Konať proti násiliu na ženách
Násilie páchané na ženách je jedným z najzávažnejších a najčastejších porušovaní ľudských práv žien (red.)

Podľa výskumov Inštitútu pre verejné otázky spomedzi dospelých žien žijúcich v partnerskom vzťahu je v Slovenskej republike vystavených násiliu zo strany partnera až 25 % žien, pričom 11 % zažíva vyhranený násilný vzťah. Najčastejšie sa násilie objavuje v manželskom vzťahu, v ktorom sú až v 85 % prípadov prítomné deti (Násilie páchané na ženách ako problém verejnej mienky, IVO 2005).

Násilie páchané na ženách bolo donedávna problémom, o ktorom sa napriek jeho rozsahu a závažnosti mlčalo. Väčšina ľudí ho považovala za súkromný problém jednotlivých žien a za tabuizovanú tému, ktorá sa má riešiť v súkromí, za zavretými dverami bytu, a nie na verejnosti. S medializáciou tohto problému súvisí mnoho mýtov a predsudkov. Ešte stále sa pričasto pripisuje vina obetiam za to, že násilie vyprovokovali, alebo že sa nedokážu vymaniť zo vzťahov poznačených násilím.

V ostatných rokoch sa však vo verejnej diskusii čoraz častejšie hovorí o skutočných príčinách násilia páchaného na ženách. Násilie sa prestáva považovať za individuálny problém jednotlivých žien a poukazuje sa na jeho korene v kultúrne a spoločensky podmienenom nerovnom mocenskom postavení žien a mužov. Ženy zažívajú násilie preto, že sú ženami. Násilie na ženách je rodovo podmienené, je jedným z dôsledkov pôsobenia kultúrnych stereotypov v nazeraní na mužskosť a ženskosť a na usporiadanie vzťahov mužov a žien v spoločnosti i rodine.

Feministické mimovládne organizácie definovali násilie na ženách ako vec štruktúrneho usporiadania spoločnosti, teda ako vec verejnú. Aj v súčasnosti systematicky poukazujú na jeho príčiny, rozsah a dôsledky a vyzývajú laickú i odbornú verejnosť, najmä politickú reprezentáciu, aby uznali závažnosť násilia páchaného na ženách, pričom požadujú jeho riešenie na celospoločenskej úrovni.

16 dní aktivizmu proti rodovo podmienenému násiliu

Násilie páchané na ženách je jedným z najzávažnejších a najčastejších porušovaní ľudských práv žien. V súčasnosti sa už všeobecne uznáva, že je jednou zo zásadných prekážok v prekonávaní rodovej nerovnosti, v rozvoji rodovo spravodlivej demokracie. Násilie na ženách závažným spôsobom ohrozuje rovnosť príležitostí mužov a žien vo všetkých sférach života. Má vážny dopad na fyzické aj psychické zdravie žien a výrazne obmedzuje ich vzdelávacie a ekonomické možnosti, právo na dôstojný život, osobnú integritu, nedotknuteľnosť, slobodu a bezpečnosť.

Násilie na ženách je komplexný problém a skúsenosti zo zahraničia ukazujú, že jeho eliminácia si vyžaduje viacnásobné stratégie a súčinnosť všetkých zložiek spoločnosti: predstaviteľov vlády a parlamentu, mimovládnych organizácií, médií, výskumných a vzdelávacích inštitúcií na všetkých úrovniach – od lokálnej cez národnú až po medzinárodnú.

Od roku 1991 sa každoročne koná globálna kampaň 16 dní aktivizmu proti rodovo podmienenému násiliu. V období od 25. novembra do 10. decembra v mnohých krajinách sveta mimovládne organizácie usporadúvajú rozličné podujatia, upozorňujúce verejnosť na problém násilia páchaného na ženách.

Kampaň sa každoročne koná v období, ktoré zahŕňa niekoľko dátumov dôležitých z hľadiska presadzovania práv žien a ľudských práv:
25. november Medzinárodný deň proti násiliu páchanému na ženách
01. december Svetový deň proti AIDS
06. december deň výročia Montrealského masakru
10. december Deň ľudských práv – výročie prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv OSN

Od založenia kampane v roku 1991 sa do nej zapojilo viac ako 2000 organizácií zo 154 krajín sveta.

Aj na Slovensku zohrali v tejto téme kľúčovú úlohu ženské mimovládne organizácie. Prispeli k odtabuizovaniu problému, k priamej pomoci ženám trpiacim násilím, angažovali a angažujú sa aj pri výchovných a osvetových aktivitách a pri presadzovaní legislatívnych zmien, súvisiacich s touto problematikou. O donedávna ešte výrazne tabuizovanej téme násilia na ženách na Slovensku sa začalo výraznejšie hovoriť najmä na základe celonárodných kampaní proti násiliu páchaného na ženách, ktoré od roku 2001 realizovala Iniciatíva Piata žena.

Kampane proti násiliu sú výsledkom spolupráce viacerých mimovládnych organizácií (Aspekt, Pro Familia, Fenestra, Aliancia žien Slovenska, Esfem – za rodinu bez násilia, Možnosť voľby – za dodržiavanie ľudských práv žien a detí, Podisea). Feministické organizácie participovali aj na príprave návrhu legislatívnych zmien týkajúcich sa násilia na ženách a úspešne lobovali za legislatívne úpravy posilňujúce ochranu týraných osôb v domácnosti.

Kampaň Rady Európy Zastavme domáce násilie na ženách

Napriek mnohým pozitívnym zmenám na politickej a legislatívnej úrovni aj v celkovom spoločenskom chápaní príčin a dôsledkov násilia páchaného na ženách je násilie na ženách stále závažným spoločenským problémom vo všetkých európskych krajinách. 27. novembra 2006 preto Rada Európy spustila kampaň proti násiliu páchanom na ženách vrátane domáceho násilia Zastavme domáce násilie na ženách (Stop Domestic Violence against Women).

Samotná kampaň sa konala na medzivládnej, parlamentnej, miestnej a regionálnej úrovni. Skončila sa v marci 2008. Do kampane sa zapojila aj Slovenská republika. Ministerstvo sociálnych vecí, práce a rodiny ne nej spolupracovalo s ďalšími inštitúciami a mimovládnymi organizáciami z Iniciatívy Piata žena. V rámci kampane feministický publikačný a vzdelávací projekt ASPEKT v spolupráci s občianskym zdužením Pro Familia vydal aktualizovanú verziu publikácie Konať proti násiliu na ženách, určenej širokej verejnosti i pomáhajúcim profesiám. Obsahuje aj kapitolu pre pedagogické pracovníčky a pracovníkov. Publikovaná bola aj súhrnná brožúra Konať proti násiliu na ženách a deťoch.
Webová stránka kampane www.zastavmenasilie.sk prináša informácie a dokumenty týkajúce sa problematiky násilia na ženách na Slovensku, legislatívme informácie a kontaktné čísla krízových centier a organizácií na pomoc obetiam násilia.

Čo je násilie páchané na ženách?

Deklarácia OSN o odstránení násilia páchaného na ženách označuje za násilie na ženách „akýkoľvek rodovo podmienený násilný čin, ktorý vedie alebo by mohol viesť k fyzickej, sexuálnej alebo psychickej ujme alebo zraneniu žien, vrátane vyhrážania sa takýmito činmi, zastrašovania alebo svojvoľného obmedzenia slobody, a to vo verejnom či súkromnom živote“.
(OSN 1993)

10 základných informácií o násilí páchanom na ženách

 • Násilie postihuje ženy každého veku, všetkých sociálnych vrstiev, kultúr a etnických skupín.
 • Násilie na ženách sa najčastejšie odohráva v rodinách a v partnerských vzťahoch. Žena sa skôr stane obeťou násilia svojho manžela (partnera, bývalého manžela) než náhodného útočníka na ulici.
 • Násilné činy voči ženám sú trestné činy bez ohľadu na to, či sa odohrávajú na verejnosti, alebo v súkromí.
 • Neexistuje "zaslúžené" násilie. Násilie nemožno ničím ospravedlniť.
 • Násilníkov treba volať na zodpovednosť a musia znášať dôsledky svojich činov.
 • Právny systém musí mať účinné prostriedky proti násiliu, predovšetkým musí zabezpečiť ochranu obetí.
 • Práva žien sú ľudské práva. Všetky ženy majú právo na nedotknuteľnosť, slobodu a bezpečnosť.
 • Treba prelomiť mlčanie. Je nevyhnutné, aby sme všetci a všetky odsúdili násilie na ženách, ako aj násilie všeobecne.
 • Násilie na ženách sa skončí len vtedy, keď spoločnosť prestane násilie tolerovať a začne proti nemu konať a keď násilníci prestanú násilie páchať.
 • Príčinou násilia je asymetrické rozdelenie moci medzi mužmi a ženami a zneužívanie tejto nerovnosti.

(In: Aspekt 3/1998 - Násilie I.)

Násilie na ženách a rodové stereotypy

Násilie na ženách je jednou zo zásadných prekážok v prekonávaní rodovej nerovnosti, rozvoji rodovo spravodlivej demokracie a závažným spôsobom ohrozuje rovnosť príležitostí mužov a žien vo všetkých sférach života. Už aj na najvyšších úrovniach, napríklad na úrovni OSN alebo Rady Európy, sa uznáva, že násilie na ženách veľmi úzko súvisí s rodovo špecifickou socializáciou žien a mužov, teda s tými rodovými stereotypmi, ktoré sú nám v procese výchovy sprostredkovávané.

Chlapci sa ich prostredníctvom učia, že násilie je súčasťou maskulínneho správania, zatiaľ čo ženská rola dievčatám predpisuje, že majú trpieť, odpúšťať a pasívne prijímať svoj „ženský údel“. Tieto vzorce sa deťom odovzdávajú v rodine, v škole i v prostredí neformálnej výchovy. Rodové stereotypy sú aj príčinou pretrvávania mýtov spojených s násilím na ženách a jeho bagatelizovania až tolerovania v spoločnosti. Rodovo citlivá pedagogika, rodovo nestereotypné vzdelávanie a výchova dievčat aj chlapcov v duchu rovnakých práv a príležitostí je preto jedným z dôležitých spôsobov prevencie násilia páchaného na ženách.

Ďalšie materiály
Viac sa o súvislosti medzi rodovými stereotypmi a násilím na ženách a o možnostiach, ktoré v prevencii násilia poskytuje rodovo citlivá výchova a vzdelávanie, dočítate na našej stránke v týchto štúdiách a materiáloch:
Vzorec násilia páchaného na ženách (Materiály z expertného seminára informujú o štruktúrnych a kultúrnych koreňoch násilia páchaného na ženách a možnostiach jeho prevencie.)

Monika Bosá: Prečo ženy zažívajú násilie (Štúdia o rodových stereotypoch a násilí obsahuje konkrétne príklady škodlivých a diskriminačných stereotypov a ich vplyv na rozmýšľanie detí, ako aj výskyt týchto stereotypov v odbornej literatúre a učebniciach.)

Materiály zo seminárov rakúskej expertky na násilie páchané na ženách Renate Egger:

 • Násilie a rodové stereotypy (Materiál obsahuje diskusiu o formách a pôsobení násilníckych sociálnych štruktúr a ich dôsledkoch v kontexte sexistickej spoločnosti a rodovo stereotypnej socializácie.)
 • Rodovo citlivá pedagogika ako prevencia násilia (Materiál prináša konkrétne príklady pre pedagogickú prácu zameranú na prevenciu rodovo podmieneného násilia.)
 • Rodovo citlivá práca s chlapcami (Materiál poskytuje podnety k rodovo špecifickej práci s chlapcami pri prevencii násilného konania.)
 • Rodovo citlivá práca s dievčatami (Materiál obsahuje najdôležitejšie kritériá rodovo citlivej pedagogiky, ktoré môžu zmäkčiť štruktúrne stereotypy, s ktorými dievčatá zápasia a ktoré treba zohľadňovať v rodovo špecifickej práci s dievčatami.)


Materiály z publikácie Konať proti násiliu na ženách:

 • Mýty a fakty o násilí na ženách (Materiál pomenúva a vyvracia rozšírené mýty a predsudky o násilí na ženách, ktoré bránia ľuďom vidieť a pochopiť podstatu problému, nedovoľujú ženám postihnutým násilím hovoriť o svojej situácii a zabraňujú tomu, aby ženy dostali adekvátnu pomoc.)
 • Ako môžeme pomôcť (Materiál poskytuje rady, čo môžu robiť pedagogické pracovníčky a pracovníci, keď sa v okolí vyskytne problém násilia na ženách, a ako môžu podporiť ženy a deti v akútnej situácii.)


Ďalšie informácie o násilí na ženách z knižnej edície ASPEKT:
Konať proti násiliu na deťoch (Publikácia poskytuje súhrn základných informácií o tom, čo je násilie na deťoch, ako sa prejavuje, kto ho pácha, aké sú inštitucionálne aj laické možnosti na účinné kroky proti tomuto násiliu. Niektoré kapitoly oslovujú priamo deti a mládež a pomáhajú zvyšovať ich spôsobilosť chrániť sa pred násilím.)

Násilie v rodine. Super tajné (Prvá publikácia svojho druhu na Slovensku. Formou komiksu hovorí dospievajúcim o tom, čo je to násilie v rodine, z čoho vzniká, čo sa dá proti nemu urobiť.)

Ann Jones: Nabudúce bude mŕtva. Týranie a ako ho zastaviť (ukážka z knihy) (Autorka jasne pomenúva to, čo sa v skutočnosti deje za zavretými dverami súkromia a ako sa k tomu stavajú zákony, justícia, polícia, médiá a verejnosť.)

Judith Lewis Herman: Trauma a uzdravenie (Kniha hovorí o formách a podobách násilia v súkromí a ich psychických dôsledkoch. Bariéry, ktoré bránia obetiam uniknúť, sú väčšinou neviditeľné.)

Piata žena. Aspekty násilia páchaného na ženách (Kniha pomenúva násilie na ženách ako štruktúrny jav, nie problém jednotlivých žien. Obsahuje informačný a argumentačný materiál, faktografické údaje o rozšírenosti násilia na ženách, mýty a stereotypy, ktoré zahmlievajú podstatu tohto druhu násilia.)

Konať proti násiliu na ženách (Publikácia poskytuje súhrn základných informácií o probléme fyzického, psychického a sexualizovaného násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch. Vyvracia mýty spojené s násilím na ženách, prináša konkrétne rady a odporúčania, ako násilie rozpoznať, kde hľadať pomoc, aké sú občianskoprávne a trestnoprávne aspekty násilia v párových vzťahoch, aké sú jeho dôsledky pre deti.)

Násilie páchané na ženách. Skrytá ujma na zdraví (Študijný materiál vypracovaný pre Svetovú banku komplexne spracúva problematiku násilia na ženách, a to prednostne z hľadiska poškodzovania zdravia postihnutých žien a priamych ekonomických následkov pre spoločnosť.)

Žena nie je tovar. Komodifikácia žien v našej kultúre (Publikácia nadväzuje na knihu Ružový a modrý svet a prináša pestrý textový i obrazový materiál o tom, ako sa žena stáva tovarom, ale aj o tom, ako sa tomu — najmä v pedagogickej praxi — dá predchádzať.)

Letak Konat proti nasiliu.pdf (136 kB) Leták ku kampani Zastavme násilie