Ružový a modrý svet
Rodové stereotypy a ich dôsledky

Ružový a modrý svet

Publikácia Ružový a modrý svet. Rodové stereotypy a ich dôsledky vyšla v druhom vydaní ako súčasť projektu ruzovyamodrysvet.sk. Kniha poslúžila ako východisko pre projekt a jeho široko koncipované aktivity. Sama má veľmi komplexnú štruktúru, základ tvoria odborné štúdie na vybrané témy, ako vzťah medzi pohlavím a rodom, materstvo, mýtus krásy, násilie na ženách, rodovo citlivá pedagogika a ďalšie; všetky sa zameriavajú na problematiku rodových stereotypov a ich úlohu v socializácii žien a mužov.

Všetky štúdie sú doplnené kolážou ďalších materiálov, ako sú napríklad ukážky z detskej literatúry, beletrie či odbornej spisby, obrázky, pracovné materiály a „úlohy“ pre žiačky a žiakov a podobne. Súčasťou knihy je aj príbeh Babety, čo sa vydala skúmať svet; tento príbeh vyšiel aj ako samostatná knižka pre deti Babeta ide do sveta.

Kniha sa osvedčila ako úvod do rodových štúdií, je vhodným vstupom do problematiky rodovej citlivosti na rôznych úrovniach školského i mimoškolského vzdelávania. Používa sa najmä na stredných a vysokých školách, ako aj pri ďalšom vzdelávaní pedagogičiek a pedagógov.

Jana Valdrová: O knihe Ružový a modrý svet

Zuzana Kiczková: Ružový a modrý svet – čítanie pre kvalifikáciu z rodovej problematiky

Andrea Šalingová: Dve farby jedného sveta

Ružový a modrý svet: pripomienky, námety, kritické vyjadrenia

V knižnej edícii Aspektu nájdete ďalšie zaujímavé knižné tituly.