácie na základe pohlavia, veku, etnického pôvodu, vierovyznania...
  • Projekt riadi a realizuje Inštitút pre ženy. Je to inštitúcia, ktorá je súčasťou Ministerstva práce a sociálnych vecí na Kanárskych ostrovoch, a tento projekt je súčasne realizovaný rozvojovým partnerstvom NORAY. Cieľom tohto rozvojového partnerstva je zefektívniť spoluprácu medzi jednotlivými sociálnymi a ekonomickými partnermi zapojenými do projektu na Kanárskych ostrovoch. Okrem Inštitútu pre ženy na Kanárskych ostrovoch patrí do tohto rozvojového partnerstva aj sedem miestnych úradov, Univerzita La Laguna a Univerzita v La Palma na Gran Canaria, Ženské výbory viacerých odborových organizácií (COO – Canarias, Intersindical Canaria, UTG – Canarias a USO – Canarias; Obchodné komory na Las Palmas a Santa Cruz de Tenerife), Diecézna charita na Tenerife (mimovládna organizácia, ktorá pracuje s imigrantskými skupinami), Technologický inštitút na Kanárskych ostrovoch, Úrad práce na Kanárskych ostrovoch, Ministerstvo školstva, športu a kultúry na Kanárskych ostrovoch. Tematickým zameraním projektu je hľadať spôsoby, ako „odstrániť nerovnosti medzi ženami a mužmi, ako aj horizontálnu a vertikálnu segregáciu na trhu práce“.
  • Tento projekt zahŕňa princípy medzikulturality a rovnosti príležitostí žien a mužov so špeciálnym ohľadom na ženy imigrantky.
  • Keďže program EQUAL má nadnárodný charakter, podstatná časť projektu sa uskutočňuje v spolupráci s Rozvojovými partnerstvami z Rakúska, Slovenska, Slovinska a Talianska.


Prečo táto príručka?

  • Táto príručka vznikla z potreby vyrovnať sa s rodovou nerovnosťou vo vzdelávaní, v príprave na povolanie a v povolaní, a to prostredníctvom prevencie a zvyšovania povedomia o rodovej rovnosti vo vzdelávacích inštitúciách.Prečo sú práve Ženské výbory v odborových organizáciách zodpovedné za vypracovanie tejto príručky?

  • Inovatívny charakter projektu EQUAL ARIADNA umožňuje prepojiť situáciu žien na pracovnom trhu s oblasťou vzdelávania.
  • Združenia žien v odborových organizáciách zo svojej praxe poznajú realitu na pracovnom trhu, ako aj vzťahy, ktoré sa v tomto prostredí utvárajú.
  • Združenia žien analyzujú segregáciu na úrovni prípravy na povolanie, ako aj segregáciu na pracovnom trhu, a tak tento diskriminačný fenomén zviditeľňujú a zároveň ponúkajú spôsoby riešenia, ktoré by mohli pomôcť tento jav zredukovať.
  • Tieto úlohy sa realizujú v spolupráci s Ministerstvom školstva, kultúry a športu Regionálnej vlády na Kanárskych ostrovoch, s Diecéznou charitou na Tenerife, ktorá do tejto problematiky vnáša aj medzikultúrny pohľad, a s Kanárskym inštitútom pre ženy.Poďakovania

Chceli by sme vyjadriť vďaku všetkým vzdelávacím inštitúciám na Kanárskych ostrovoch, ktoré nám ponúkli spoluprácu a možnosť praktického uplatnenia tejto príručky, ako aj aktívnu účasť na tejto kampani, ktorej cieľom bola prevencia rodovej segregácie a senzibilizácia žien na túto problematiku v príprave na povolanie, ako aj na samotnom trhu práce. Opätovne vyjadrujeme vďaku všetkým riadiacim tímom, ako aj poradenským tímom v týchto centrách (I.E.S.: Centrum pre vzdelávanie na treťom stupni/pre stredné všeobecné a odborné školstvo; C.E.O.: Centrum pre vzdelávanie v rámci povinnej školskej dochádzky, t. zn. materské školy, prvý a druhý stupeň na základných a stredných školách): Lanzarote: SŠ Arrecife; SŠ Teguise; SŠ Tías La Palma: SŠ Cándido Marante Expúosito; SŠ José María Pérez Pulido; SŠ Las Breňas; Fuertevetura: SŠ Corralejo; SŠ Jandía; SŠ Puerto del Rosario; El Hiero: SŠ Garoé; SŠ Roques de Salmor; Gran Canarias: SŠ El Doctoral; SŠ Jinamar III; SŠ San Nicolás; SŠ Támara; LaA Gomera: SŠ Nereida Díaz Abreu; SŠ San Sebastián; Tenerife: SŠ Guaza; SŠ Nicolás Estévez Borges; SŠ Puerto de la Cruz; SŠ San Miguel.


Zároveň chceme vyjadriť vďaku aj našim slovenským partnerkám v Aspekte, ktoré sa s nami podelili o svoje skvelé skúsenosti v tejto oblasti.