Literatúra

Bačová, V.: Človek ako muž a človek ako žena v psychologickom bádaní (k histórii a súčasnosti bádania). In: Aspekt 3/1998.
Bačová, V. — Mikulášková, G.: Čo si myslia adolescentní chlapci a dievčatá o úlohách ženy a muža v rodine. In: Aspekt 1/2000.
Bačová, V. — Jeleňová, I.: Reklama z perspektívy príjemcov a príjemkýň na príklade zobrazovania a vnímania ženského tela vo veľkoplošnej reklame. In: Československá psychologie 4/2001.
Bačová, V. — Mikušová, E.: Sociálne normy o postavení mužov a žien vo svete práce — pohľadadolescentov a adolescentiek. In: Psychologie v ekonomické praxi 2001, 36, č. 3–4.
Bačová, V. — Matejovská, I.: Maskulinita ako sociálna norma u adolescentných chlapcov a dievčat. In: Československá psychologie 2003, 47, č. 1.
Bourdieu, P.: Nadvláda mužů. Univerzita Karlova, Karolinum, Praha 2000.
Bútorová, Z. a kol.: Ona a on na Slovensku. Ženský údel očami verejnej mienky. Focus, Bratislava 1996.
Bútorová, Z. a kol.: Rodová problematika na Slovensku. In: Mesežnikov, G. — Ivantyšyn, M. (ed.): Slovensko 1998–1999. Súhrnná správa o stave spoločnosti. IVO, Bratislava 1999.
Čermáková M. — Navarová, H.: Ženy a transformační procesy československé společnosti. In: Sociologický časopis 1991, 27, č. 2.
Čermáková, M.: Gender, společnost a pracovní trh. In: Sociologický časopis 1995, 21, č. 1, s. 9–22.
Čermáková M.: Postavení žen na trhu práce. In: Sociologický časopis 1997, 33, 4.
Eislerová, R.: Číše a meč, agrese a láska aneb Žena a muž v průběhu staletí. Lidové noviny, Praha 1995.
Glick P. — Fiske, S. T.: The Ambivalent Sexizm Inventory: Differentiating hostile and benevolent sexism. In: Journal of Personality and Social Psychology 1996, zv. 70, 4.
Glick, P. et al.: Beyond prejudice as simple antipathy: Hostile and benevolent sexism across cultures. In: Journal of Personality and Social Psychology 2000, zv. 79, č. 5.
Hoagland, S. L.: Morálna revolúcia: od antagonizmu k spolupráci. In: Aspekt 1/1995.
Jost, J. T. et al.: Social inequality and the reduction of ideological dissonance on behalf of the system: evidence of enhanced system justification among the disadvantaged. In: European Journal of Social Psychology 33/2003.
Jost, J. T. — Banaji, M. R.: The role of stereotyping in system–justification and the production of false consciousness. In: British Journal of Social Psychology 1994, 33, č. 1.
Petříček, M. jr.: Odhalování ukryté perspektivy. In: Aspekt 3/1994.
Pošíková, K.: Shody a rozdíly některých charakteristik mezi uchazeči a uchazečkami o zaměstnání prostřednictvím poradenské agentury. In: Psychologie v ekonomické praxi 1999, 34, č. 3–4,.
Supeková, M.: Trh práce — nová forma diskriminácie žien? In: Psychologie v ekonomické praxi 1997, 32, č. 1–2.
Woolf, V.: A room of one’s own. Harcourt Brace Jovanovich, New York 1929/1981. Po slovensky: Vlastná izba. Kalligram, Bratislava 2000.
Ženy a muži na Slovensku. Koordinačný výbor pre problematiku žien. Bratislava 1998.