Semináre rodovo citlivej pedagogiky
Vzdelávacie aktivity Občianskeho združenia Občan a demokracia

Semináre rodovo citlivej pedagogiky

Partnerskou organizáciu ASPEKTu v projekte ruzovyamodrysvet.sk je aj Občianske zduženie Občan a demokracia. Organizácia sa dlhodobo venuje vzdelávaniu v oblasti ľudských práv a zvyšovaniu právneho vedomia. Edukačné aktivity, ktoré v rámci projektu ruzovyamodrysvet.sk realizovala, sa zameriavali na rodovo citlivé vzdelávanie. Boli určené najmä učiteľkám a učiteľom základných a stredných škôl.

Ich cieľom bolo:


OaD v spolupráci s ASPEKTom a občianskym združením EsFem uskutočnilo 12 jednodňových seminárov (november 2005 – marec 2007), letnú školu (júl 2006) a workshop (júl 2007). Školenia boli zamerané na päť tematických okruhov: rodové stereotypy a ich dôsledky, rodové stereotypy v škole, rodičovstvo – materstvo/otcovstvo, mýtus krásy, deľba práce medzi ženami a mužmi a ženy v politike.

Každý tematický okruh sa zopakoval v 3 mestách – Bratislava, Vrútky a Košice, aby sa na vzdelávaní mohli zúčastniť učiteľky zo všetkých krajov. V priemere sa seminárov zúčastňovalo 15 – 25 učiteliek a učiteľov rôznych aprobácií. Viaceré a viacerí z nich v minulosti absolvovali semináre združenia Občan a demokracia v oblasti základných ľudských práv a slobôd. Z hľadiska metodológie boli semináre založené na interaktívnom učení s aktívnou účasťou všetkých učiteliek a učiteľov.

Vzdelávacie aktivity boli venované týmto témam:

Rodové stereotypy a ich dôsledky

november - december 2005 (Bratislava, Vrútky, Košice)

V prvej fáze bolo dôležité poskytnúť na školeniach učiteľkám a učiteľom informácie o existencii, formách a účinku stereotypov a nástroje na ich lepšie rozpoznávanie v každodennej realite.  Seminár bol zameraný na definíciu pojmov (pohlavie, rod, rodový stereotyp, rodová rola), spoznanie štruktúry rodových stereotypov, spôsobov udržiavania stereotypov a ich dôsledkov pre ženy a mužov na rôznych úrovniach spoločenského života, ako aj na právny rámec v oblasti diskriminácie na základe rodu. Prostredníctvom pripravených interaktívnych metodík učiteľky, ktoré sa zúčastnili na seminári, spolu s lektorkami identifikovali rodové stereotypy v masmédiách (noviny, časopisy) a v reklame.

Rodové stereotypy v škole
február - marec 2006 (Bratislava, Vrútky, Košice)

V druhej fáze sa na seminároch kládol hlavný dôraz na identifikáciu skrytého obsahu vzdelávania a rodových stereotypov v školskom prostredí - v učebniciach a textoch. Učiteľky a učitelia sa zamerali na identifikáciu rodových stereotypov v týchto oblastiach:

  • rozdielne postoje učiteliek k chlapcom a dievčatám v triede;
  • rodovo necitlivý jazyk v školskej dokumentácii a školskom poriadku;
  • nerovnováha pri profilácii a výbere študijných odborov;
  • postavenie učiteľov v porovnaní s učiteľkami – vyššie platové ohodnotenie, vyššie posty, vyššia pravdepodobnosť získania zamestnania;
  • študentské vzťahy (funkcie: pokladníčky, nástenkárky...).


Učiteľky a učitelia mali možnosť spoznať mechanizmy fungovania rodových stereotypov, ktoré sa snažili identifikovať v konkrétnych stredoškolských učebniciach a textoch. Cieľom seminárov bolo zvýšiť citlivosť učiteliek a učiteľov na prítomnosť rodových stereotypov, na ich udržiavanie v rôznych oblastiach pedagogického procesu, ako aj na reprodukciu stereotypov v dennej práci s deťmi. Účastníčky a účastníci seminárov mali možnosť analyzovať, ako svojím správaním a reakciami môžu rodové stereotypy utvrdzovať, alebo, naopak, vytvárať priestor pre ich odbúravanie a hľadanie nových alternatív.

Letná škola – rodovo citlivá pedagogika

júl 2006 (Belušské Slatiny)

Letná škola rodovo citlivej pedagogiky pre učiteľky prebiehala jeden týždeň formou prednášok, diskusií a interaktívnych workshopov. Zúčastnilo sa na nej 28 učiteliek z rôznych regiónov Slovenska, z rôznych typov a stupňov škôl. Cieľom aktivít bolo objasniť učiteľkám základné východiská rodovo citlivej pedagogiky a zvýšiť ich vlastnú rodovú citlivosť v práci so študentmi a študentkami.

Tréning pokrýval viaceré základné rodové témy:
rodovo citlivá pedagogika, rodové stereotypy v škole, rodovo citlivý jazyk a jeho význam, diskriminácia, prevencia násilia cez rodovo citlivú pedagogiku i rovnosť príležitostí mužov a žien, pričom išlo aj o lepšie porozumenie skutočnosti, prečo ženy prijímajú svoje vlastné znevýhodnenie. Učiteľky tiež pracovali s témou rodových stereotypov pri výučbe tém spojených so sexualitou a využívali pri tom aj učebnice biológie. Letná škola vyvrcholila prezentáciou simulácií vybraných modelových hodín, do ktorých účastníčky zapracovali osvojené vedomosti a zručnosti. Účastníčky mali možnosť využiť prítomnosť expertiek aj na individuálne konzultácie a poradenstvo pri využívaní rodovo citlivého prístupu vo vzdelávaní.

Rodičovstvo – materstvo/otcovstvo

november - december 2006 (Bratislava, Vrútky, Košice)

Tretí cyklus seminárov bol orientovaný na pochopenie súvislosti medzi rodovými stereotypmi a modelmi rodičovstva – materstva a otcovstva. Dôležitou súčasťou diskusií bola napríklad oblasť stereotypného vnímania mužskosti, ktoré vytvára silné bariéry pri rozvíjaní plnohodnotných citových vzťahov otcov k deťom. Rovnako sa účastníčky venovali modelom materstva a ich dôsledkom pre ženy i mužov.
Semináre sa zamerali aj na otázky zosúlaďovania rodinného a pracovného života, sociálnej zodpovednosti firiem a možným ústretovým opatreniam zo strany zamestnávateľa smerom k rodine.

Mýtus krásy
marec 2007 (Bratislava, Vrútky, Košice)

Štvrtá seminárová séria sa venovala problematike mýtu krásy - krásy ako súčasti identity dievčat a žien.
Cieľom seminárov bolo identifikovať formy, v akých mýtus krásy pôsobí na ženy a dievčatá a rozpoznať, ako sa dievčatá a ženy sami zúčastňujú na jeho pretrvávaní. Účastníčky mali tiež možnosť pozorovať dôsledky mýtu krásy v rôznych oblastiach života žien (práca, sebahodnota, vzťah k telu, finančná závislosť, vynakladaná energia, vzájomné vzťahy žien...). Semináre poskytli účastníčkam možnosť osvojiť si potrebnú bázu informácií a zručností, na základe ktorej môžu rozvíjať kritický pohľad na mýtus krásy a nepodporovať jeho pôsobenie a dôsledky.

Letný workshop – rodovo citlivé vzdelávanie
júl 2007 (Donovaly)

Zámerom workshopu bola praktická príprava učiteliek na uplatňovanie rodovo citlivého prístupu vo vzdelávaní. Účastníčky sa oboznámili zo základnou teóriou interaktívneho spôsobu vzdelávania a princípmi tvorby participatívnych metód. V spolupráci s odborníčkami na rodovú problematiku sa účastníčky workshopu podieľali na tvorbe rodovo citlivých metodík, ktoré môžu využiť vo vlastnej pedagogickej praxi.

Výsledkom vzdelávacích aktivít, určených najmä učiteľkám a učiteľom základných a stredných škôl, bol kurz Rodová rovnosť ako nástroj spoločenských zmien – úvod do problematiky, akreditovaný Ministerstvom školstva SR.