Ruzovyamodrysvet.sk pomáha prekonávať nerovnosť žien a mužov
Článok z portálu changenet.sk

Ku Dňu učiteliek a učiteľov prichádza feministický vzdelávací a publikačný projekt Aspekt s webovou stránkou o rodovo citlivej pedagogike pod názvom ruzovyamodrysvet.sk.

Projekt sa zameriava na taký prístup k výchove a vzdelávaniu, ktorý rešpektuje práva detí a dôsledne uplatňuje rovnosť príležitostí chlapcov a dievčat. Rodovo citlivá pedagogika sa snaží predchádzať diskriminácii na základe pohlavia, ako aj iným formám diskriminácie. Umožňuje chlapcom a dievčatám, aby rozvíjali široké spektrum záujmov, schopností a spôsobov správania. Pestrú paletu možností nezužuje stereotypným chápaním ženskej a mužskej roly.

"Dôraz na individualitu dieťaťa bez ohľadu na pohlavie prispieva k zdravému rozvoju osobnosti, ako aj k rovnosti žien a mužov pri voľbe povolania, na trhu práce i pri deľbe práce vôbec," hovorí Eva Riečanská, jedna z realizátoriek projektu a dodáva: "Jednou zo základných nerovností v dnešnom svete je nerovnosť mužov a žien. Práve preto je rodovo citlivý prístup v pedagogickej teórii a praxi jedným zo základných predpokladov skvalitnenia výchovy a vzdelávania. Škola sa mrôže rozhodnúť, či sa bude nekriticky podieľať na reprodukovaní rodových stereotypov alebo či bude odkrývať ich významy a otvárať priestor pre formovanie osobnosti dievčat a chlapcov." Projekt ruzovyamodrysvet.sk sa zameriava predovšetkým na rozvíjanie rodovej kompetencie učiteliek a učiteľov. Jedným z nástrojov je aj rovnomenná webová stránka.

Ruzovyamodrysvet.sk prináša informácie o rozmanitých súčastiach projektu: „čo je ruzovyamodrysvet.sk?“ obsahuje základnú informáciu o projekte; „javisko“ prezentuje inscenácie, ktoré využívajú divadelné možnosti rodového scitlivovania laickej i odbornej verejnosti, a to pre deti „Anička Ružička a Tonko Modrinka“, aj pre dospelých „Pavlin príbeh“ a ď.; „učebňa“ informuje o vzdelávacích podujatiach, o metodikách či o tipoch na študijnú literatúru; „slovníček pojmov“ pomôže zorientovať sa v používanej terminológii; „čitáreň“ ponúka zásobáreň textov na štúdium i materiálov, ktoré možno použiť priamo v práci s deťmi a mladými ľuďmi.

Práve v čitárni nájdete internetovú verziu knižnej publikácie Ružový a modrý svet. Rodové stereotypy a ich dôsledky (ed. J. Cviková a J. Juráňová, Občan a demokracia a Aspekt, 2. vyd. 2005), ktorá vyšla aj na CD-ROMe. Jednotlivé príspevky o rodových stereotypoch a ich dôsledkoch mapujú tému, ktorej praktické rozvíjanie majú napomáhať metodiky. Odborné štúdie o základných pojmoch a témach rodovej teórie doplňuje obrazový materiál, koláž odborných a literárnych textov, ako aj rôzne podnety pre prácu so žiačkami a žiakmi.

Projekt ruzovyamodrysvet.sk realizuje feministický vzdelávací a publikačný projekt Aspekt v spolupráci s občianskym združením Občan a demokracia (Bratislava), s Bábkovým divadlom na Rázcestí z Banskej Bystrice a s neinvestičným fondom Škola, základ života pri ZŠ na Gorkého 21 v Trnave. Projekt je financovaný v rámci programu Iniciatívy Spoločenstva EQUAL z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu.

IN: Changenet  27.3.2007