Aká práca, taká pláca?
Aspekty rodovej nerovnosti v odmeňovaní

Aká práca, taká pláca?

Ženy zarábajú na Slovensku o 27 percent menej než muži - túto správu publikoval 31. mája 2007 Štatistický úrad SR. Rozdiel v odmeňovaní sa preto stal na istý čas (máj – júl 2007) jednou z dôležitých mediálnych tém. Nové bolo to, že do popredia záujmu sa dostal práve jeho rodový rozmer - teda rozdiel v platoch žien a mužov. Hovorilo sa o číslach a ich interpretácii, hľadali sa vysvetlenia vyčísleného rozdielu v odmeňovaní žien a mužov. „Ako vysvetlíme, že zdravotná sestra zarába menej než policajt?“ pýtal sa komisár EÚ Vladimír Špidla.
Nový zborník Aká práca, taká pláca? (kompletne dostupný aj online) síce neprináša hotové odpovede na túto otázku, ale načrtáva možné cesty k ich hľadania, a predovšetkým otvára nové otázky: Ako súvisí rozdiel v odmeňovaní žien a mužov, ako aj v hodnotení „ženskej“ a „mužskej“ práce so spoločenským statusom žien a mužov? Akým spôsobom sa expertky a experti i médiá podieľajú na definovaní a presadzovaní spoločenských agend? Čo hovoria analýzy deklarovaných hodnôt o „ženskom“ a „mužskom“ svete? Aký je mikro- a makroekonomický význam platenej a neplatenej práce? Ktoré faktory ovplyvňujú rodovú priepasť v odmeňovaní? Aké štatistické zisťovania a výskumy v tejto oblasti na Slovensku chýbajú?

Ôsma publikácia radu Aspekty prináša výsledky analýz vytvorených v rámci projektu Rodový rozdiel v odmeňovaní ako dôležitý aspekt diskurzu rodovej rovnosti – aktuálny stav na Slovensku, ktorý v druhej polovici roku 2007 realizoval ASPEKT v spolupráci s Inštitútom pre verejné otázky a agentúrou FOCUS a s finančnou podporou Nadácie Heinricha Bölla. Publikácia prináša štyri štúdie, z ktorých každá otvára iné aspekty rodovej nerovnosti v odmeňovaní: históriu, legislatívu a konceptualizáciu problému; štatistiky a výskumy; hodnotové orientácie žien a mužov na Slovensku; aktuálny mediálny diskurz.

„Muži sa tak ľahko nevzdajú systému, v ktorom polovica sveta pracuje takmer zadarmo (...) práve preto, že tá polovica pracuje za tak málo peňazí, dá sa očakávať, že už nebude mať energiu bojovať za niečo iné.“
americká ekonómka Marilyn Waring


Odmeňovanie v školstve v Českej republike
Platová nerovnosť mužov a žien nie je slovenským špecifikom. Je dlhodobým problémom aj v okolitých krajinách. Nezisková organizácia Otevřená společnost, o. p. s. uskutočnila v roku 2006 výskum zameraný na rozbor rodových nerovností v odmeňovaní pedagogických pracovníčok a pracovníkov v rezorte školstva v Českej republike.
Štúdia Ireny Smetáčkovej a Petra Pavlíka Analýza odměňování ve školství prostredníctvom analýzy štatistických dát a kvalitatívnych prípadových štúdií vybraných základných a stredných škôl mapuje existujúce rozdiely v priemerných platoch učiteľov a učiteliek a skúma mechanizmy, ktoré tieto rozdiely vytvárajú.

Školstvo je oblasťou s výraznou prevahou žien, no napriek tomu ženy v školstve často nedosahujú na vedúce funkcie a ich platy sú v porovnaní s mužmi nižšie. Tieto skutočnosti súvisia so spôsobom nazerania na schopnosti a záujmy žien a mužov a na rodovú deľbu práce. Analýza odmeňovania žien a mužov v pedagogických profesiách potvrdila, že hoci sa určovanie miezd riadi tarifným systémom, existuje veľký priestor pre individuálne rozhodnutia a subjektívne vplyvy a hodnotenia. Vedenie škôl rozhoduje o mzdách vyučujúcich do veľkej miery na základe osobných pocitov, bez jasne stanovených pravidiel a kritérií. No ak nie sú pravidlá dostatočne pevné a ľudia, ktorí o ich napĺňaní rozhodujú, nie sú dostatočne oboznámení s jestvujúcimi rizikami, môže sa ľahko stať, že do ich rozhodovania vstúpia stereotypné predstavy o ženách a mužoch, ktoré plošne zvýhodňujú mužov a znevýhodňujú ženy. Takými sú napr. tradičná predstava o mužovi ako živiteľovi rodiny, stereotypný predpoklad, že ženy budú viac zaťažené starostlivosťou o rodinu, alebo ju budú viac uprednostňovať než muži, či automatické asociovanie mužov s autoritou, racionalitou, ambicióznosťou, nadhľadom či ochotou riskovať. Štúdia obsahuje aj odporúčania, ako by k týmto nerovnostiam mali pristupovať zodpovedné inštitúcie - Ministerstvo školstva ČR, zriaďovatelia škôl a vedenie jednotlivých škôl.