Samozrejmosť násilia v našej tradícii

Hlbokú zakorenenosť násilia na ženách v našej tradícii dokladajú aj mnohé príslovia (Keď ženu zbiješ, akoby si roľu pohnojil). Veľká rozšírenosť a vysoký stupeň akceptácie násilia na ženách v párových vzťahoch sa premieta v stereotypných predstavách, t.j. v mýtoch, ktoré sa s týmto typom násilia spájajú. V súvislosti s nimi je dôležité rozlišovať hádku a násilie, ako aj jednorazový násilný akt a dlhodobé týranie, ktorého cieľom je dosiahnuť kontrolu nad týranou osobou.

Hádka V hádke ide o spor dvoch (a viacerých) rovnocenných partnerov, ktorí majú rozdielny názor a snažia sa ho presadiť. Používajú pritom všetky možné prostriedky, akými disponujú. Hádka sa môže skončiť viacerými spôsobmi: „vyhrá“ jedna zo sporných strán (presadí svoj názor), alebo sporné strany uzavrú kompromis (každá zo strán o kúsok ustúpi), alebo, ak sa spor týka zásadných vecí, z ktorých nemienia zľaviť, ich partnerstvo sa skončí. Podstatným prvkom, ktorý odlišuje hádku od násilia, je to, že pri hádke ide o spor rovnocenných partnerov. Každý z nich využíva iné prostriedky na presadenie moci, ale ich moc je vyrovnaná.

Násilie predpokladá nerovnováhu moci. V prípade násilia, ktoré sa niekedy na prvý pohľad môže javiť ako hádka, je prevaha moci vždy na jednej strane, takže druhá strana nedisponuje dostatočnými prostriedkami, ktoré by mohla využiť na presadenie svojej vôle, alebo na svoju ochranu. Pri násilí nejde o spor, ale o kontrolu. (Domáce násilie zahŕňa viaceré typy násilia na členoch/členkách rodiny, pričom nemusí ísť o rodinu na základe manželstva: násilie páchané na ženách, deťoch, senioroch, alebo odkázaných na pomoc druhých. Základom a predpokladom každého typu násilia je však nerovnováha moci a jej zneužitie. Rodové stereotypy zohrávajú negatívnu úlohu najmä v prípade násilia páchaného na ženách.)

Jednorazový násilný akt je časovo obmedzený, a hoci sám osebe predstavuje neprípustné správanie, jeho definovanie, odhalenie a dôsledky nie sú také zložité ako pri dlhodobom týraní.

Dlhodobé týranie, v našom prípade prejavujúce sa ako násilie páchané na ženách v párových vzťahoch, má svoju štruktúru, stupňuje sa a je veľmi ťažké ho zastaviť. Násilie páchané na ženách v párových vzťahoch sa môže prejavovať v rôznej podobe: ako násilie fyzické, psychické, sexualizované, ekonomické, sociálne. Jednotlivé prejavy násilia však nemožno od seba oddeľovať. V prevažnej väčšine prípadov sa vyskytujú všetky, alebo takmer všetky typy násilia. Podrobnejšiu pozornosť si zaslúži jeden typ násilia, ktoré má pre diagnostiku „varovných signálov“ násilia veľký význam. Je to sociálne násilie. Jeho podstatou je snaha o izoláciu — izoláciu od informácií, sociálnych kontaktov s priateľmi a priateľkami, zamestnania alebo výberu zamestnania, kontaktov s rodinnými príslušníkmi a pod. Súčasťou sociálneho násilia je aj taká kontrola sociálnych kontaktov, ktorá môže viesť až k obmedzeniu osobnej slobody. Tento aspekt násilia je charakteristický pre nerovnováhu moci v párových vzťahoch. Násilie má tendenciu sa stupňovať a jeho počiatočným prejavom býva práve sociálne násilie.