Konať proti násiliu na deťoch
Násilie na deťoch zostáva vo veľkej väčšine prípadov skryté (red.)

Konať proti násiliu na deťoch

Formy, rozsah aj dôsledky násilia boli ešte donedávna veľmi málo známe a problematika násilia na deťoch, podobne ako násilia na ženách, bola dlhé obdobie tabuizovaná. Výskumy z posledných desaťročí začínajú odhaľovať jeho skutočné rozmery a dopady. Jasne poukazujú na skutočnosť, že násilie na deťoch je závažný spoločenský problém. V súvislosti so spoločenskou diskusiou o násilí v rodine a násilí na ženách v párových vzťahoch sa čoraz častejšie poukazuje aj na násilie, ktorému sú v násilných vzťahoch každodenne vystavované aj deti. Ako ukazuje výskum IVO, násilie na ženách sa najčastejšie objavuje v manželskom vzťahu, v ktorom sú až v 85 % prípadov prítomné deti.

Deti sú tiež vystavované násiliu len preto, že sú deti. Násilie na deťoch sa vyskytuje vo všetkých spoločenských vrstvách a prakticky vo všetkých prostrediach. Podľa najnovších výskumov OSN o násilí páchanom na deťoch, okolo 80 % detí zažíva násilie v domácnosti vo forme fyzických trestov.

Formy násilia páchaného na deťoch sú rôzne, v mnohých prípadoch je násilie dlhodobé a opakované. Týranie dieťaťa môže znamenať fyzické ubližovanie, sexuálne zneužívanie, neposkytovanie náležitej starostlivosti alebo odopieranie lásky dieťaťu a neakceptovanie dieťaťa. Dôsledky násilia na deťoch sú závažné. Opakované a dlhotrvajúce násilie poškodzuje psychický aj fyzický vývoj detí a vedie k poruchám nervového a imunitného systému, k poruchám sústredenia a sociálneho správania, má za následok trvalé emocionálne problémy.

Násilie na deťoch zostáva vo veľkej väčšine prípadov skryté a zneviditeľňujú ho aj kultúrne normy a postoje, ktoré radia deti na najnižší stupeň spoločenského rebríčka, vyžadujú bezvýhradné podriadenie sa autorite dospelých a nerešpektujú práva detí. Akceptácia týchto noriem a tolerancia každodenných foriem násilia na deťoch sú hlavnými faktormi jeho pretrvávania. Násilie na deťoch tiež súvisí s nerovným mocenským postavením žien a detí v mužmi dominovanej (patriarchálnej) spoločnosti, so spoločenskými hierarchiami, ktoré z týchto nerovností vyplývajú a s rodovými rolami a stereotypmi. Násilie na deťoch má teda nezanedbateľný rodový rozmer. Túto skutočnosť potvrdila aj najnovšia správa OSN z roku 2006 o násilí páchanom na deťoch, ktorá je výsledkom päťročného globálneho multidisciplinárneho výskumu. Ukazuje, že chlapci sú vystavovaní viac fyzickému násiliu, zatiaľ čo dievčatá sú v oveľa väčšej miere než chlapci obeťami sexuálneho zneužívania, zanedbávania a nútenej prostitúcie. Prístupy k riešeniu násilia na deťoch musia preto brať do úvahy aj rodový rozmer násilia na dievčatách a chlapcoch, musia byť diferencované a rodovo citlivé.

Zodpovednosť za prevenciu a riešenie násilia na deťoch sa musí stať vecou všetkých dospelých. Okrem ľudí z blízkeho okolia dieťaťa v ňom mimoriadnu úlohu musia zohrávať profesie, ktoré pracujú s deťmi a denne s nimi prichádzajú do styku. Dohovor OSN o právach dieťaťa ukladá členským štátom povinnosť chrániť deti pred všetkými formami násilia, predchádzať mu a riešiť jeho prejavy a poskytovať podporu deťom, ktoré sú jeho obeťami. Aj závery konferencie UNICEF Násilie proti deťom, ktorá sa konala 18 – 19. októbra 2007 v Bratislave, na prvom mieste zdôrazňujú pri prevencii násilia na deťoch nezastupiteľnú úlohu ľudí prichádzajúcich do priameho kontaktu s deťmi; v prvom rade pedagogických pracovníčok a pracovníkov. Objektívne a odborné vedomosti o príčinách, formách, dôsledkoch a možnostiach riešenia tohoto problému, ako aj o právach detí zohrávajú dôležitú rolu pri jeho eliminácii a pri vytváraní pozitívneho, nenásilného a násilie netolerujúceho prostredia.

Viac informácií o príčinách, dôsledkoch a prevencii násilia na deťoch nájdete v týchto vzdelávacích materiáloch, článkoch a publikáciách.

Násilie v rodine. Super tajné (Komiks prístupnou, komunikatívnou formou pomenováva kľúčové problémy súvisiace s násilím v rodine. Pri svojom vydaní to bola prvá publikácia svojho druhu na Slovensku. Formou komiksu hovorí dospievajúcim o tom, čo je to násilie v rodine, z čoho vzniká a čo sa dá proti nemu urobiť.)

Konať proti násiliu na deťoch (Publikácia poskytuje súhrn základných informácií o tom, čo je násilie na deťoch, ako sa prejavuje, kto ho pácha, aké sú inštitucionálne aj laické možnosti na účinné kroky proti tomuto násiliu. Niektoré kapitoly oslovujú priamo deti a mládež a pomáhajú zvyšovať ich spôsobilosť chrániť sa pred násilím.)

Aj deti majú právo povedať „nie“. Proti sexuálnemu zneužívaniu dievčat a chlapcov

Jana Cviková: To najdrahšie, čo máme?

Eva Sopková: Problém, o ktorom sa mlčí

Jana Mihaľovová: Týranie detí ako spoločenský problém

Ukazovatele týrania detí

Judith Lewis Herman: Týranie detí