Poznámky

1. „Mužská“ optika v tomto význame neoznačuje spôsob nazerania človeka mužského pohlavia, resp. konkrétneho muža, ale spôsob nazerania z hľadiska dominantného postavenia mužov v spoločnosti. Táto optika považuje muža za univerzálneho reprezentanta človeka.

2. Ako ilustráciu historicky sa meniacej predstavy o ženskom a mužskom správaní uvádzame ukážku z knihy Dobrodružstvá Huckleberryho Finna.

3. Plurál feminizmy sme tu použili namiesto zaužívaného singuláru feminizmus ako upozornenie na skutočnosť, že ide o veľmi rozmanité sociálne a myšlienkové hnutia.

4. U nás možno o druhej vlne feminizmu hovoriť až po roku 1989. Od začiatku mala a i dnes má iný priebeh a podobu ako v krajinách západnej Európy a v USA, ale čerpá z ich skúseností a teoretickej reflexie. Prejavila sa najprv vzdelávacími a publikačnými (feministický kultúrny časopis Aspekt, Centrum rodových štúdií na FiFUK), neskôr i ľudskoprávnymi aktivitami (Piata žena, Možnosť voľby).

5. Pozri „Správna žena“ a „správny muž“.

6. Prvými krokmi boli Cyklus prednášok o feministických teóriách na FiFUK a feministický kultúrny časopis Aspekt v Bratislave. Informácie o publikáciách nájdete na www.aspekt.sk.

7. CEDAW Dohovor OSN; po rozdelení Československa naďalej záväzný aj pre SR.