Patriarchálna spoločnosť preferuje mužskú kreativitu a spochybňuje tvorivé schopnosti žien. Ženské myslenie a písanie je v znevýhodnenej pozícii, výsledky ženskej tvorby sú často marginalizované. Napriek tomu - a práve preto - treba tvorbu a myslenie žien zviditeľňovať, lebo prinášajú inú skúsenosť, iné hodnoty a senzitivity, iné vyjadrenie identity, iné myšlienky a pohľady, tematizujú iné problémy. Bez skúsenosti, ktorú prinášajú ženy, a bez jej kritickej literárnej a filozofickej reflexie nie je možné dosiahnuť rodovú spravodlivosť, vytvárať priestor pre kreatívnu a autentickú sebarealizáciu žien a pre ich akceptáciu, ktorá by nebola obmedzovaná bariérami predsudkov a stereotypov. Spisovateľka, filozofka, publicistka, prekladateľka Etela Farkašová v prednáške Má umenie rod? uvažuje o kontextoch a podmienkach vzniku literárnej tvorby žien.

Umenie v mužskom a ženskom rode
Prednáška profesorky filozofie Etely Farkašovej I.

Má zmysel hovoriť o mužskom a ženskom umení? Je ženská a mužská tvorba odlišná? Ak áno, prečo?

Hodnota ženskej skúsenosti
Prednáška profesorky filozofie Etely Farkašovej II.

Aká je poznávacia hodnota emócií? Ženský uhol pohľadu a ženská skúsenosť prinášajú nové hodnoty, obohacujú tvorbu o nové poznanie a inú senzitivitu.

Inakosť ženskej tvorby
Prednáška profesorky filozofie Etely Farkašovej III.

V čom spočívajú korene inakosti literárnej tvorby žien?

Sú ženy menej kreatívne než muži?
Prednáška profesorky filozofie Etely Farkašovej IV.

Umeleckú tvorbu treba posudzovať vzhľadom na podmienky, v ktorých vzniká.

Kontexty literárnej tvorby žien
Prednáška profesorky filozofie Etely Farkašovej V.

Mala Shakespearova sestra rovnaké možnosti rozvinúť svoj talent ako jej brat William?