Ňjúvinky z projektu ruzovyamodrysvet.sk vám pravidelne prinášajú informácie o jeho najnovších aktivitách, publikáciách, divadelných predstaveniach, seminároch a iných podujatiach, ako aj inovatívne študijné materiály a zaujímavé linky.

Projekt s internetovým názvom a adresou ruzovyamodrysvet.sk sa venuje rodovo citlivej pedagogike. Rodovo citlivá pedagogika sa snaží predchádzať diskriminácii na základe pohlavia, ako aj iným formám diskriminácie. Tento projekt prispieva k atmosfére spolupráce v škole a k uplatňovania princípu rovnosti príležitostí dievčat a chlapcov. Pomáha prekonávať nerovnosť žien a mužov (nielen) vo výchove a vzdelávaní.
+++
Budeme rady, ak pre vás budú webstránkové ňjúvinky z projektu ruzovyamodrysvet.sk vítaným zdrojom informácií a upozorníte na ne ďalšie a ďalších, ktorí by o ich zasielanie mali záujem. Záujemkyne a záujemcovia o ňjúvinky môžu požiadať o ich zasielanie na adrese ram@aspekt.sk, v predmete správy uveďte SUBSCRIBE. Ak chcete, aby sme vás vyradili z adresára ňjúviniek, pošlite mail s predmetom správy UNSUBSCRIBE.

ňjúvinky jún 2010 - ekonomický špeciál

ASPEKTovské ňjúvinky jún 2010 - EKONOMICKÝ ŠPECIÁL Prinášame informácie o novinkách na www.aspekt.sk a ruzovyamodrysvet.sk. Tentoraz ide o ekonomický „špeciál", presvedčte sa sami: ...

ňjúvinky 1/2010

  * Rodová citlivosť ako nástroj prekonávania rodovej nerovnosti (nielen) v škole: Novinky uvedené v tomto bulletine, ako aj ďalšie aktualizácie webovej stránky ruzovyamodrysvet.sk vznikli v rámci projektu Rodová citlivosť ako nástroj prekonávania rodových stereotypov a rodovej nerovnosti (nielen) v škole. Projekt, realizovaný od novembra 2009 do marca 2010, sa zameriaval na zvyšovanie rodovej citlivosti v spoločnosti v záujme odstraňovania rodovej nerovnosti so zameraním na oblasť školstva a jeho spoločenského kontextu. ...

ňjúvinky 3/2009

+ Deň rodovej rovnosti v odmeňovaní: Ženy v Európe musia pracovať o niekoľko mesiacov viac, aby zarobili rovnakú mzdu, akú muži zarobia za 12 mesiacov. Upozorňuje na to Deň rodovej rovnosti v odmeňovaní 2009, ktorý si pripomíname 15. apríla. Práve v Deň rodovej rovnosti v odmeňovaní majú ženy na svojom konte takú mzdu, akú mali muži už v posledný deň predchádzajúceho roka. ...

ňjúvinky 2/2009

+ Mesiac kníh a histórií žien: V marci máme 31 dní na to, aby sme si pripomenuli, čo všetko ženy dosiahli a čo by ešte dosiahnuť chceli a/alebo mohli. Prečítajme si aspoň jednu knihu významnej či podvratnej autorky, pripomeňme si aspoň jednu ženu z dávnej i blízkej histórie, navštívme webovú stránku ženskej organizácie, obzrime sa okolo seba. Zoznámme sa s tradíciou Mesiaca histórií žien a pohovorme si o jeho význame aj - no nielen - v škole. ...

ňjúvinky 1/2009

+ Iná hodina literatúry o Hviezdoslavovi: Jana Juráňová vo svojom novom románe Žila som s Hviezdoslavom prerozprávala a dotvorila život Ilony Országhovej, rodenej Novákovej. O tom, ako sa jej asi žilo po boku slávneho barda, si môžete prečítať aj na hodine literatúry. Ako básnik a prekladateľ Ján Štrasser napísal o autorke: „prostredníctvom jeho ženy mu stavia pomník a zároveň ho rúca... nie, nerúca, trúsi na bronz holubí trus, čo je silnejšie a viac to bolí." ...

ňjúvinky 15/2008

+ Medzinárodný deň proti násiliu páchanému na ženách: Každý rok na prelome novembra a decembra je 16 dní na celom svete venovaných aktivizmu proti rodovo podmienenému násiliu. Toto obdobie je vymedzené Medzinárodným dňom proti násiliu páchanému na ženách (25. novembra) a Medzinárodným dňom ľudských práv (10. decembra), čo poukazuje na skutočnosť, že násilie páchané na ženách je porušovaním ľudských práv žien. Na našej webovej stránke sa dozviete, ako súvisí rodovo podmienené násilie s rodovými stereotypmi, alebo ako môže rodovo citlivá výchova pomôcť v prevencii násilia páchaného na ženách. ...

ňjúvinky 14/2008

+ Má umenie rod? Patriarchálna spoločnosť preferuje mužskú kreativitu a spochybňuje tvorivé schopnosti žien. Ženské myslenie a písanie je v znevýhodnenej pozícii, výsledky ženskej tvorby sú často marginalizované. Napriek tomu - a práve preto - treba tvorbu a myslenie žien zviditeľňovať, lebo prinášajú inú skúsenosť, iné hodnoty a senzitivity, iné vyjadrenie identity, iné myšlienky a pohľady, tematizujú iné problémy. Bez skúsenosti, ktorú prinášajú ženy, a bez jej kritickej literárnej a filozofickej reflexie nie je možné dosiahnuť rodovú spravodlivosť, vytvárať priestor pre kreatívnu a autentickú sebarealizáciu žien a pre ich akceptáciu, ktorá by nebola obmedzovaná bariérami predsudkov a stereotypov. Pozrite si videá z prednášky Má umenie rod?, v ktorej spisovateľka, filozofka, publicistka, prekladateľka Etela Farkašová uvažuje o kontextoch a podmienkach vzniku literárnej tvorby žien. ...

ňjúvinky 13/2008

+ Chlapci neplačú? Nezmysel: Prečo môžu chlapci plakať a pripravovať sa od detstva na úlohu otca? Prečo je dôležité hovoriť s deťmi a vnímať ich jedinečnosť? O týchto i ďalších aspektoch rodovo citlivej výchovy hovoril psychológ Boris Sopko v rozhovore pre denník SME. Prečítajte si, čo je ideálna výchova a ako súvisí spôsob výchovy s voľbou budúceho povolania. ...

ňjúvinky 12/2008

+ Ďalšie vzdelávanie učiteliek a učiteľov: Súčasťou projektu ruzovyamodrysvet.sk bolo vytváranie kurzu ďalšieho vzdelávania učiteliek a učiteľov v oblasti rodovej rovnosti. Kurz, jeho koncepciu a následnú akreditáciu realizovala v spolupráci s ďalšími odborníčkami a organizáciami v rámci rozvojového partnerstva ruzovyamodrysvet.sk mimovládna organizácia Občan a demokracia.  Vypočujte si, čo hovoria o svojej práci v projekte riaditeľka OAD, psychologička Šarlota Pufflerová a právnička Janka Debrecéniová. Zoznámte sa so základnými informáciami o kurze ďalšieho vzdelávania učiteliek a učiteľov Rodová rovnosť ako nástroj spoločenských zmien – úvod do problematiky, ktorý bol akreditovaný Ministerstvom školstva SR. ...

ňjúvinky 11/2008

+ Skúsenosti s rodovo citlivou pedagogikou: Do nového školského roka prinášame nové skúsenosti s rodovo citlivým pedagogickým prístupom. Pozrite si video ukážky z prednášky Jany Cvikovej o tom, ako súvisí rodovo citlivá pedagogika s deľbou práce medzi ženami a mužmi. ...

ňjúvinky 10/2008

+ Akreditovaný vzdelávací kurz: Jedným z výsledkov projektu ruzovyamodrysvet.sk, ktorý vznikol na základe skúseností s rozmanitými vzdelávacími aktivitami, je kurz Rodová rovnosť ako nástroj spoločenských zmien – úvod do problematiky akreditovaný Ministerstvom školstva SR. ...

ňjúvinky 9/2008

+ Iná hodina literatúry: „Je Slovenka účastná slovenského národného obrodenia?“ aj túto otázku o účasti žien v kultúre si kládla Hana Gregorová, autorka dodnes jedinečného diela „Slovenka pri krbe a knihe“. Už v roku 1929(!) v ňom vyzdvihla podceňovaný prínos žien k rozvoju slovenskej kultúry. ...

ňjúvinky 8/2008

+ Game over - komiksová informačná brožúra o násilí v párových a rovesníckych vzťahoch: Násilie nie je hra, a každému, kto si myslí, že o nič nejde, je na čase povedať „game over“. Komiks pre mládež o násilí v rodine, škole a rovesníckych vzťahoch predstavuje Jahodovú, Týpka a ľudí z ich okolia. Prostredníctvom mikropríbehov hovorí o tom, že násilie v našich životoch nie je nevyhnutné a nemalo by byť považované za normálne. ...

ňjúvinky 7/2008

+ Sociálna kampaň projektu ruzovyamodrysvet.sk: „Uletené? Alebo normálne?“ pýtajú sa plagáty, spochybňujúce delenie na „ženskú“ a „mužskú“ prácu. „Beriete si ich za príklad?“ pýta sa poslucháčok a poslucháčov oddávajúca, pred ktorou stoja snúbenci Jana a Vladimír, v rozhlasovom spote. Tieto otázky uvádzajú kampaň s názvom Je len práca, ktorú treba urobiť. ...

ňjúvinky 6/2008

+ Aspekty rodovej nerovnosti v odmeňovaní: Muži na Slovensku zarábajú o 27 percent viac než ženy - túto správu publikoval 31. mája 2007 Štatistický úrad SR. Rozdiel v odmeňovaní sa preto stal na istý čas (máj – júl 2007) jednou z dôležitých mediálnych tém. Nové bolo to, že do popredia záujmu sa dostal práve jeho rodový rozmer - teda rozdiel v platoch žien a mužov. ...

ňjúvinky 5/2008

+ Publikácie ku kampani proti násiliu na ženách: V rokoch 2007 a 2008 gestorovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Národnú kampaň Slovenskej republiky Zastavme domáce násilie na ženách, ktorú iniciovala Rada Európy. Generálny tajomník Rady Európy Terry Davis uviedol, že kampaň RE proti násiliu páchanému na ženách je predovšetkým výzvou vládam, aby plnili svoje záväzky v oblasti politiky, legislatívy a verejnej správy, „aby predchádzali domácemu násiliu, pomáhali obetiam a trestali páchateľov. ...

ňjúvinky 4/2008

+ Načo je nám MDŽ? 8. marec - Medzinárodný deň žien - máme ešte v pamäti ako deň, keď sa okrem symbolických darčekov rozdávali veľké reči o úlohe ženy v socialistickej spoločnosti, odbory prispeli kuchynskými utierkami a karafiáty boli povinné. MDŽ má však oveľa dlhšiu a hlbšiu históriu, než to naznačujú tieto povinné oslavy. ...

ňjúvinky 3/2008

+ Zborník Piata žena o aspektoch násilia páchaného na ženách: Publikácia Piata žena zo zborníkového radu Aspekty, obsahuje informačný a argumentačný materiál, faktografické údaje o rozšírenosti násilia na ženách, informácie o mýtoch a stereotypoch, ktoré zahmlievajú podstatu tohto druhu násilia a znemožňujú, aby sa tie, čo toto násilie prežívajú, domohli svojich občianskych a ľudských práv. ...

ňjúvinky 2/2008

+ Ako sa deti učia byť ženami a mužmi: Socializácia je proces, v priebehu ktorého sa ľudia od útleho detstva postupne začleňujú do svojho spoločenstva. V procese socializácie sa deti učia vzory správania spoločnosti, v ktorej žijú. Učia sa, aké sú kultúrne normy a ideály a čo sa od nich očakáva ako od správnych a kompetentných členiek a členov ich spoločnosti - a teda čo sa od nich očakáva ako od správnych žien a mužov. Ako presne však toto učenie prebieha? ...

ňjúvinky 1/2008

+ Materiály o pôsobení mýtu krásy a v našej kultúre a spoločnosti: Žijeme v dobe, ktorá nás zaplavuje obrazmi ženského tela. No aj veľmi povrchné pozorovanie jasne prezrádza, že škála jeho zobrazenia je veľmi úzka. Namiesto všetkých možných reálnych foriem a podôb ženských tiel a výzorov prevláda zobrazovanie súčasného „ideálu ženskej krásy“. ...

ňjúvinky 9/2007

+ Materiály o násilí páchanom na deťoch: Výskumy z posledných desaťročí začínajú odhaľovať skutočné rozmery a dopady násilia páchaného na deťoch. Jasne poukazujú na skutočnosť, že násilie na deťoch je závažný spoločenský problém. Zodpovednosť za prevenciu a riešenie násilia na deťoch sa musí stať vecou všetkých dospelých. ...

ňjúvinky 8/2007

+ Materiály o násilí páchanom na ženách: Násilie na ženách je jednou zo zásadných prekážok v prekonávaní rodovej nerovnosti, rozvoji rodovo spravodlivej demokracie a závažným spôsobom ohrozuje rovnosť príležitostí mužov a žien vo všetkých sférach života. Násilie na ženách veľmi úzko súvisí s rodovo špecifickou socializáciou žien a mužov, teda s tými rodovými stereotypmi, ktoré sú nám v procese výchovy sprostredkovávané. ...

ňjúvinky 7/2007

+ Materiály z odborného seminára o rodovej perspektíve vo výtvarnej výchove: Vizuálne zobrazenia nás dennodenne obklopujú zo všetkých strán. Fotografia a film dnes výrazne ovplyvňujú spôsoby dorozumievania a sú zároveň najmocnejším prostriedkom na ovplyvnenie myslenia ľudí. Formujú naše vnímanie sveta, spoločenských vzťahov aj samých seba. Je preto dôležité reflektovať tieto otázky aj v pedagogickej práci. ...

ňjúvinky 6/2007

+ Pozvánka na festival NOVÁ EVA/EVA NOVÁ: Bábkové divadlo na Rázcestí pozýva v koprodukcii s organizáciami ASPEKT, Občan a demokracia, Škola základ života na festival EVA NOVÁ. Kto je EVA NOVÁ: festival rodovo citlivého divadla, literatúry, umenia a pedagogiky. ...

ňjúvinky 5/2007

+ Príručka pre školy z Kanárskych ostrovov - už kompletná: V minulých ňjúvinkách sme vám priniesli informáciu o príručke Rovnosť príležitostí od školy po zamestnanie: prevencia ako cesta i cieľ, spolu s prvou časťou bohatého metodického materiálu pre prácu so žiačkami a žiakmi, ktorý ponúka nielen inšpiráciu, ale aj možnosť použitia v našich podmienkach. Príručka je zameraná na praktické využitie vo vzdelávaní a vychádza z predpokladu, že posilniť postavenie žien možno len prostredníctvom vzdelávania založeného na rovnosti. Na našej webovej stránke sa teraz môžete oboznámiť aj s jeho druhou a treťou časťou. ...

ňjúvinky 4/2007

+ Materiály z odborného seminára o násilí na ženách: Násilie na ženách je výrazom nerovnosti žien a mužov a zároveň jednou zo zásadných prekážok v prekonávaní tejto rodovej nerovnosti. Aj na Slovensku je násilie páchané na ženách závažný spoločenský problém, o ktorom sa mlčí. Obklopuje ho množstvo mýtov a predsudkov nielen v laickej, ale aj v odbornej verejnosti. ...

ňjúvinky 3/2007

+ Materiály z odborného seminára o rodovo spravodlivej didaktike: Matematika a prírodné vedy sa – nielen - u nás tradične považujú za doménu mužov. Veľa žiačok a študentiek v škole naráža na bariéru predsudku, že ženy zaostávajú v logickom úsudku a tvorivosti. Mnohé dievčatá tento postoj odradí od záujmu o matematické a prírodovedné predmety. Skúsenosti, ako predchádzať takémuto predpojatému prístupu a vytvoriť tak prostredie, ktoré by v rovnakej miere podporilo talent, schopnosti a záujmy chlapcov aj dievčat, boli ťažiskom seminára Aspekty rodovo spravodlivej didaktiky s rakúskou expertkou na rodovo citlivú pedagogiku Renate Tanzberger. ...

ňjúvinky 2/2007

+ Materiály z odborného seminára o rodovej rovnosti v škole: Otázky úloh a možností školy ako inštitúcie pri narúšaní rodových stereotypov, zvyšovaní vnímavosti žiačok a žiakov voči nerovnosti mužov a žien v spoločnosti a presadzovaní rodovej rovnosti sú v súčasnosti aktuálne nielen u nás ale aj v Českej republike. Boli tiež ťažiskom expertného seminára „Skúsenosti s príručkami Gender ve škole“ s kľúčovou osobnosťou projektu Irenou Smetáčkovou. Prinášame podrobnú informáciu o seminári spolu s linkami na ďalšie zaujímavé študijné materiály k tejto problematike. ...

ňjúvinky 1/2007

+ Pozývame vás na expertný seminár s odborníčkou na rodovo citlivú pedagogiku Renate Tanzberger, Rakúsko, ktorá sa zaoberá uplatňovaním rodovo spravodlivej didaktiky v matematike a v prírodovedných predmetoch. Seminár sa bude konať v stredu 23. 5. 2007 od 14. 00 do. 17.00 hod., v Stredoeurópskom dome fotografie na Prepoštskej 4 v Bratislave. ...