Rodová rovnosť
Materiál Jany Cvikovej, Janky Debrecéniovej a Ľubice Kobovej z projektu Právo cez zážitky

Keď uvažujeme o ľuďoch ako o ženách a mužoch, zvykneme paradoxne namiesto podobnosti, ktorá ich ako ľudí zbližuje, zdôrazňovať rozdielnosť, ktorá ich ako ľudské bytosti ženského a mužského pohlavia odlišuje. Stačí, ak si pripomenieme bežne zaužívané označenie opačné pohlavie. Na presvedčení o opačnosti žien a mužov stavajú i masmédiá, keď nám ponúkajú relácie typu Opposite sex či iné produkty plné prvoplánovaného humoru o tom, ako si On a Ona nemôžu rozumieť, lebo sú jednoducho „opační". Populárne knižky a časopisy nás atakujú lacnými kategorizáciami nedorozumení medzi ženami, čo sú z Venuše, a mužmi, čo sú z Marsu. Napriek skalopevnosti presvedčenia o „opačnosti" pohlaví však faktom ostáva, že žena i muž prináležia k tomu istému druhu Homo sapiens. Faktom je aj to, že rozdiely v DNA ženy a DNA muža sú nepatrné. Sú sotva väčšie ako rozdiely medzi dvoma ľuďmi bez ohľadu na ich pohlavie. Prečo teda práve ženu a muža považujeme za natoľko "opačných", že od nich očakávame iné životné cesty, iné pracovné zaradenia či iné vlastnosti, schopnosti a záujmy? (Lacinová 2003.) Prečo samozrejme predpokladáme, že dve ženy či dvaja muži majú viac spoločného než žena a muž? O sile tohto presvedčenia vypovedá aj chápanie ženy a muža ako dopĺňajúcich sa bytostí. Proti dopĺňaniu sa ľudí v spolužití a spolupráci iste niet čo namietať, ale je to naozaj tak, že jedna ľudská bytosť ženského pohlavia má presne tú polovicu vlastností, schopností a záujmov potrebných pre život, ktoré dá druhá ľudská bytosť mužského pohlavia nemá, a naopak? Nie je všetko o čosi zložitejšie?
Z materiálov Jany Cvikovej, Janky Debrecéniovej a Ľubice Kobovej, vytvorených v rámci projektu Právo cez zážitky, Téma: Rodová rovnosť.

Projekt Právo cez zážitky: interaktívny a participatívny sociálnoprávny tréningový kurz pre vzdelávateľky a vzdelávateľov nápravnovýchovných zariadení sa začal v októbri 2004. Jeho cieľom bolo prispieť k potláčaniu sociálnej exklúzie odsúdených vo väzniciach a klientov a klientiek iných nápravnovýchovných zariadení, a to vytvorením sociálnoprávneho tréningového kurzu a zodpovedajúcich tréningových materiálov pre vzdelávateľov a vzdelávateľky týchto zariadení. Zámerom kurzu, ktorý je v konečnom dôsledku určený samotným odsúdeným (prostredníctvom ich vzdelávateľov a vzdelávateliek, ktorí a ktoré kurz absolvujú), bolo pomôcť odsúdeným, aby lepšie poznali svoje práva, aby si lepšie uvedomovali svoju zodpovednosť a z nej plynúce povinnosti a aby sa posilnili ich občianske kompetencie, ktoré im v budúcnosti napomôžu začlaniť sa do spoločnosti.

Tréningový kurz s korešpondujúcimi materiálmi sa zameriava na osem tém súvisiacich s právom a ľudskými právami:
1. Právo - práva, povinnosti a zodpovednosť,
2. Právo Európskej únie,
3. Diskriminácia,
4. Rodová rovnosť,
5. Domáce násilie,
6. Právo na súkromie,
7. Sloboda prejavu,
8. Slobodný prístup k informáciám.

Webová stránka www.prison-education.oad.sk ponúka texty, ktoré boli k uvedeným témam vytvorené v slovenskom a v anglickom jazyku. Texty môžete použiť aj v škole pri práci so študentkami a študentmi.