Obraz „správneho muža“ a „správnej ženy“ na Slovensku

V roku 1995 prebehol pod vedením Zory Bútorovej jedinečný rodovo špecifický sociologický výskum agentúry FOCUS. Výskum sa pokúšal zodpovedať otázku, akú podobu majú predstavy a presvedčenia o rodových rolách u nás. Respondenti výskumu, ženy a muži vo veku od 15 rokov, hodnotili okrem iného súbor predložených vlastností z hľadiska ich dôležitosti pre „správnu ženu“, resp. „správneho muža“.

Graf ukazuje, že vlastnosti možno na základe odpovedí rozdeliť do troch skupín:

univerzálne ľudské vlastnosti — rovnako dôležité pre ženy aj mužov, napr. tolerancia, rozvážnosť, autorita v zamestnaní;

špecificky ženské vlastnosti — očakávané najmä od žien, napr. schopnosť postarať sa o domácnosť, jemnosť, citlivosť k problémom druhých, príjemný vzhľad, krása;

špecificky mužské vlastnosti — očakávané najmä od mužov, napr. schopnosť finančne zabezpečiť rodinu, samostatne sa rozhodovať, autorita v rodine, podnikavosť, fyzická sila, túžba vyniknúť v práci.

Z výskumu vyplynulo aj to, že predstavy žien o správnej žene a o správnom mužovi väčšmi stavajú na vlastnostiach potrebných pre vyrovnaný partnerský vzťah ženy a muža, kým predstavy mužov väčšmi zdôrazňujú tradičnú odlišnosť rodových rolí.

Veľmi dôležité vlastnosti pre „správneho muža“ a „správnu ženu“ (%)
Veľmi dôležité vlastnosti pre „správneho muža“ a „správnu ženu“ (%)