Ružový a modrý svet
Rodové stereotypy a ich dôsledky
Rozšírenú verziu na CD-ROMe vydal
v roku 2006 ASPEKT ako súčasť projektu
ruzovyamodrysvet.sk v rámci
Iniciatívy Spoločenstva EQUAL a je
spolufinancované Európskou úniou.
Koncepcia CD-ROMu: Jana Cviková a
Jana Juráňová
Redakcia: Juliana Szolnokiová
Technické spracovanie: ENSOF, s.r.o.
podľa grafického návrhu Jany Sapákovej
Prvé knižné vydanie vyšlo v roku 2003 vďaka
podpore Nadácie Ekopolis a Nadácie otvorenej
spoločnosti — Open Society Foundation, ako aj
vďaka dlhodobej podpore feministického
vzdelávacieho a publikačného projektu Aspekt
v rámci Regionálneho programu nadácie
Heinrich Böll Stiftung pre ženy v strednej
Európe.
Druhé knižné vydanie vyšlo v roku 2005
ako súčasť projektu ruzovyamodrysvet.sk
v rámci Iniciatívy Spoločenstva EQUAL
a bolo spolufinancované Európskou úniou.
Knižné vydania pripravili
Editorky: Jana Cviková a Jana Juráňová
Redaktorka: Juliana Szolnokiová
Koordinátorka: Sylvia Ondrisová
Autorky: Viera Bačová, Hana Bednaříková,
Monika Bosá, Jana Cviková, Ivana Červenková,
Paula Jójárt, Jana Juráňová, Ľuba Kobová,
Ľubica Lacinová, Kateřina Lišková, Katarína
Minarovičová, Sylvia Ondrisová, Andrea
Sváková, Juliana Szolnokiová
Odborná recenzentka:
Doc. PhDr. Zuzana Kiczková, PhD.
Copyright © Občan a demokracia
a Aspekt 2003, 2005, 2006