Rodové rozdiely v mzdách

V Súhrnnej správe o stave spoločnosti — Slovensko 2002 je značná časť kapitoly o rovnosti príležitostí žien a mužov venovaná nerovnému postaveniu žien a mužov na trhu práce. Táto nerovnosť sa hádam najviditeľnejšie prejavuje v mzdových rozdieloch.

Podiel priemernej hrubej mesačnej mzdy žien na mzde mužov v SR podľa vzdelania (1996 — 2000)

  1996 1997 1998 1999 2000
SR spolu 74,5 78,5 77,0 75,0 75,0
Základné vzdelanie 75,7 73,9 72,4 74,1 72,6
Stredné odborné vzdelanie 69,5 67,5 69,5 71,5 70,7
Stredné vzdelanie 78,5 72,6 71,5 70,0 74,0
Úplné stredné odborné vzdelanie 73,3 75,7 78,6 73,1 74,1
Úplné stredné všeobecné vzdelanie 80,3 68,1 76,7 77,3 77,9
Úplné stredné odborné vzdelanie (odborná škola) 72,5 74,7 74,0 74,7 71,8
Vysokoškolské vzdelanie 74,7 84,2 72,2 66,8 65,4

Tabuľka, ktorá uvádza, o koľko menej zarábajú ženy v porovnaní s mužmi s rovnakým vzdelaním, dokladá existenciu diskriminácie žien v oblasti miezd na Slovensku. Mzdová nerovnosť žien a mužov sa premieta aj do výšky poberaného dôchodku; dôsledkom je prehlbovanie feminizácie chudoby. Najmä staršie ženy sa čoraz častejšie ocitajú v sociálnej núdzi.O rodových rozdieloch v odmeňovaní sa dočítate viac aj v publikácii
Aká práca, taká pláca? Aspekty rodovej nerovnosti v odmeňovaní.