Škola nie je dvojfarebný priestor
Zuzana Maďarová píše o knihe Ružový a modrý svet

"Dieťa prichádza do vopred štruktúrovaného sveta očakávaní, nádejí, obmedzení i farieb, v ktorom zohráva rod ako sociálna kategória veľmi dôležitú úlohu. V našom kultúrnom prostredí obklopuje dievčatko imperatív ružovej a chlapčeka imperatív modrej,“ napísala Jana Cviková v knihe Ružový a modrý svet.


Na dievčatá a chlapcov sa v našej spoločnosti kladú rozdielne očakávania, pripisujú sa im odlišné vlastnosti, a to sa premieta aj do pedagogického procesu. Na úkor individuálnych vlastností človeka sa k deťom často pristupuje podľa toho, či ide o dievča alebo o chlapca. Chlapec? Tak logické myslenie, matematika, fyzika. Dievča? Sadnú jej viac humanitné predmety, mala by rozvíjať napríklad jazykové schopnosti. Je to šablóna, ktorá do veľkej miery nezodpovedá skutočnosti a zanedbáva individuálne schopnosti človeka. V týchto „škatuľkách“ sa často strácajú skutočné potreby, túžby a nadanie žiačok i žiakov.


Rodovo citlivá pedagogika zdôrazňuje individualizmus, ako aj potrebu zmeny, ktorá sa zo školy prenáša do ďalšieho života a súvisí napríklad aj s výberom budúceho povolania. Do slovenských škôl, k pedagogičkám a pedagógom sa ju snaží prinášať projekt ruzovyamodrysvet.sk, ktorý realizuje feministická organizácia ASPEKT spolu s partnerskými organizáciami Občan a demokracia, Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici a ZŠ na Gorkého ulici v Trnave. V priebehu troch rokov účastníčky projektu realizovali množstvo vzdelávacích a iných aktivít zameraných na rodové scitlivovanie pedagogičiek a pedagógov, ako aj detí a ich dospelých.

Dôležitou súčasťou projektu je kniha Ružový a modrý svet, ktorá sa zameriava na rodové stereotypy a ich dôsledky v spoločnosti. Autorky - odborníčky v rodovej oblasti ponúkajú v publikácii odpovede na otázky, ktoré si nejedna a nejeden z nás už vo svojom živote položili: Prečo ženy prijímajú svoje znevýhodnenia v spoločnosti? Prečo je tá láska taká ťažká? Prečo ženy zažívajú násilie? Myslia ženy inak? A tak poukazujú na to, akú úlohu zohráva rod pri témach, akými sú napríklad násilie, materstvo, otcovstvo, krása, hračky alebo aj nové technológie. Kniha sa zblízka prizerá školským učebniciam a vzorom, ktoré deťom ponúkajú.


Naša spoločnosť sa rýchlo mení, ale obrázky a texty v učebniciach tomu nezodpovedajú. Reálny život dnes už nemožno vtesnať do stereotypov šlabikára, podľa ktorého mama varí a otec číta noviny. Od najnižšieho stupňa základných škôl až po stredné školy sa však v učebniciach nachádzajú veľmi oklieštené vzory ľudí: poslušné dievčatá so záujmom o svoj fyzický vzhľad, nezbední chlapci, ktorých baví viac šport ako škola, starostlivé matky, ktoré preberajú zodpovednosť za deti a domácnosť, pracujúci a technicky zdatní otcovia, ktorí sa vo voľnom čase zaujímajú o futbal. Individuálne rozdiely medzi ľuďmi sú sprostredkované v textoch a obrázkoch učebníc len minimálne a potreba identifikácie dostáva presné hranice. Mnohé nerovnosti medzi ľuďmi sú spôsobené rodovými stereotypmi vo výchove a tam je vhodné ich aj odstraňovať. V súčasnosti nie je reálne predpokladať, že sa všetky učebnice zmenia a pedagogičky i pedagógovia musia pracovať s materiálom, ktorý majú k dispozícii. Ale pracovať s ním sa dá rôznymi spôsobmi a je možné vyhľadávať aj alternatívne zdroje k vyučovaným témam. V knihe Ružový a modrý svet sú okrem náučných textov uverejnené aj metodiky určené pre pedagogičky a pedagógov. Sú to návrhy, ako pracovať s deťmi pri rôznych témach, ktorými môžu pedagogičky a pedagógovia obohatiť vyučovacie hodiny a priniesť nové pohľady napríklad na stereotypné príklady v učebniciach, ako aj v každodennom živote.


Kniha Ružový a modrý svet. Rodové stereotypy a ich dôsledky bola východiskom pre projekt ruzovyamodrysvet.sk. Feministický vzdelávací a publikačný projekt ASPEKT ju vypracoval na podnet organizácie Občan a demokracia, s ktorou na jej realizácii následne aj spolupracoval. V rámci projektu vzniklo aj druhé vydanie tejto knihy. ASPEKT distribuoval knihu učiteľkám a učiteľom bezplatne a snaží sa od nich získať spätnú väzbu o tom, ako s touto publikáciou pracujú. V rámci projektu ruzovyamodrysvet.sk vyšiel aj CD-ROM Ružový a modrý svet, ktorý obsahuje texty a metodické materiály z rovnomennej knihy. CD-ROM je podobne ako kniha dostupný pre pedagogičky a pedagógov. Poskytuje množstvo študijných i pracovných materiálov a v pozmenenej verzii ho možno nájsť aj na webstránke www.ruzovyamodrysvet.sk, ktorá obsahuje množstvo informácií o projekte, konkrétnych aktivitách, študijné i metodické materiály. Informácie o tom, čo na stránku pribudlo, čiže ’ňjúvinky‘ posiela ASPEKT všetkým záujemkyniam a záujemcom spravidla raz za dva týždne na mailové adresy škôl, ako aj na mailové adresy iných vzdelávacích a výskumných inštitúcií, ktoré sa zaoberajú vzdelávaním.


Rodovo citlivá pedagogika je pre pedagogičky a pedagógov, rovnako ako aj pre deti, rodičov a všetkých zainteresovaných spôsobom, ako spoznávať nové možnosti a ako si vo svete nájsť vlastnú cestu nepoznačenú diktátom kultúrnych stereotypov.

In: Učiteľské noviny č. 12/2008