Literatúra

Feministický kultúrny časopis Aspekt, najmä číslo „Nerodíme sa ako ženy“ 1/2000.
Beauvoir, Simone de: Druhé pohlavie. In: Aspekt 1/2000.
Belotti, Elena Gianini: Hra, hračky a detská literatúra. In: Aspekt 1/2000.
Bernardová, Cheryl — Schlaferová, Edit: Matky dělají muže. Jak dospívají synové. Pragma, Praha 1997.
Golnikowa, Anna: Utrwalanie tradycyjnych ról płciowych przez szkole. In: Pełnym Głosem 3/1995. eFKa, Krakov.
Hevier, Daniel: Strašidelník. Kniha pre (ne)bojácne deti. Aspekt, Bratislava 1998.
Holzleithner, Elisabeth: Recht Macht Geschlecht. Legal Gender Studies. Eine Einführung. WUV Universitätsverlag, Viedeň 2002.
Juráňová, Jana: Iba baba. Aspekt, Bratislava 1999.
Oakleyová, Ann: Pohlaví, gender a společnost. Portál, Praha 2000.
Scheu, Ursula: Nerodíme sa ako dievčatá, urobia nás nimi. In: Aspekt 1/2000.