Čo je násilie páchané na ženách
Z časopisu Aspekt 3/1998

Deklarácia OSN o odstránení násilia páchaného na ženách označuje za násilie na ženách „akýkoľvek rodovo podmienený násilný čin, ktorý vedie alebo by mohol viesť k fyzickej, sexuálnej alebo psychickej ujme alebo zraneniu žien, vrátane vyhrážania sa takýmito činmi, zastrašovania alebo svojvoľného obmedzenia slobody, a to vo verejnom či súkromnom živote“.
(OSN 1993)

10 základných informácií o násilí páchanom na ženách

Násilie postihuje ženy každého veku, všetkých sociálnych vrstiev, kultúr a etnických skupín.

Násilie na ženách sa najčastejšie odohráva v rodinách a v partnerských vzťahoch. Žena sa skôr stane obeťou násilia svojho manžela (partnera, bývalého manžela) než náhodného útočníka na ulici.

Násilné činy voči ženám sú trestné činy bez ohľadu na to, či sa odohrávajú na verejnosti, alebo v súkromí.

Neexistuje "zaslúžené" násilie. Násilie nemožno ničím ospravedlniť.

Násilníkov treba volať na zodpovednosť a musia znášať dôsledky svojich činov.

Právny systém musí mať účinné prostriedky proti násiliu, predovšetkým musí zabezpečiť ochranu obetí.

Práva žien sú ľudské práva. Všetky ženy majú právo na nedotknuteľnosť, slobodu a bezpečnosť.

Treba prelomiť mlčanie. Je nevyhnutné, aby sme všetci a všetky odsúdili násilie na ženách, ako aj násilie všeobecne.

Násilie na ženách sa skončí len vtedy, keď spoločnosť prestane násilie tolerovať a začne proti nemu konať a keď násilníci prestanú násilie páchať.

Príčinou násilia je asymetrické rozdelenie moci medzi mužmi a ženami a zneužívanie tejto nerovnosti.

Z feministického kultúrneho časopisu Aspekt 3/1998 - Násilie I