Nerovnosť žien a mužov na trhu práce
Videopohľad na projekt neziskovej organizácie Gender Studies (red.)

Ženy v Českej republike zarábajú o 25 percent menej než muži, na Slovensku je tento rozdiel o dve percentá väčší. K príčinám príjmových nerovností patrí aj horizontálna a vertikálna segregácia povolaní. Touto témou sa zaoberá projekt ruzovyamodrysvet.sk a publikácia o nerovnosti v odmeňovaní Aká práca, taká pláca?. V Českej republike sa problematike diskriminácie na trhu práce venoval napríklad projekt Fit pro změnu: flexijistota a genderová rovnost na trhu práce, realizovaný pražskou neziskovou organizáciou Gender Studies. Hlavným cieľom projektu bolo rozvinúť a prehĺbiť vzájomný dialóg mladých ľudí, žien a vybraných skupín osôb v rozhodovacích pozíciách o problematike trhu práce. Nosnou časťou dialógu bola vyváženosť pracovného a súkromného života, ako aj prínosy a dopady flexicurity/flexiistoty ako rovnováhy flexibility a istoty na trhu práce.

Zoznámte sa s výsledkami kvalitatívneho výskumu, ktorý zisťoval postoje mladých ľudí k rovným príležitostiam žien a mužov, diskriminácii na trhu práce a zosúlaďovaniu súkromného a pracovného života. (Nerovnosť medzi ženami a mužmi je zjavná aj v politike, na čo poukazoval projekt organizácie Fórum 50% na podporu političiek vo voľbách v roku 2006. V rámci tohto projektu vznikli aj pohľadnice, z ktorých sme si požičali obrázok na titulnej strane.)

Mladú generáciu oslovuje séria komiksov absolventky VŠUP Dory Dutkovej, ktoré sa snažia o nabúravanie rodových stereotypov nielen na trhu práce. Komiksy, ktoré vznikli v rámci projektu organizácie Gender Studies, sa venujú témam: ženy v netradičných povolaniach, muži v netradičných povolaniach, sexuálne obťažovanie, vstup na trh práce a rodina. Z jedného z komiksov bolo vytvorené video Maty.


Maty (3 579 kB)