Pilotný projekt realizoval ASPEKT v spolupráci s pedagogičkami zo ZŠ Gorkého 21 v Trnave (Škola základ života, n. f.). Súčasťou projektu boli pravidelné semináre ďalšieho vzdelávania s učiteľkami zúčastnenými na projekte, náčuvy na vyučovacích hodinách, spoločné vypracovávanie metodických materiálov, konzultácie, mapovanie učebníc a ďalšie aktivity.

Každý seminár sa venoval jednej ťažiskovej téme, no táto bola vždy doplnená aj o ďalšie témy, ktoré boli pre účastníčky a lektorky seminárov práve aktuálne. Nemalý priestor zaberala aj práca s výstupmi, ktoré si pripravovali účastníčky seminárov, najmä diskusia o realizovaných vyučovacích hodinách.

Záverečná diskusia na festivale Eva Nová/Nová Eva - najväčšom verejnom podujatí projektu ruzovyamodrysvet.sk - sa venovala aj zhodnoteniu skúseností s realizáciou pilotného projektu a s uplatňovaním rodovo citlivej pedagogiky v praxi.

Semináre ďalšieho vzdelávania

Semináre sa venovali týmto ťažiskovým témam: Rod a pohlavie Rodové stereotypy v správaní a postojoch učiteliek a učiteľov Historická konferencia ...