O rodine, ľudských právach a jazyku

O nadchádzajúcom referende možno uvažovať v rôznych súvislostiach. Na hodinách dejepisu možno hovoriť o tom, v akých historických obdobiach sa najintenzívnejšie vytváral obraz nepriateľa spoločnosti alebo ako sa obraz rodiny v dejinách menil. Na hodinách slovenského jazyka a literatúry sa dá napríklad rozprávať o jazyku, ktorý sa v debatách o referende používa - aké metafory sa vyskytujú, ako sa zamieňajú argumenty s názormi a ako správne argumentovať, akú úlohu v ľudskej reči a politických prejavoch zohrávajú emócie... Vhodným priestorom pre diskusiu je aj občianska výchova, na ktorej možno otvoriť témy ako ľudské práva, legálnosť a legitimita, demokracia, ľudská identita, ľudská sexualita, rôzne formy rodiny...

Ako inšpiráciu pre diskusie prinášame článok Marty Frišovej Nesmiete žiť medzi nami, ktorá o referende premýšľa v rôznych súvislostiach:

„Referendum o rodine má s každou totalitnou ideológiou spoločný ústredný prvok: identifikovalo nepriateľa, ktorý je príčinou zla - rozpadávania základu spoločnosti. Zdalo by sa, že referendum nikomu, a už vôbec nie nejakej rodine, nič pozitívne neprináša: žiadne podporné opatrenia, žiadne väčšie istoty, žiadne výhody, žiadne väčšie práva. No ponúka čosi iné: zadosťučinenie z toho, že niekto iný bude mať práva menšie. Legitimizuje zakazovanú radosť z nenávisti, priťahuje všetkých sklamaných, nahnevaných a stratených, a dáva im oslobodzujúci pocit, že ich zloba nie je nič zlé, naopak. Rodina je vylučovanie, láska je nenávisť. Toto referendum prevrátilo jazyk presne podľa Orwella."

Celý článok Marty Frišovej čítajte na: salon.eu.sk