Konať proti násiliu na ženách a deťoch
Súhrnná brožúrka

Táto brožúrka sa skladá z troch častí, ktoré sa zaoberajú špecifickými oblasťami násilia páchaného na ženách a deťoch: Konať proti násiliu na ženách, Konať proti sexuálnemu násiliu na dievčatách a chlapcoch a Konať proti násiliu na deťoch. Všetky istým spôsobom súvisia s nerovným rozdelením moci v spoločnosti – medzi ženami a mužmi, medzi dospelými a deťmi. Súkromná sféra sa tradične chápe ako nedotknuteľná oblasť, preto je také ťažké otvorene hovoriť o násilí páchanom na ženách a deťoch v rodine.

V originálnej verzii brožúrka vyšla v prvej polovici 90. rokov v Rakúsku vďaka dlhoročnej práci mimovládnych organizácií a expertiek pracujúcich v tejto oblasti a vďaka politickej záštite a účinnej podpore vtedajšieho spolkového kancelára Franza Vranitzkého a spolkovej ministerky pre záležitosti žien Johanny Dohnal v rámci komplexnej celospoločenskej iniciatívy Konať proti násiliu na ženách a deťoch. Je skrátenou verziou troch rozsiahlejších informačných materiálov (v slovenskom vydaní vyšli dva: Konať proti násiliu na ženách 2000 a 2008; Konať proti násiliu na deťoch 1999).

Tak ako v Rakúsku, aj na Slovensku začali o násilí páchanom na ženách a deťoch verejne hovoriť mimovládne organizácie - poskytovali pomoc, vydávali odborné a informačné materiály, organizovali kampane. V rokoch 2007 a 2008 gestorovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Národnú kampaň Slovenskej republiky Zastavme domáce násilie na ženách!, ktorú iniciovala Rada Európy. V rámci tejto kampane vydalo v spolupráci s mimovládnymi organizáciami o. i. aj túto sumarizujúcu brožúrku.

Generálny tajomník Rady Európy Terry Davis uviedol, že kampaň RE proti násiliu páchanému na ženách je predovšetkým výzvou vládam, aby plnili svoje záväzky v oblasti politiky, legislatívy a verejnej správy, „aby predchádzali domácemu násiliu, pomáhali obetiam a trestali páchateľov. Je to odkaz verejnosti – nám všetkým –, aby sme sa prestali odvracať od tohto problému a prestali bagatelizovať jeho rozsah a závažnosť. A čo je najdôležitejšie, odkaz kampane sa musí dostať k obetiam a povedať im, že nie sú samy. Ženám, ktoré trpia násilím, musíme povedať, že majú nárok na ochranu a pomoc, a musia sa dozvedieť, kde táto pomoc je a ako sa k nej dostanú.“ A toto chce napomôcť aj táto brožúrka, ktorú si tu môžete stiahnuť v plnej verzii.Publikáciu vydalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v roku 2008 v rámci Národnej kampane SR Zastavme domáce násilie na ženách, ktorú iniciovala Rada Európy.
Na vydanie pripravili Pro Familia a ASPEKT.


OBSAH

Predhovor k slovenskému vydaniu
K zámeru pôvodného vydania
Konať proti násiliu na ženách
Násilie páchané na ženách sa týka nás všetkých
Podpora a sprevádzanie
Ako sa vlastnými silami vyrovnať s násilím
Čo ponúkajú ženské domy, poradne a iné pomáhajúce zariadenia
Čo môže urobiť polícia
Právne aspekty
Peniaze a byt
A čo deti
Násilie ohrozuje zdravie
Adresy a telefónne čísla
Konať proti sexuálnemu násiliu na dievčatách a chlapcoch
Informácie pre dievčatá a chlapcov
Čo je sexualizované násilie na dievčatách a chlapcoch
Dynamika sexuálneho zneužívania
Na čo sa musia pripraviť pomocníčky a pomocníci
Ochrana a odborná pomoc
Čo môže urobiť polícia
Právne aspekty
Zdravotnícka a terapeutická podpora
Pre rodičov
Adresy a telefónne čísla
Konať proti násiliu na deťoch
Informácie pre deti a mládež
Čo je násilie na deťoch
Výchovná prax
Príčiny a spúšťače násilia
Ako rozpoznáme násilie
Čo môžu urobiť dospelí
Ochrana a odborná pomoc
Čo môže urobiť polícia
Právne aspekty
Adresy a telefónne čísla

Konať proti násiliu na ženách a deťoch.pdf (420 kB) KONAŤ PROTI NÁSILIU NA ŽENÁCH A DEŤOCH
Celá brožúrka na stiahnutie