V škole, v galérii, na ulici
Aspekty rodovo citlivej pedagogiky vo výtvarnej výchove

Seminár s expertkou na rodovú citlivú pedagogiku vo výtvarnej výchove Marií Fulkovu bol venovaný otázkam reprezentácie rodu a rodových stereotypov vo výtvarnom umení a súčasnej vizuálnej popkultúre (časopisy, reklama) a uplatňovaniu rodovej perspektívy vo výtvarnej výchove na všetkých typoch škôl, a to pre vekový stupeň od 14 rokov vyššie. Rodová perspektíva je jedným z uhlov pohľadu kritického čítania obrazov, ktoré k nám prichádzajú nielen prostredníctvom výstav v galériách, ale stretávame sa s nimi vlastne na každom kroku, prinášajú nám ich médiá, reklama a ďalšie komunikačné kanály. ...

Lebo Vy za to stojíte?
Mýtus krásy a čo sa za ním skrýva

Z bilboardov, reklám, bulvárnych (a občas aj menej bulvárnych) časopisov sa na nás na každom kroku a v každú dennú či nočnú hodinu usmievajú fotografie ideálnych žien: sú mladé, úspešné a najmä krásne. Žijeme v dobe, ktorá nás zaplavuje obrazmi ženského tela. No aj veľmi povrchné pozorovanie jasne prezrádza, že škála jeho zobrazenia je veľmi úzka. Zo všetkých možných reálnych foriem a podôb ženských tiel a výzorov prevláda obraz súčasného „ideálu ženskej krásy“: spodobujú ho veľmi mladé, veľmi štíhle a vysoké modelky s dokonalou pleťou, hladkou ako „detský zadoček“. Súčasná žena má byť krásna jediným spôsobom: spôsobom, akým krásu definuje kolotoč módneho a kozmetického, a s nimi spojeného modelingového priemyslu. ...

Semináre rodovo citlivej pedagogiky
Vzdelávacie aktivity Občianskeho združenia Občan a demokracia

Partnerskou organizáciu ASPEKTu v projekte ruzovyamodrysvet.sk je aj Občianske zduženie Občan a demokracia. Organizácia sa dlhodobo venuje vzdelávaniu v oblasti ľudských práv a zvyšovaniu právneho vedomia. Edukačné aktivity, ktoré v rámci projektu ruzovyamodrysvet.sk realizovala, sa zameriavali na rodovo citlivé vzdelávanie. Boli určené najmä učiteľkám a učiteľom základných a stredných škôl. ...

Rodová rovnosť ako nástroj spoločenských zmien
Akreditovaný vzdelávací kurz

Ťažiskom projektu ruzovyamodrysvet.sk sú rôznorodé vzdelávacie aktivity určené pre učiteľky a učiteľov základných a stredných škôl a pre poslucháčky a poslucháčov pedagogických fakúlt. Rodová rovnosť ako nástroj spoločenských zmien – úvod do problematiky je akreditovaný vzdelávací kurz, ktorý vznikol na základe trojročných skúseností projektu so vzdelávaním a vzdelávaním sa. ...

Kurzy Centra rodových štúdií

Prvý kurz, vďaka ktorému mohli študentky a študenti nazrieť do sveta feminizmov, otvorili na Univerzite Komenského pred 19 rokmi. Počet prednášok a seminárov rástol a o 11 rokov neskôr vzniklo Centrum rodových štúdií - prvá inštitúcia na slovenskej akademickej pôde, ktorá je zameraná na vzdelávacie a výskumné aktivity v odbore rodové štúdiá. Centrum má za sebou množstvo realizovaných kurzov, projektov i aktuálnych a budúcich výziev. ...

Anasoft litera fest s Irenou Brežnou

Pozývame na diskusiu so spisovateľkou Irenou Brežnou o románe Nevďačná cudzin(k)a, ktorý bol nominovaný do finálovej desiatky literárnej ceny Anasoft litera a autorka zaň dostala Cenu Dominika Tatarku. O knihe bude hovoriť aj Jana Cviková, ktorá preložila do slovenčiny väčšinu textov Ireny Brežnej. Podujatie moderuje Michal Havran, hudobnou hostkou večera je kapela Sitra Archa. ...

Vzorec násilia páchaného na ženách
Expertný seminár s Monikou Grochovou

Podľa definície OSN je násilie na ženách „akýkoľvek násilný čin, založený na rodovej nerovnosti, ktorý vedie alebo by mohol viesť k fyzickej, sexuálnej alebo psychickej ujme alebo zraneniu žien, vrátane vyhrážania sa takýmito činmi, zastrašovania alebo svojvoľného obmedzovania slobody, a to vo verejnom či súkromnom živote“. ...

Aspekty rodovo spravodlivej didaktiky (nielen) v matematike
Expertný seminár s Renate Tanzberger

Matematika a prírodné vedy sa – nielen – u nás tradične považujú za doménu mužov. Imperatív ružového a modrého sveta našim deťom od malička vštepuje, že chlapci sú budúci objavitelia, vynálezci a vedci, ktorých poslaním je poznávať a následne posúvať hranice ľudského poznania. Ešte stále sa často stretávame s názorom, že vedecké a exaktné myslenie nie sú ženám dané a vlastné – termín „ženská logika“ je negatívnym hodnotením nelogického až nezmyselného úsudku. ...

Rodová rovnosť v škole
Expertný seminár s Irenou Smetáčkovou

Môže škola pomôcť pri presadzovaní rovnosti žien a mužov? Ako zmeniť výučbu tak, aby zvyšovala vnímavosť žiačok a žiakov voči nerovnosti mužov a žien v spoločnosti? Ako môžu učiteľky a učitelia inovovať pedagogický proces a pozrieť sa na bežné témy cez novú optiku rodovej rovnosti? Tieto základné otázky si kládol projekt „Zavádění konceptu gender do pedagogické praxe“ (Zavádzanie konceptu rodu do pedagogickej praxe; v slovenčine sme pre anglický termín gender zaviedli preklad rod, v češtine sa zaužívalo používanie pôvodného anglického termínu s českým skloňovaním). ...

Jazyk a rod
Expertný seminár s Janou Valdrovou

Jazyk nie je len prostriedok komunikácie. Je aj nositeľom kultúrnych významov, odráža a zároveň spoluvytvára sociálne vzťahy. Spôsob, akým hovoríme, nie je len jednoduchým vyjadrením našej rodovej identity - je jedným z faktorov, ktoré ju konštruujú. V komunikácii sa produkujú, upevňujú a reprodukujú vzťahy a nerovnosti medzi pohlaviami. Postavenie jednotlivcov a skupín obyvateľstva na spoločenskom rebríčku sa buduje a utvrdzuje aj prostredníctvom reči a jazyka. ...

Klub EQ

Klub EQ sa stretáva v Bábkovom divadle na Rázcestí v Banskej Bystrici približne raz za mesiac. Vznikol v rámci projektu ruzovyamodrysvet.sk. Klub EQ je otvorený pre a všetky a všetkých, ktoré a ktorí majú záujem dozvedieť sa viac a diskutovať o ženách a mužoch v spoločnosti a o problematike rodových vzťahov a stereotypov. Každé stretnutie má vopred oznámenú tému, ktorá je spracovaná prostredníctvom divadelného predstavenia, scénického čítania, beletrie, hudby, filmu alebo odbornej literatúry. ...

Medzinárodná konferencia ruzovyamodrysvet.eu
Rodová senzibilizácia spoločnosti ako predpoklad rodovej rovnosti

Jednodňová medzinárodná konferencia ruzovyamodrysvet.eu Rodová senzibilizácia spoločnosti ako predpoklad rodovej rovnosti, ktorá sa konala vo štvrtok 21. septembra 2006 v Bratislave, je súčasťou medzinárodnej spolupráce projektu ruzovyamodrysvet.sk zameraného na rodovo citlivú pedagogiku. ...