Tento CD-ROM vznikol na základe publikácie o rodových stereotypoch a ich dôsledkoch, ktorá vyšla v druhom vydaní v rámci projektu ruzovyamodrysvet.sk. Projekt je pestrou zbierkou aktivít zameraných na rodovo citlivú pedagogiku, teda aj na narúšanie ružového a modrého sveta rodových stereotypov. Jeho súčasťou je o. i. edukačná činnosť (semináre ďalšieho vzdelávania pre pedagogické pracovníčky a pracovníkov, pilotný projekt na vybranej základnej škole, podujatia pre verejnosť, spolupráca s Fakultou humanitných vied a Pedagogickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kluby EQ, scénické čítania, prezentácie kníh, príprava didaktických listov atď.), ale aj výskum, či nadnárodná spolupráca, v rámci ktorej sa na Slovensko dostanú mnohé vyskúšané postupy a metódy v oblastiach ako napríklad rodový audit, vnímanie rodových rozdielov v odmeňovaní, kampane na desegregáciu „ženských“ a „mužských“ profesií a podobne. CD-ROM Ružový a modrý svet je súčasťou publikačnej a kampaňovej činnosti projektu. Aktuálne informácie o výsledkoch projektu a jeho výstupoch nájdete na webovej stránke ruzovyamodrysvet.sk.

Projekt ruzovyamodrysvet.sk sa zameriava predovšetkým na scitlivenie rodového vedomia učiteliek a učiteľov a na zvýšenie ich odbornosti. Rodovo citlivý prístup v pedagogickej teórii a praxi je jedným zo základných predpokladov skvalitnenia výchovného a vzdelávacieho procesu na základných, stredných a vysokých školách. Náš projekt však nie je určený len školám, ale aj všetkým deťom a ich dospelým.

CD-ROM z radu publikácií o rodovo citlivej pedagogike pre (nielen) učiteľky a učiteľov vychádza v rámci projektu ruzovyamodrysvet.sk (Rodová senzibilizácia vo vzdelávacom procese na základných a stredných školách ako príprava budúcej desegregácie povolaní), realizovaného vďaka podpore Iniciatívy Spoločenstva EQUAL z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu. Európsky sociálny fond pomáha rozvíjať zamestnanosť, podporuje rovnosť príležitostí a rozvoj ľudských zdrojov.