Festival Nová Eva/Eva Nová okom videokamery

Festival Nová Eva/Eva Nová bol najväčším verejným podujatím projektu ruzovyamodrysvet.sk. Prezentoval početné aktivity projektu v podobe pestrej mozaiky zloženej z prednášok, diskusií, tvorivých dielní, divadelných predstavení, koncertu, výstav.

Eva Nová hovorila o vzdelávaní i vzdelávaní sa, o názoroch a skúsenostiach s rodovo citlivou pedagogikou, o divadle, literatúre, hudbe aj výtvarnom umení a všetkých ďalších veciach týkajúcich sa rodových vzťahov v spoločnosti, rodových stereotypov vo výchove a formálnom i neformálnom vzdelávaní a uplatňovania rodovej perspektívy v teórii aj praxi.

Prinášame vám video ukážky z toho, o čom hovorila a čo prezentovala Nová Eva/Eva Nová.


Ruzovyamodrysvet.sk a deľba práce
Prednáška expertky na rodovo citlivú pedagogiku Jany Cvikovej

Rodovo citlivá pedagogika sa pýta aj na nespravodlivú deľbu práce medzi ženami a mužmi, ktorá sa začína už v šlabikároch. Upozorňuje na nerovnomerné rozdelenie práce vo verejnej a súkromnej sfére a učí, že neexistujú typicky „ženské“ a „mužské“ povolania. Jana Cviková na festivale Nová Eva/Eva Nová hovorila o tom, ako učiteľky a učitelia môžu deťom ukázať, že voľba povolania ani deľba práce nemusia byť jednoznačne predurčené pohlavím. ...

Má umenie rod?
Prednáška profesorky filozofie Etely Farkašovej

Patriarchálna spoločnosť preferuje mužskú kreativitu a spochybňuje tvorivé schopnosti žien. Ženské myslenie a písanie je v znevýhodnenej pozícii, výsledky ženskej tvorby sú často marginalizované. Napriek tomu - a práve preto - treba tvorbu a myslenie žien zviditeľňovať, lebo prinášajú inú skúsenosť, iné hodnoty a senzitivity, iné vyjadrenie identity, iné myšlienky a pohľady, tematizujú iné problémy. ...

Tvorivé dielne

Súčasťou pestrého programu festivalu Nová Eva/Eva Nová boli dve aj tvorivé dielne. Účastníčky a účastníci semináru Rodovo citlivá pedagogika na hodinách slovenského jazyka a literatúry pripravovali metodické materiály pre vyučovanie literatúry na druhom stupni základnej školy. Tvorivé bunky zúčastnených prevetrala aj druhá dielňa, ktorá sa venovala ženským literárnym postavám z rodovej perspektívy. ...

Pilotný projekt
O svojich skúsenostiach hovoria učiteľky zo ZŠ Gorkého 21 v Trnave

Pilotný projekt realizoval ASPEKT v spolupráci s pedagogičkami zo ZŠ Gorkého 21 v Trnave (Škola základ života, n. f.). Súčasťou projektu boli pravidelné semináre ďalšieho vzdelávania s učiteľkami zúčastnenými na projekte, náčuvy na vyučovacích hodinách, spoločné vypracovávanie metodických materiálov, konzultácie, mapovanie učebníc a ďalšie aktivity. ...

Rodovo citlivé divadlo

Súčasťou projektu ruzovyamodrysvet.sk je aj rodovo citlivé divadlo v podaní Bábkového divadla na Rázcestí  z Banskej Bystrice. Divadelné predstavenia pre deti aj dospelých prinášajú ma javisko tvorbu ženských autoriek, tematizujú rodové vzťahy a ženskú skúsenosť vo svete, v ktorom dominujú muži. Prostredníctvom rodovo citlivého divadla sa otázky rodovej (ne)rovnosti dostávajú k publiku netradičnou formou divadelnej reflexie. ...

Ďalšie vzdelávanie
O vytváraní akreditovaného kurzu

V rámci projektu ruzovyamodrysvet.sk ASPEKT spolupracoval aj s organizáciou Občan a demokracia, ktorá sa dlhodobo venuje vzdelávaniu v oblasti ľudských práv a zvyšovaniu právneho vedomia. Vzdelávacie aktivity, určené predovšetkým učiteľkám a učiteľom základných a stredných škôl, viedli k vytvoreniu akreditovaného kurzu Rodová rovnosť ako nástroj spoločenských zmien – úvod do problematiky. V záverečnej diskusii na festivale Nová Eva/Eva Nová sa hovorilo aj o skúsenostiach so seminármi a letnou školou rodovo citlivej pedagogiky. ...

Klub EQ

Klub EQ sa stretával v Bábkovom divadle na Rázcestí v Banskej Bystrici približne raz mesačne. Stretnutia mali vopred oznámenú tému, spracovanú prostredníctvom divadelného predstavenia, scénického čítania, beletrie, hudby, filmu alebo odbornej literatúry. ...

Koncert skupin The 15 KC a Decadents

K mozaike podujatí festivalu Nová Eva/Eva Nová prispel aj punkrockový koncert skupín The 15 KC a Decadents, ktoré osobitou formou vyjadrili svoje názory na svet žien a mužov. ...