Úvod
Musíme začať celkom od základu, čiže od škôl

Keď ženy na Kanárskych ostrovoch vstúpili na trh práce, bola to pre hospodárstvo tejto oblasti skutočná revolúcia. Výrazné zmeny sa prejavili nielen v číslach vyjadrujúcich zamestnanosť populácie, ale aj v číslach vyjadrujúcich nerovnosť príležitostí.

V skutočnosti je zamestnanosť žien a ich podiel na objeme práce na Kanárskych ostrovoch vyšší, než je španielsky priemer. Ženy sú však napriek tomu v mnohých odvetviach hospodárstva zastúpené len veľmi nízkou mierou. Aj keď dosahujú vyššiu úroveň vzdelania než muži, zarábajú o 30 % menej a zastávajú len 27 % zodpovednejších rozhodovacích pozícií.

Tieto údaje svedčia o nerovnosti príležitostí pri presadzovaní sa žien v jednotlivých profesiách, ale aj o nerovnosti v prístupe k niektorým pozíciám, a to najmä tam, kde sa ešte stále uplatňujú sexistické postoje, fungujúce ako kultúrne vzorce.
Vláda Kanárskych ostrovov sa usiluje o skutočnú rovnosť. Vzhľadom na to sme sa intenzívnejšie zamerali na školiace aktivity a na ich šírenie, ako aj na istý druh kontroly v inštitúciách a firmách; ich cieľom by malo byť odstránenie pretrvávajúcich nerovností, ktoré majú za následok, že ženy akoby v niektorých profesiách vôbec neexistovali.

Príručka, ktorú tu predstavujeme, je výsledkom spolupráce Vlády Kanárskych ostrovov a rozvojového partnerstva ARIADNA v rámci európskeho programu EQUAL. Príručka je zameraná na praktické využitie v oblasti vzdelávania.

V súčasnosti sa v našej spoločnosti odohrávajú veľké zmeny, no ak chceme dosiahnuť spravodlivejšiu spoločnosť, v ktorej sa bude uplatňovať princíp rovnosti, musíme začať celkom od základu, čiže od škôl. Táto príručka ponúka profesionálkam a profesionálom v oblasti výchovy a vzdelávania metodiky, s ktorými sa dá pracovať na vyučovaní a prostredníctvom ktorých možno viesť deti k uplatňovaniu rovnosti už od útleho detstva.

Rovnosť v spoločnosti môžeme dosiahnuť len posilňovaním postavenia žien a tým, že budeme dbať na kultúrne zmeny vo všetkých oblastiach života spoločnosti, pretože kultúrne zmeny, podobne ako aj výchova a vzdelávanie, sú najlepšími nástrojmi, ako spoločnosť raz a navždy zbaviť všetkých nerovností.

Naša vláda je pevne rozhodnutá dosiahnuť rovnosť, ktorá je nevyhnutným a nespochybniteľným predpokladom toho, aby sa Kanárske ostrovy stali krajinou, kde sa individuálne možnosti žien aj mužov môžu naplno rozvíjať.
V spoločnosti, ktorá sa čoraz väčšmi zakladá na spravodlivosti a solidarite a v ktorej kvalifikácia zohráva čoraz väčšiu rolu, nemôžu pretrvávať nerovnosti, odkazujúce ženy nespravodlivo do pozície druhotriednych ľudí.
V spoločnosti musí byť viditeľné, čím do nej ženy prispievajú, pretože muži aj ženy sú hlavnými postavami toho istého príbehu.

Marina Zamora Rodríguez
Vedúca Oddelenia pre zamestnanosť a sociálne veci
Vlády Kanárskych ostrovov