Webové stránky

Záujmové združenie žien Aspekt prináša bohaté informácie zo svojich feministických publikačných a vzdelávacích projektov. Na stránkach Aspektu okrem iného nájdete knižnú edíciu vydavateľstva Aspekt, feministický časopis Aspekt, webzin Aspektin, knižnicu, glosár rodovej terminológie a stránky venované 10-ročnej histórii Aspektu. V rubrike ňjúvinky nájdete denne aktualizované informácie a články. V rámci webzinu Aspektin rubrika ruzovyamodrysvet.sk, venovaná rodovo citlivej pedagogike, prináša články a informácie na tému rod a vzdelávanie.

Občianske združenie EsFem je nezávislá feministická organizácia, ktorá sa venuje problematike ľudských práv žien a detí, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí žien a mužov. Na stránke je možnosť stiahnutia článkov a právnych dokumentov týkajúcich sa rodovo citlivej výchovy.

Centrum rodových štúdií v rámci UK v Bratislave.

Stránka ponúka príklady, ako pracovať s problematikou rodu vo výchove a vzdelávaní, od PhDr. Jany Valdrovej a tiež jej články k rodovej analýze jazyka.

Stránka ponúka databázu diplomových a dizertačných prác z rodovej oblasti.

Katedra rodových štúdií FHS UK v Prahe.

Stránka odboru rodových štúdií na katedre sociológie FSS MU v Brne.

Portál s informáciami, ktoré sa týkajú problematiky rodu. Súčasťou je kalendár akcií, študentské práce a čísla bulletinu Gender - rovné příležitosti - výzkum.

Na stránke v rubrike Rovné příležitosti sa nachádza text Lucie Jarkovskej o rodovo citlivom vyučovaní. Rozšírenú verziu publikovalo občianske združenie Nesehnutí pod názvom Rovné příležitosti chlapců a dívek ve vzdělání (http://zenskaprava.cz/)

V roku 2002 začala Otvorená spoločnosť projekt zameraný na zavádzanie konceptu rodu do pedagogickej praxe, ktorý má vytvoriť podmienky a nástroje na zvyšovanie rodovej citlivosti v českej spoločnosti. Súčasťou projektu je príručka pre učiteľky a učiteľov občianskej výchovy, ktorá obsahuje okrem teoretického popisu daných tém aj metodiky. Knihu Gender ve škole si môžete stiahnuť na uvedenej stránke.

Občianske združenie Žába na prameni sa zaoberá problematikou rovnosti príležitostí žien a mužov. Stránka obsahuje informácie k pilotnému projektu Rovné příležitosti v pedagogické praxi (RPPP, http://www.zabanaprameni.cz/gender/projekty.htm). Projekt je zameraný na zavádzanie rodovo citlivej výučby do základných škôl.

sekcia AKCE-VZDĚLÁVÁNÍ

Cyklus vzdelávacích seminárov, ktorý si kladie za cieľ oboznámiť účastníčky a účastníkov so základnými témami feminizmu, ženských práv a rodových štúdií. Semináre organizovalo NESEHNUTÍ v rámci projektu Ženská práva jsou lidská práva. Môžete si stiahnuť publikácie, ktoré sa týkajú rodovo citlivého vzdelávania.

Národné kontaktné centrum Ženy a věda v Českej republike.

Stránka medzinárodnej organizácie American Association of University Women, ktorá presadzuje rovnosť žien a dievčat vo vzdelávaní. Stránka ponúka výsledky výskumov zameraných na postavenie dievčat a žien vo vzdelávaní. Možnosť stiahnutia a objednania publikácií.

Výskumný projekt Austrálskeho výskumného strediska o rodovom diferencovaní v školskom prostredí pri koedukácii a školách čisto dievčenských (chlapčenských).

Stránka ponúka tipy pre učiteľky/učiteľov  na nesexistické a nerasistické vyučovanie manželov Sadkerovcov, ktorí sa venujú rodovo citlivej pedagogike. Na stránke možno nájsť kvíz rovnosti, informácie o workšope rovnosti a kurikulárnych predsudkoch.

Užitočné linky na stránky, ktoré sa venujú rodovej rovnosti vo vzdelávaní, dievčatám v technických odboroch a matematike, magazínom pre dievčatá z oblasti techniky a počítačov.

Rodové nerovnosti vo vzdelávaní. Ako vplýva zavádzanie počítačov do škôl na prehlbovanie rodových nerovností medzi dievčatami a chlapcami.

Správy z výskumu o rodovej socializácii malých detí z rôznych krajín z roku 1997.

Národné centrum rovnosti žien vo vzdelávaní The national Women's Educational Equity Act (WEEA).

http://www.icrw.org/
Stránka Medzinárodného strediska pre výskum žien (The International Center for Research on Women - ICRW) ponúka informácie z výskumov o postavení žien v rodinách a v spoločnosti, ako aj o právach žien vo svete.

Projekt Histórie žien. Stránka ponúka na každý mesiac zoznam významných udalostí v histórii žien, dátumy narodenia významných žien. Stránky ponúkajú tipy pre učiteľky a učiteľov, ako pracovať s témou histórie žien, ako aj informačný materiál, CD, video, knihy a príručky na zakúpenie.

http://www.oneworld.org/guides/gender/index.html

Svetový sprievodca rodom (OneWorld Guide to Gender). Stránka ponúka linky na materiály o rodovej problematike z celého sveta.

Výskumná správa o rodovo citlivom vzdelávaní a tréningoch v oblasti kariérneho poradenstva a vzdelávania v Nemecku z roku 1997.

Medzinárodný rozvojový program UNDP. Na stránke sú informácie o rodovej rovnosti a gender mainstreamingu. Možnosť stiahnutia publikácií a manuálov vo formáte .pdf.

Medzinárodná organizácia UNIFEM – stránka venovaná rodovej problematike; informácie o publikáciách, videách z vydavateľskej série Women's Ink.

Stránka venovaná histórii žien, nielen v USA, ale na celom svete. V ponuke sú eseje, príklady školských osnov venovaných ženám v histórii, biografie významných žien, hrdiniek, kalendár významných udalostí a príklady vyučovacích hodín.

Informácie o aktivitách Svetovej banky (World Bank) na podporu rodovej rovnosti; stránka sumarizuje poznatky a skúsenosti, uvádza profily krajín z rodového hľadiska a prispieva k diskusii o rode.