Ňjúvinky ruzovyamodrysvet.sk 2021

Tento bulletin prináša informácie o novinkách na webovej stránke ruzovyamodrysvet.sk, ktorá je zameraná na rodovo citlivú pedagogiku a na rodovú rovnosť vo výchove a vzdelávaní. Rodovo citlivá pedagogika sa snaží predchádzať diskriminácii z dôvodu pohlavia a rodu, ako aj iným formám diskriminácie. Cieľom tohto webového portálu je prispievať k atmosfére spolupráce v škole a k uplatňovaniu rovnosti príležitostí. Pomáha prekonávať nerovnosť žien a mužov, dievčat a chlapcov (nielen) vo výchove a vzdelávaní.

njuvinky RAM_1_2021.pdf (201 kB) Ňjúvinky ruzovyamodrysvet.sk 1/2021
Učiteľky a učitelia počas pandémie