Rovnosť príležitostí od školy po zamestnanie
Prevencia ako cesta i cieľ

Príručka pre školy z Kanárskych ostrovov


Hoci ženy na Slovensku i na Kanárskych ostrovoch (a v Španielsku vôbec) dosahujú v priemere vyššiu úroveň vzdelania než muži, zarábajú zhruba o tretinu menej než muži a ich podiel na rozhodovacích pozíciách je stále nízky.

Za jednu z príčin príjmových nerovností medzi mužmi a ženami sa považuje rodová segregácia povolaní. Okrem horizontálnej segregácie, t.j. koncentrácie žien v určitých, spravidla v nízkopríjmových odvetviach a profesiách, je príčinou celkovej nižšej mzdy žien aj ich nižšie zastúpenie vo vedúcich funkciách, teda vertikálna rodová segregácia povolaní. Na týchto skutočnostiach sa podieľajú rozdiely vo vzdelaní medzi mužmi a ženami, zabrzdenie kariérového postupu žien z dôvodu materstva a celková rodová deľba práce, plynúca zo stereotypného chápania mužskej a ženskej roly a s ním súvisiacich predsudkov.

Rodová priepasť v odmeňovaní, ktorá je jednou z hlavných príčin znevýhodneného ekonomického postavenia žien, feminizácie chudoby a sociálneho vylúčenia žien, je závažným sociálnym problémom nielen na Slovensku a v Španielsku, ale aj v iných európskych krajinách, a čoraz intenzívnejšie sa dostáva do popredia celospoločenskej, no najmä ekonomickej a politickej diskusie.

V súčasnosti už existuje množstvo analýz, ktoré upozorňujú na podiel vzdelávacích inštitúcií na reprodukcii a upevňovaní rodových stereotypov a predsudkov, a teda rodovej deľby práce. Zároveň je čoraz viac zrejmé, že škola môže a musí zohrávať nezastupiteľnú úlohu pri narúšaní rodových stereotypov a kultivovaní rodovej citlivosti a klásť dôraz na podporu dievčat a chlapcov pri profesnej príprave na rodovo netradičné povolania, ako je napr. podpora dievčat v technických odboroch alebo podpora chlapcov v príprave na pedagogické povolanie. Rodovo nestereotypná a spravodlivá výchova a vzdelávanie sú tak z hľadiska rodovej desegregácie na trhu práce nepostrádateľné.

Príručka Rovnosť príležitostí od školy po zamestnanie. Prevencia ako cesta i cieľ, ktorú tu predstavujeme a prinášame v slovenskom preklade, vznikla z potreby vyrovnať sa s rodovou nerovnosťou vo vzdelávaní, v príprave na povolanie a v povolaní, a to prostredníctvom prevencie a zvyšovania povedomia o rodovej rovnosti vo vzdelávacích inštitúciách na Kanárskych ostrovoch. Je jedným z výrazov snahy vlády Kanárskych ostrovov o presadzovanie politiky vytvárania podmienok na uplatňovanie rovnosti príležitostí. Príručka je výsledkom spolupráce Vlády Kanárskych ostrovov a rozvojového partnerstva ARIADNA v rámci Iniciatívy Spoločenstva EQUAL.

Príručka je zameraná na praktické využitie vo vzdelávaní a vychádza z predpokladu, že posilniť postavenie žien možno len prostredníctvom vzdelávania založeného na rovnosti. Vnútorné presvedčenie o vlastnej hodnote možno u žien dosiahnuť len za predpokladu, že sa nebude manipulovať s ich citmi a schopnosťami už od útleho detstva, a to platí aj u chlapcov. Vo vzdelávaní treba vykoreniť nadvládu moci nad kreativitou a podporovať kritickosť, rešpekt voči rozdielom, úctu k participácii, solidarite a sociálnej spravodlivosti. Práve tieto aspekty treba v metodológii vzdelávania opätovne vyzdvihovať.

Príručka je jedným z výstupov projektu, ktorý sa realizuje v rámci Iniciatívy Spoločenstva EQUAL a je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a Regionálnej vlády na Kanárskych ostrovoch (Inštitút pre ženy/Instituto Canario de la Mujer). Cieľom projektu je uviesť do života nové metódy na odstránenie všetkých foriem diskriminácie na pracovnom trhu, to znamená odstránenie diskriminácie na základe pohlavia, veku, etnického pôvodu, vierovyznania a pod.

Projekt riadi a realizuje Inštitút pre ženy/Instituto Canario de la Mujer. Je to inštitúcia, ktorá je súčasťou Ministerstva práce a sociálnych vecí na Kanárskych ostrovoch. Keďže program EQUAL má nadnárodný charakter, podstatná časť projektu sa uskutočňuje v spolupráci s Nadnárodným partnerstvom WEGA s partnerskými organizáciami z Rakúska, Slovenska, Slovinska a Talianska.

Expertky spolupracujúce na projekte ruzovyamodrysvet.sk zužitkovali v rámci nadnárodného partnerstva svoje skúsenosti z oblasti rodovo citlivej pedagogiky aj v bilaterálnej – slovensko-kanárskej - spolupráci, o čom svedčí aj to, že autorky príručky vyjadrili vďaku svojim slovenským partnerkám; počas pracovnej návštevy na Slovensku ich o. i. zaujala najmä publikácia Ružový a modrý svet.

Príručka obsahuje bohatý metodický materiál s množstvom konkrétnych aktivít pre prácu so žiačkami a žiakmi, ktoré možno využiť aj v našich podmienkach. Hoci v publikácii nie je explicitne stanovená veková kategória, pre ktorú sú tieto aktivity určené, z ich povahy vyplýva, že sú vhodné najmä pre 2. stupeň základných škôl a stredné školy.

Redakčná poznámka
V texte príručky sa synonymicky používajú dva termíny: diskriminácia na základe pohlavia a rodová diskriminácia (viď tiež Glosár rodovej terminológie). Tieto termíny poukazujú na rovnaký diskriminačný princíp: apriórne zamedzenie prístupu k zdrojom, možnostiam a príležitostiam na základe kategorizácie jedincov podľa pohlavia, resp. rodu bez zisťovania a overovania ich individuálnych schopností a možností. Diskriminácia na základe pohlavia predstavuje nerešpektovanie princípov rodovej rovnosti, súvisí s upevňovaním a reprodukovaním rodových stereotypov a s tradičným chápaním mužských a ženských rolí.

OBSAH

Úvod
Musíme začať celkom od základu, čiže od škôl

Keď ženy na Kanárskych ostrovoch vstúpili na trh práce, bola to pre hospodárstvo tejto oblasti skutočná revolúcia. Výrazné zmeny sa prejavili nielen v číslach vyjadrujúcich zamestnanosť populácie, ale aj v číslach vyjadrujúcich nerovnosť príležitostí. ...

Predslov
Predpokladom odstránenia diskriminácie je odstránenie segregácie

Angažovať sa za rovnosť znamená angažovať sa za život. Aj keď takáto angažovanosť nie je jednoduchá a niekedy neprináša uspokojivé výsledky, verím, že je to tá najdôležitejšia úloha, pred akou stálo ľudstvo od začiatku 20. storočia. ...

Prezentácia projektu EQUAL ARIADNA 2005 - 2008

Čo je EQUAL ARIADNA? Tento projekt sa realizuje v rámci programu EQUAL a je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a Regionálnej vlády na Kanárskych ostrovoch (Inštitút pre ženy). Cieľom projektu je uviesť do života nové metódy na odstránenie všetkých foriem diskriminácie na pracovnom trhu, to znamená odstránenie diskriminácie na základe pohlavia, veku, etnického pôvodu, vierovyznania... ...

Kapitola 1
Škola ako miesto reprodukcie sexistických vzorcov myslenia a správania, ale i ako prostredie, ktoré poskytuje šancu multikultúrneho spolužitia

Pod vplyvom súčasných sociálnych štruktúr sa škola a školský systém vo všeobecnosti zmenili na priestor, ktorý poskytuje diplomy a osvedčenia potrebné pre vstup na pracovný trh, ako aj do priestoru, v ktorom prebieha príprava na profesiu. ...

Kapitola 2
Od školy po zamestnanie

Úvod Všeobecný prístup žien k vzdelaniu bol prvým veľkým historickým krokom k rovnosti. Celospoločensky prijímaný vstup žien na trh práce je prvou skutočnou príležitosťou pre ženy, ako dosiahnuť ekonomickú nezávislosť. ...

Kapitola 3.1
Metodiky pre spoločenskovedné predmety

Metodika 1 Cieľ: reflexia procesu segregácie v politickej reprezentácii ...

Kapitola 3.2
Metodiky pre prírodovedné predmety

Metodika 1 Cieľ: poukázať na nerovnosť žien v prístupe na vedúce a manažérske pozície; vertikálna segregácia ...

Kapitola 3.3
Metodiky pre prípravu na pedagogické povolanie

Metodika 1 Cieľ: sprostredkovať žiačkam a žiakom vedomosti o iných kultúrach, sprostredkovať im úctu k týmto kultúram a informácie o možnostiach ich integrácie ...

Literatúra

Príručka Rovnosť príležitostí od školy po zamestnanie. Prevencia ako cesta i cieľ je publikovaná v španielskom origináli aj anglickom preklade na internetovej stránke projektu EQUAL Ariadna. ...