Práva žien
Iná hodina občianskej výchovy

 

Koncom minulého roku uplynulo 30 rokov od prijatia Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW - Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination). Tento najdôležitejší medzinárodný dokument zakotvujúci práva žien bol na pôde OSN prijatý 18. decembra 1979. V roku 2009 sme si pripomenuli aj 10. výročie prijatia Opčného protokolu k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien. K dnešnému dňu ratifikovalo Dohovor 186 krajín, z toho 98 krajín ratifikovalo aj Opčný protokol.

Slovenská republika sa stala zmluvnou stranou Dohovoru s účinnosťou od 1. januára 1993, keď na ňu prešli záväzky bývalého Československa po jeho rozdelení na dve samostatné republiky. Opčný protokol k Dohovoru podpísala SR 5. júna 2000 v New Yorku. Jednotlivé články Dohovoru sa venujú rôznym oblastiam života žien a dievčat.

Článok 10 Dohovoru je zameraný na školstvo. Podpisom Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien sa SR zaviazala aj k plneniu tohto článku, ktorý znie:

„Štáty, zmluvné strany, prijmú všetky príslušné opatrenia na odstránenie diskriminácie žien, aby im boli zabezpečené rovnaké práva s mužmi v oblasti vzdelania a najmä, na základe rovnoprávnosti mužov a žien, opatrenia slúžiace na zabezpečenie: a) rovnakých podmienok pre voľbu zamestnania a povolania, pre prístup na štúdium a pre získanie absolventských vysvedčení, dosiahnutie diplomov vo vzdelávacích zariadeniach všetkých kategórií vo vidieckych aj mestských oblastiach; táto rovnoprávnosť sa zabezpečí v predškolskom, všeobecnom, technickom, odbornom a vyššom technickom vzdelaní, ako aj vo všetkých typoch odborného výcviku; b) prístupu k rovnakým osnovám, rovnakým skúškam, učiteľskému zboru s kvalifikáciou rovnakej úrovne a školským objektom a vybaveniu rovnakej kvality; c) odstránenia všetkých stereotypných koncepcií úlohy mužov a žien na všetkých úrovniach a vo všetkých formách vzdelávania presadzovaním koedukácie a iných foriem vzdelávania, ktoré pomôžu dosiahnuť tento cieľ a najmä revíziou učebníc a školských programov a prispôsobením vyučovacích metód; d) rovnakých príležitostí pre využívanie štipendií a iných príspevkov na štúdia; e) rovnakých príležitostí pre prístup k programom ďalšieho vzdelávania, včítane programov pre dospelých a vzdelávacích programov, najmä programov zameraných na zníženie existujúceho rozdielu vo vzdelaní medzi mužmi a ženami v čo možno najkratšom čase; f) zníženie počtu žien, ktoré nedokončia štúdia, a organizovanie programov pre dievčatá a ženy, ktoré opustili školu predčasne; g) rovnakých príležitostí pre aktívnu účasť na športe a telesnej výchove; h) prístupu k osobitným vzdelávacím informáciám, ktoré pomáhajú zabezpečiť zdravie a blaho rodiny, včítane informácií a rád, pokiaľ ide o plánovanie rodiny."

Podľa článku 18 je Slovenská republika zaviazaná predkladať správu o legislatívnych, súdnych, administratívnych alebo iných opatreniach, ktoré prijala v záujme uvedenia ustanovení Dohovoru do života, a o pokroku, ktorý sa v tej-ktorej oblasti dosiahol, aspoň každé štyri roky a kedykoľvek o to Výbor CEDAW požiada.[1]

Slovenská vláda predložila spolu druhú, tretiu a štvrtú periodickú správu až v roku 2008, teda desať rokov po prerokovaní prvej správy. Okrem tejto správy bola Výboru predložená na prerokovanie aj Tieňová správa, ktorú vypracovala koalícia ženských mimovládnych organizácií. Na základe oboch správ Výbor vypracoval záverečné stanovisko, ktoré má prispieť k dosiahnutiu skutočnej rodovej rovnosti na Slovensku.

Pri príležitosti 30. výročia prijatia Dohovoru pripravila pracovná skupina Organizácie spojených národov Inter-Agency Network on Women and Gender Equality (IANWGE - zložená z OHCHR/Úrad vysokého komisára pre ľudské práva a UNIFEM/Rozvojový fond OSN pre ženy, UNICEF/Detský fond OSN, UN-DAW/Divízia OSN pre pozdvihnutie žien, UNDP/Rozvojový program OSN a UNFPA/Populačný fond OSN) plán aktivít, ktorých súčasťou je aj špeciálna výročná webová stránka www.unifem.org/cedaw30. Sú na nej uverejnené základné informácie o Dohovore a Opčnom protokole k Dohovoru, príklady úspešnej implementácie Dohovoru, príklady spolupráce národných partnerstiev a medzinárodnej komunity pri presadzovaní rodovej rovnosti ako aj informácie o celosvetovej oslave výročia v ústredí OSN v New Yorku a ďalšie informácie.

 

Súvisiace články:

Kapitola z Tieňovej správy k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien Rodová citlivosť slovenskému školstvu chýba (red.)

Tieňová správa k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien

Glosár rodovej terminológie

Jana Cviková: Deklarácia práv ženy a občianky

 


[1] Článok 18 ods. 1 Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW Dohovor), vyhl. MZV č. 62/1987 Zb.