Deň učiteliek a učiteľov
Tlačová správa (red.)

Bratislava 27. marca 2008 – Dátum 28. marec už roky nie je na Slovensku len Dňom učiteľov, ale predovšetkým je Dňom učiteliek. V roku 2006 tvorili ženy 75,6 percenta zo všetkých zamestnaných v školstve na Slovensku, čo potvrdzuje feminizáciu tohto povolania. Feminizácia znamená v spoločnosti, ktorá hodnotí ženskú prácu nižšie ako mužskú, zároveň znižovanie spoločenského statusu učiteľského povolania. Podobne je to v prípade iných povolaní, ktoré sú považované za “ženské“. Rodová segregácia trhu práce, a to horizontálna (profesie) i vertikálna (pozície), sa významne podieľa na nerovnosti v odmeňovaní žien a mužov. Podľa správy Štatistického úradu v súčasnosti zarábajú muži priemerne o 27 percent viac ako ženy. Tento rozdiel si vyžaduje podrobné skúmanie s cieľom odhaliť, kde, ako a prečo k takýmto rozdielom dochádza a čo sa proti tomu dá robiť. Problematikou rodovej nerovnosti v odmeňovaní sa zaoberá nový zborník Aká práca, taká pláca? Aspekty rodovej nerovnosti v odmeňovaní, ktorý vyšiel v knižnej edícii ASPEKT. Kniha neponúka hotové odpovede na otázku položenú v názve, ale načrtáva možné cesty k ich hľadaniu a otvára nové otázky, ktoré smerujú k skúmaniu ďalších spoločenských súvislostí hierarchického hodnotenia „ženskej“ a „mužskej“ práce.

V procese výberu povolania zohráva dôležitú úlohu škola. Kultúra výchovno-vzdelávacieho procesu reprodukuje i spoluvyvára modely dominujúcej kultúry, a tým odovzdáva mladšej generácii existujúce stereotypy, vrátane tých, ktoré sa týkajú rodovej deľby práce. Krokom k odstráneniu nerovností v spoločnosti je aj výchova akceptujúca individualitu a neškatuľkujúca deti na základe ich pohlavia. Rodovo citlivá pedagogika a jej zavádzanie do každodennej pedagogickej praxe – aj to je cieľom projektu ruzovyamodrysvet.sk, ktorý už tretí rok realizuje ASPEKT s partnerskými organizáciami Občan a demokracia, Bábkové divadlo na Rázcestí a Škola základ života, n. f. pri Základnej škole na Gorkého ulici v Trnave. Taká škola, ktorá otvára deťom možnosti a podporuje ich individuálny rozvoj, je predpokladom odstraňovania rodových nerovností na trhu práce. Príležitosťou na to, aby sme si pripomenuli rodový rozmer školy – či už z pohľadu žiackej lavice alebo učiteľskej katedry, je aj Deň učiteliek a učiteľov, keď sa o školách a ich ľuďoch hovorí a píše viac ako inokedy.

Kontakt:
Zuzana Maďarová
Aspekt
Tel.: +421 2 52 62 46 21
+ 421 915 170 155
zmadarova@gmail.com
www.aspekt.sk

Informácie z tlačovej správy uverejnil magazín SME ženy č. 14/2008, s.4.