Čo sa skrýva v knihách pre deti

Nasledujúce otázky nám pomôžu zistiť, či detská kniha chlapcom a dievčatám ponúka zjednodušené predstavy o „typických dievčatách a ženách“ a o „typických chlapcoch a mužoch“, alebo či s obrazmi dievčat a žien, ako aj chlapcov a mužov zaobchádza rodovo citlivo. Oba typy zobrazovaní môžeme využiť na tvorivé narúšanie rodových stereotypov, každý však iným spôsobom. Rodovo stereotypný text sa môže stať podkladom pre živú diskusiu a konfrontáciu s realitou. Rodovo citlivý text naopak poskytne pozitívne identifikačné vzory. Nezabúdajme, že dievčatá a chlapci majú pri čítaní veľkú potrebu identifikovať sa s postavami. Je teda dôležité, aby dostali rozmanité možnosti.

Rodovo vnímavý prístup nám pomôže rozhodnúť sa pre vhodný spôsob práce s konkrétnym textom, najmä s textami v čítankách, učebniciach literatúry či v učebniciach cudzích jazykov.

Otázky:

  • Koľko dievčat a žien, koľko chlapcov a mužov v knihe vystupuje? Kto vystupuje v hlavných a kto vo vedľajších úlohách?
  • Vystupujú dievčatá a ženy ako samostatné tvorivé osobnosti, ktoré sú schopné vývinu?
  • Je v knihe vyjadrená mnohotvárnosť skúseností, schopností a záujmov žien? Hovorí sa o záujme žien o rôzne oblasti poznania?
  • V akých profesiách sú ženy zobrazované?
  • Pohybujú sa dievčatá a chlapci mimo tradovaných vzorcov mužskosti a hrdinstva? Je v knihe miesto pre citlivosť, starostlivosť, otvorenosť a obavy? Alebo sa ich konanie riadi bežnými klišé?
  • Kto má nápady, kto iniciuje aktivity, kto sa presadzuje? Sú aj dievčatá a ženy zaangažované a kompetentné?
  • Sú v knihe zobrazované rôzne formy rodinného spolužitia? Sú iné formy spolužitia, než je tradičná rodina, prezentované bez negatívnych predsudkov?
  • Ako je to s deľbou práce v rodine a s pomerom medzi prácou v zamestnaní a v domácnosti? Zobrazujú sa riešenia vymykajúce sa z rámca meravých rodovo stereotypných vzorcov? Ako sú vykreslené matky?
  • Používa sa jazyk, v ktorom sú ženy zahrnuté v mužskom rode reprezentujúcom „ľudí“ (napr. učitelia znamenajú „učitelia a učiteľky“, alebo aj len „učiteľky“), alebo jazyk, ktorý explicitne vyjadruje prítomnosť žien (napr. učitelia a učiteľky)?